Regulamin korzystania z Platformy zakupowej z dnia 25.05.2018

1. Definicje:

Terminy użyte w regulaminie oznaczają:

Regulamin - niniejszy Regulamin korzystania z Platformy zakupowej.

Platforma zakupowa - serwis internetowy o charakterze zamkniętym, prowadzony przez Operatora Platformy, w ramach którego organizowane są aukcje elektroniczne, przesyłane zapytania ofertowe, składane oferty handlowe oraz świadczone inne usługi związane z handlem.

Postępowanie zakupowe – Zapytanie, Aukcja oraz ogłoszenie publikowane na Platformie zakupowej.

Administrator Systemu – Logintrade S.A., z siedzibą we Wrocławiu, 53-680 Wrocław, ul. Braniborska 2/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000438056, NIP 8942953589, REGON 020811830.

Operator Platformy - LT Serwis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-644 Warszawa, ul. Polna 48/11, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000311815, NIP 8992656072, REGON 020811361 – podmiot odpowiedzialny za kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności: przyjmowanie i obsługę zgłoszeń, komunikację z Dostawcą i Kupcem, zarządzaniem bazą Dostawców itd.

Aukcja - postępowanie, w którym Dostawcy składają kolejne korzystniejsze oferty (postąpienia), podlegające automatycznej klasyfikacji w oparciu o cenę lub inne parametry zdefiniowane przez Kupca na Platformie zakupowej.

Zapytanie ofertowe - zwrócenie się do dostawcy z zapytaniem o przestawienie warunków, informacji lub propozycji w odniesieniu do zawartych w zapytaniu potrzeb i warunków.

Użytkownik - podmiot, który zaakceptował warunki niniejszego Regulaminu i zarejestrował się w bazie dostawców Kupca, dla którego zostało utworzone Konto i tym samym uzyskał on dostęp do usług świadczonych w ramach Platformy zakupowej.

Kupiec - Użytkownik Platformy zakupowej, który przesyła zapytania ofertowe, zbiera oferty handlowe oraz organizuje aukcje elektroniczne.

Uczestnik aukcji - użytkownik występujący w roli Dostawcy lub Obserwatora w Aukcji.

Dostawca - Użytkownik, do którego kierowane jest zapytanie ofertowe i który składa oferty handlowe lub bierze udział w Aukcjach w charakterze sprzedawcy towarów lub usług.

Obserwator - Użytkownik, który korzysta z Platformy zakupowej, nie biorący czynnego udziału w Aukcji elektronicznej.

Konto - prowadzone dla Użytkownika pod unikalną nazwą (login) i zabezpieczone hasłem konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane oraz informacje o jego działaniach w ramach Platformy zakupowej.

Oferta handlowa - oświadczenie woli Dostawcy złożone w terminie wyznaczonym przez Kupca na przyjmowanie ofert w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe na Platformie zakupowej.

Oferta w aukcji elektronicznej - oświadczenie woli Dostawcy złożone w toku Aukcji elektronicznej na Platformie zakupowej. Jeżeli w toku Aukcji elektronicznej Dostawca może złożyć wiele ofert, oferta złożona poprzednio przestaje wiązać w zakresie w jakim złożył on ofertę korzystniejszą.

Oferta - Oferta handlowa lub Oferta w aukcji elektronicznej.

2. Zasady korzystania z Platformy zakupowej :

 1. Udział w organizowanych Aukcjach elektronicznych lub składanie Ofert w odpowiedzi na Zapytania ofertowe z wykorzystaniem Platformy zakupowej możliwy jest wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników.
 2. Dostawca, do którego skierowane zostało Zapytanie ofertowe w Postępowaniu zakupowym zamkniętym, tj. takim, w którym Oferty mogą składać tylko ci Użytkownicy, do których skierowane zostało Zapytanie ofertowe, nie jest uprawniony do udostępniania treści tego Zapytania w całości ani w części jakimkolwiek osobom trzecim bez zgody Kupca.
 3. Użytkownikiem może być osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną która akceptuje postanowienia Regulaminu i dokona rejestracji na Platformie zakupowej.
 4. Rejestracja i udział w postępowaniach na Platformie zakupowej jest bezpłatny.
 5. Przedmiotem Zapytania ofertowego, Oferty handlowej oraz Aukcji elektronicznej mogą być wyłącznie towary i usługi, których swobodny obrót nie jest zabroniony przez prawo.
 6. Wszelkie działania utrudniające działanie lub powodujące destabilizację Platformy zakupowej są niedopuszczalne.

3. Aukcje elektroniczne i oferty w aukcji elektronicznej:

 1. Aukcje elektroniczne prowadzone na Platformie zakupowej nie są aukcjami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. Dostawca związany jest ostatnią Ofertą handlową złożoną w trakcie Aukcji elektronicznej bez względu na fakt przebicia tejże Oferty przez innego Dostawcę.
 3. Dostawca jest związany treścią złożonej przez siebie Oferty w aukcji elektronicznej w terminie i na warunkach wskazanych w zasadach danej Aukcji elektronicznej.
 4. Rodzaj stosowanej Aukcji elektronicznej i zasady jej prowadzenia z wykorzystaniem Platformy zakupowej definiuje Kupiec, ustalając w szczególności:
  1. przedmiot Aukcji elektronicznej oraz wymagania dotyczące warunków realizacji,
  2. kryteria oceny Ofert,
  3. termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia Aukcji elektronicznej,
  4. minimalne wysokości postąpień,
  5. termin i warunki związania Ofertą,
  6. warunki udziału w Aukcji elektronicznej.
 5. Informacje, o których mowa wyżej będą dostępne dla Dostawców w zaproszeniu do Aukcji elektronicznej.
 6. Instrukcja udziału w Aukcji elektronicznej dostępna będzie w zaproszeniu.
 7. W toku Aukcji elektronicznej prezentowana jest cena Oferty lub punktowa ocena Oferty złożonej przez Dostawcę oraz cena Oferty lub punktowa ocena najkorzystniejszej złożonej Oferty.
 8. Kupiec i Operator zastrzegają sobie prawo nieujawniania liczby, nazw Dostawców oraz biorących udział w Aukcji elektronicznej oraz wartości lub punktowej oceny Ofert handlowych.
 9. Kupcowi przysługuje prawo zmiany warunków lub odwołania Aukcji elektronicznej przed jej rozpoczęciem oraz prawo unieważnienia lub odstąpienia od Aukcji elektronicznej, w całości lub części, również po jej zakończeniu oraz prawo zakończenia Aukcji elektronicznej bez dokonania wyboru.
 10. Kupiec zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru Dostawcy. Zakończenie Aukcji elektronicznej nie jest równoznaczne z udzieleniem przybicia.
 11. Aukcje elektroniczne prowadzone są w cenach netto lub brutto – zasady i warunki składania Ofert określa Kupiec.
 12. Kupiec zastrzega sobie prawo do nieodpowiadania na złożone Oferty. Brak odpowiedzi w terminie związania Ofertą oznacza, że Oferta nie została przyjęta do realizacji.

4. Zapytania ofertowe i oferty handlowe:

 1. Dostawca jest związany treścią złożonej przez siebie Oferty handlowej w terminie i na warunkach wskazanych w Zapytaniu ofertowym.
 2. Kupcowi przysługuje prawo, w każdym czasie, zmiany warunków lub odwołania lub odstąpienia lub unieważnienia w całości lub w części Zapytania ofertowego zgłoszonego z wykorzystaniem Platformy zakupowej.
 3. Kupiec decyduje o możliwości zmiany Ofert handlowych złożonych przez Dostawców przed upływem terminu składania Ofert.
 4. Oferty złożone po upływie terminu składania mogą nie być brane pod uwagę przy wyborze Ofert.
 5. Oferty handlowe składane są w cenach netto lub brutto – zasady i warunki składania Ofert określa Kupiec.
 6. Kupiec zastrzega sobie prawo do nieodpowiadania na złożone Oferty. Brak odpowiedzi w terminie związania Ofertą oznacza, że Oferta nie została przyjęta do realizacji.
 7. Kupiec zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru Dostawcy.

5. Zatwierdzanie wyników wyboru ofert, podstawa realizacji:

 1. Wyniki wyboru ofert podlegają zatwierdzeniu przez Kupca.
 2. Kupiec zastrzega sobie prawo unieważnienia w całości lub części przeprowadzonego postępowania w przypadku, gdy:
  1. cena najkorzystniejszej Oferty przewyższa kwotę, którą Kupiec przeznaczył na sfinansowanie zamówienia,
  2. złożenie zamówienia nie leży w interesie Kupca,
  3. postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
 3. O wynikach wyboru Ofert Dostawcy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.
 4. Podstawą realizacji przyjętej Oferty będzie umowa podpisana przez Kupca lub pisemne zamówienie przesłane Dostawcy w terminie związania Ofertą.
 5. Dostawcy nie przysługuje prawo odwołania się od wyników wyboru Ofert oprócz sytuacji, gdy zostało to inaczej zdefiniowane w dokumentacji dotyczącej Postępowania zakupowego.

6. Zobowiązania i odpowiedzialność Operatora:

 1. Operator świadczy nieprzerwanie usługi udostępniania Platformy zakupowej z wyjątkiem przerw technicznych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.
 2. Operator zobowiązuje się o poinformowaniu wszystkich Użytkowników w przypadku wprowadzenia dodatkowych usług płatnych na Platformie zakupowej i nie naliczania żadnych opłat bez zamówienia usługi ze strony Użytkowników.
 3. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Operator nie odpowiada za szkody powstałe w związku z niniejszym Serwisem lub jego użytkowaniem bądź niemożnością użytkowania przez któregokolwiek z Użytkowników lub w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w operacji lub przekazie, wirusem komputerowym, awarią linii lub systemu.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach serwisu ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w wyniku Aukcji elektronicznej lub złożonych Ofert handlowych, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.
 5. Operator w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. jakość, bezpieczeństwo lub legalność dostarczanych przez Dostawców towarów lub usług,
  2. prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników,
  3. niezawarcie przez Użytkowników umowy,
  4. utrudnienia lub niemożność uczestniczenia w Aukcji elektronicznej lub złożenia Oferty z przyczyn niezależnych od Operatora,
  5. szkody powstałe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów zawartych za pośrednictwem Platformy zakupowej, jak również szkody powstałe wskutek działań lub zaniechań innych Użytkowników.
 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie przez Dostawcę osobom trzecim nazwy konta i hasła dostępu do Platformy zakupowej.
 7. Operator nie jest stroną w zakresie umów zawieranych pomiędzy Kupcami i Dostawcami a w szczególności nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie roszczenia Użytkowników, którzy zawarli umowę w wyniku aukcji lub na podstawie wysłanych Zapytań ofertowych oraz złożonych Ofert handlowych prowadzonych przy użyciu Platformy zakupowej.
 8. Operator nie jest instytucją właściwą do rozstrzygania sporów pomiędzy Kupcem a Dostawcą.
 9. Spory pomiędzy Dostawcami a Operatorem rozstrzygane będą przez sądy właściwe dla miasta Wrocławia.

7. Ochrona danych w zakresie przetwarzania przez Kupca:

 1. Współadministratorem danych osobowych jest: Grupa LOTOS S.A. z siedzibą przy ul. Elbląskiej 135, 80-718 Gdańsk, LOTOS Asfalt Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Elbląskiej 135, 80-718 Gdańsk, LOTOS Kolej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Michałki 25, 80-716 Gdańsk, LOTOS Infrastruktura S.A. z siedzibą przy ul. 3-go Maja 101, 38-200 Jasło, LOTOS Lab Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, LOTOS Ochrona Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Elbląskiej 135, 80-718 Gdańsk, LOTOS Oil Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Elbląskiej 135, 80-718 Gdańsk, LOTOS Terminale S.A. z siedzibą przy ul. Łukasiewicza 2, 43-502 Czechowice-Dziedzice, LOTOS Serwis Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Elbląskiej 135, 80-718 Gdańsk, LOTOS Straż Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Elbląskiej 135, 80-718 Gdańsk, LOTOS Petrobaltic S.A. z siedzibą przy ul. Stary Dwór 9, 80-758 Gdańsk, LOTOS Upstream Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Elbląskiej 135, 80-718 Gdańsk, LOTOS-Air Bp Sp. z o.o. z siedzibą przy al. Grunwaldzkiej 472 B 80-309 Gdańsk, LOTOS Paliwa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Elbląskiej 135, 80-718 Gdańsk.
 2. Współadministratorzy wyznaczyli Inspektora ochrony danych Grupy LOTOS S.A., z którym można się skontaktować poprzez e-mail iod@grupalotos.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia bieżących oraz przyszłych postępowań dotyczących wyboru złożonych Ofert i ewentualnych dalszych działań zmierzających do zawarcia umowy, jak też do wysyłania zaproszeń do złożenia Oferty, ich przyjęcia i analizy w procesach zakupowych prowadzonych przez spółki Grupy Kapitałowej LOTOS ogłaszanych na Platformie zakupowej.
 4. Podstawą prawną przetwarzania przez Współadministratora danych osobowych Użytkownika w celach wskazanych powyżej jest jego zgoda wyrażona w odrębnym oświadczeniu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz prawnie uzasadniony interes współadministratorów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, związany z tworzeniem bazy kontaktów z potencjalnymi kontrahentami.
 5. Dane osobowe będą udostępniane w ramach Grupy Kapitałowej LOTOS, w skład której wchodzą współadministratorzy danych wymienieni powyżej. Ponadto, dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie współadministratorów, w tym m.in. obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji postępowania przetargowego, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów ze współadministratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. Dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie prawa.
 6. Dane przetwarzane będą przez czas trwania postępowania związanego z wyborem Oferty, a po jego zakończeniu przez czas obowiązywania umowy oraz prawnej możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu realizacji umowy, roszczeń z tytułu uczestnictwa w Postępowaniu zakupowym oraz okres umożliwiający zapobieganie oszustwom i nadużyciom, ale nie dłużej niż przez 10 lat od zakończenia obowiązywania umowy lub od zakończenia Postępowania zakupowego bez zawarcia umowy.
 7. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do ich przenoszenia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes współadministratorów. W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda, Użytkownik prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Użytkownik ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Odmowa ich przekazania skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w procesach zakupowych organizowanych przez spółki należące do Grupy Kapitałowej LOTOS.
 10. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Możliwe profilowanie wykonywane jest w oparciu o dane podane przez Użytkownika, w szczególności takie jak dane dotyczące świadczonych usług. Podane dane nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

8. Ochrona danych osobowych w zakresie przetwarzania przez Administratora Systemu i Operatora:

 1. W zakresie dotyczącym zarządzania platformą zakupową, wobec danych Dostawców, Kontrahentów oraz Klientów Kupca zarejestrowanych na Platformie Zakupowej administratorem jest Logintrade S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Administrator Systemu), adres e-mail: kontakt@logintrade.pl, który powierza przetwarzanie danych LT Serwis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Operator Platformy).
 2. W sprawach związanych z ochroną danych w zakresie przetwarzania ich przez Logintrade S.A. i LT Serwis sp. z o.o. należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: ochronadanych@logintrade.com.pl.
 3. Dane Użytkowników są przetwarzane przez Logintrade S.A. i LT Serwis sp. z o.o. na podstawie zgody wyrażonej przez nich przy okazji rejestracji wyłącznie w celu zapewnienia funkcjonalności platformy zakupowej Kupca.
 4. Administrator nie przewiduje udostępniania przetwarzanych danych podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych prawem.
 5. Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do wykonania usługi, chyba że co innego wynika z przepisów prawa.
 6. Dane osobowe podawane są przez Użytkownika dobrowolnie, jednak ich podanie jest niezbędnym warunkiem do korzystania z Platformy zakupowej.
 7. Wobec danych przetwarzanych przez Logintrade S.A. Użytkownikowi przysługują wszystkie prawa przewidziane w pkt 7 ust. 7-10.
 8. Logintrade S.A.. z siedzibą we Wrocławiu sprawuje funkcje Administatora Systemu zakupowej i realizuje zadania związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Platformy zakupowej.
 9. LT Serwis z siedzibą w Warszawie sprawuje funkcje Operatora Platformy i realizuje zadania związane z przetwarzaniem danych osobowych w ramach funkcjonowania Platformy zakupowej.

9. Tajemnica przedsiębiorstwa:

 1. Kupiec zastrzega, iż wszelkie nieujawnione zgodnie z prawem do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa Kupca lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą dla Kupca udostępnione Użytkownikowi w związku z korzystaniem z Platformy zakupowej stanowią prawnie chronioną tajemnicę przedsiębiorstwa Kupca.

10. Postanowienia końcowe:

 1. Regulamin staje się wiążący dla Użytkownika z chwilą zarejestrowania się w bazie dostawców Kupca i utworzenia Konta na Platformie zakupowej.
 2. Operator może zawiesić na czas określony albo nieokreślony Konto w przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu, negatywnie wpływają na wizerunek serwisu lub w inny sposób szkodzą Operatorowi lub Kupcowi.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy RODO, Kodeksu Cywilnego, ustawy oraz przepisy wykonawcze wydane na ich podstawie.