Rejestracja w bazie dostawców


Dane kontaktowe

Dane firmy

Adres

Osoba kontaktowa

Domena działalności

Zaznacz produkty, które sprzedaje Twoja firma

Istnieje możliwość zaznaczania produktów w wielu kategoriach

Zaznacz wszystkie| Odznacz wszystkie

Oświadczenia

  1. Współadministratorem danych osobowych jest: Grupa LOTOS S.A. z siedzibą przy ul. Elbląskiej 135, 80-718 Gdańsk, LOTOS Asfalt Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Elbląskiej 135, 80-718 Gdańsk, LOTOS Kolej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Michałki 25, 80-716 Gdańsk, LOTOS Infrastruktura S.A. z siedzibą przy ul. 3-go Maja 101, 38-200 Jasło, LOTOS Lab Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, LOTOS Ochrona Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Elbląskiej 135, 80-718 Gdańsk, LOTOS Oil  Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Elbląskiej 135, 80-718 Gdańsk, LOTOS Terminale S.A. z siedzibą przy ul. Łukasiewicza 2, 43-502 Czechowice-Dziedzice, LOTOS Serwis Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Elbląskiej 135, 80-718 Gdańsk, LOTOS Straż Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Elbląskiej 135, 80-718 Gdańsk, LOTOS Petrobaltic S.A. z siedzibą przy ul. Stary Dwór 9, 80-758 Gdańsk, LOTOS Upstream Sp. z o.o. z siedzibą  przy ul. Elbląskiej 135, 80-718 Gdańsk, LOTOS-Air Bp Sp. z o.o. z siedzibą przy al. Grunwaldzkiej 472 B 80-309 Gdańsk, LOTOS Paliwa  Sp. z o.o. z siedzibą  przy ul. Elbląskiej 135, 80-718 Gdańsk, RCEkoenrgia Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Łukasiewicza 2, 43-502 Czechowice-Dziedzice.
  2. Współadministratorzy wyznaczyli Inspektora ochrony danych Grupy LOTOS S.A., z którym można się skontaktować poprzez e-mail iod@grupalotos.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
  3. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia bieżących oraz przyszłych postępowań dotyczących wyboru złożonych Ofert i ewentualnych dalszych działań zmierzających do zawarcia umowy, jak też do wysyłania zaproszeń do złożenia Oferty, ich przyjęcia i analizy w procesach zakupowych prowadzonych przez spółki Grupy Kapitałowej LOTOS ogłaszanych na Platformie zakupowej.
  4. Podstawą prawną przetwarzania przez Współadministratora danych osobowych Użytkownika w celach wskazanych powyżej jest jego zgoda wyrażona w odrębnym oświadczeniu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz prawnie uzasadniony interes współadministratorów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, związany z tworzeniem bazy kontaktów z potencjalnymi kontrahentami.
  5. Dane osobowe będą udostępniane w ramach Grupy Kapitałowej LOTOS, w skład której wchodzą współadministratorzy danych wymienieni powyżej. Ponadto, dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie współadministratorów, w tym m.in. obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji postępowania przetargowego, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów ze współadministratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. Dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie prawa.
  6. Dane przetwarzane będą przez czas trwania postępowania związanego z wyborem Oferty, a po jego zakończeniu przez czas obowiązywania umowy oraz prawnej możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu realizacji umowy, roszczeń z tytułu uczestnictwa w Postępowaniu zakupowym oraz okres umożliwiający zapobieganie oszustwom i nadużyciom, ale nie dłużej niż przez 10 lat od zakończenia obowiązywania umowy lub od zakończenia Postępowania zakupowego bez zawarcia umowy.
  7. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do ich przenoszenia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes współadministratorów. W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda, Użytkownik prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  8. Użytkownik ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Odmowa ich przekazania skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w procesach zakupowych organizowanych przez spółki należące do Grupy Kapitałowej LOTOS.
  10. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Możliwe profilowanie wykonywane jest w oparciu o dane podane przez Użytkownika, w szczególności takie jak dane dotyczące świadczonych usług. Podane dane nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.


* - Pola obowiązkowe

Platforma Logintrade używa plików cookie.Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.


OK