Rejestracja w bazie dostawców


Dane kontaktowe

Dane firmy

Adres

Osoba kontaktowa

Domena działalności

Zaznacz produkty, które sprzedaje Twoja firma

Istnieje możliwość zaznaczania produktów w wielu kategoriach

Zaznacz wszystkie| Odznacz wszystkie

Oświadczenia

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grupa LOTOS S.A. z siedzibą przy ul. Elbląskiej 135, 80-718 Gdańsk.
  2. U Administratora został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email iod@grupalotos.pl lub pisemnie na adres Grupa LOTOS S.A. ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.
  3. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia bieżących oraz przyszłych postępowań dotyczących wyboru złożonych Ofert i ewentualnych dalszych działań zmierzających do zawarcia umowy, jak też do wysyłania zaproszeń do złożenia Oferty, ich przyjęcia i analizy w procesach zakupowych prowadzonych przez spółki Grupy Kapitałowej LOTOS ogłaszanych na Platformie zakupowej.
  4. Podstawą prawną przetwarzania przez Grupę LOTOS S.A. Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych powyżej jest Pani/Pana zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz prawnie uzasadniony interes Grupy LOTOS S.A. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, związany z tworzeniem bazy kontaktów z potencjalnymi kontrahentami.
  5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione spółkom Grupy Kapitałowej LOTOS. Ponadto, dane będą przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. do Operatora Platformy oraz podmiotom serwisującym i utrzymującym systemy informatyczne służące do realizacji celów wymienionych powyżej, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie prawa.
  6. Pani/Pana dane przetwarzane będą przez czas trwania postępowania związanego z wyborem Oferty, a po jego zakończeniu przez czas obowiązywania umowy oraz prawnej możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu realizacji umowy, roszczeń z tytułu uczestnictwa w Postępowaniu zakupowym oraz okres umożliwiający zapobieganie oszustwom i nadużyciom, ale nie dłużej niż przez 10 lat od zakończenia obowiązywania umowy lub od zakończenia Postępowania zakupowego bez zawarcia umowy.
  7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do ich przenoszenia oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych.
  8. Przysługuje również Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa ich przekazania skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w procesach zakupowych organizowanych przez spółki należące do Grupy Kapitałowej LOTOS.


* - Pola obowiązkowe

Platforma Logintrade używa plików cookie.Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.


OK