Registration in the Suppliers Database

Contact

Company data

Address

Contact person

Business Activities

Check products that are sold by your company

You can select multiple categories

Check all| Uncheck all

Statements

  1. The co-controller of personal data is: Grupa LOTOS S.A., with its head office on ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, LOTOS Asfalt Sp. z o.o., with its head office on ul. Ulbląska 135, 80-718 Gdańska, LOTOS Kolej Sp. z o. o. with its head office on ul. Michałki 25, 80-716 Gdańsk, LOTOS Infrastruktura S.A. with its head office on ul. 3-go Maja 101, 38-200 Jasło, LOTOS Lab Sp. z o.o. with its head office on ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, LOTOS Ochrona Sp. z o. o. with its head office on ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, LOTOS Oil Sp. z o. o. with its head office Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, LOTOS Terminale S.A. with its head office on ul. Łukasiewicza 2, 43-502 Czechowice-Dziedzice, LOTOS Serwis Sp. z o.o. with its head office on ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, LOTOS Straż Sp. z o.o. with its head office on ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, LOTOS Petrobaltic S.A. with its head office on ul. Stary Dwór 9, 80-758 Gdańsk, LOTOS Upstream Sp. z o.o. with its head office on ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, LOTOS-Air Bp Sp. z o.o. with its head office on al. Grunwaldzka 472 B 80-309 Gdańsk, LOTOS Paliwa  Sp. z o.o. with its head office on ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, RCEkoenrgia Sp. z o.o. with its head office on ul. Łukasiewicza 2, 43-502 Czechowice-Dziedzice.
  2. Współadministratorzy wyznaczyli Inspektora ochrony danych Grupy LOTOS S.A., jako osobę, z którą można się skontaktować poprzez e-mail: iod@grupalotos.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
  3. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia bieżących oraz przyszłych postępowań dotyczących wyboru kontrahenta i ewentualnych dalszych działań zmierzających do zawarcia umowy, jak też do wysyłania zaproszeń do złożenia Oferty oraz przyjęcia i analizy Ofert w procesach zakupowych ogłaszanych i prowadzonych przez spółki Grupy Kapitałowej LOTOS na Platformie zakupowej.
  4. The legal basis for the co-controller to process personal data of the User for the purposes mentioned above is the consent of such User, expressed in a separate statement, in accordance with art. 6(1)(a) of GDPR and a legally justified interest of co-controllers in accordance with art. 6(1)(f) of GDPR, related to creating databases of contacts with potential contractors.
  5. The Personal data shall be made available within Grupa Kapitałowa LOTOS that consists of co-controllers indicated above. Moreover, the data may be forwarded to the following categories of recipients:
   a) podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie współadministratorów, w tym m.in. obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji postępowania wyboru kontrahenta, świadczącym usługi księgowe, archiwizacyjne,
   b) podmiotom świadczącym usługi na rzecz współadministratorów, w tym firmom kurierskim i pocztowym (w związku z koniecznością dokonania zawiadomień określonych w postępowaniu), doradcom prawnym i finansowym oraz audytorom Stron (w związku z świadczeniem usług doradztwa przy zawarciu, wykonaniu i egzekucji roszczeń wynikających z postępowania wyboru kontrahenta),
   przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z współadministratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. Dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie prawa.
  6. Dane przetwarzane będą przez czas trwania postępowania związanego z wyborem kontrahenta, a po jego zakończeniu przez czas obowiązywania umowy oraz prawnej możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu jej realizacji, roszczeń z tytułu uczestnictwa w postępowaniu zakupowym oraz przez okres umożliwiający zapobieganie oszustwom i nadużyciom, ale nie dłużej niż przez 10 lat od zakończenia obowiązywania umowy lub od zakończenia postępowania zakupowego bez zawarcia umowy.
  7. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do ich przenoszenia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, wobec przetwarzania jego danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes współadministratorów. W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda, Użytkownik ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  8. The User is also entitled to file a complaint to the Head of Personal Data Protection Office.
  9. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak odmowa ich przekazania może skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w procesach zakupowych organizowanych przez spółki należące do Grupy Kapitałowej LOTOS.
  10. The data may be processed in an automated manner. Potential profiling is carried out on the basis on data provided by the User, especially data related to services provided. The data provided shall not be used for the purpose of automation of the decision making.


* - Required fields

Logintrade platform uses cookies.For more information click here.


OK