Enquiry creation date: 2019-12-23

Grupa LOTOS S.A.

Elbląska 135

80-718 Gdańsk

Tax Identification Number: 5830000960

BDO: 000019759

www.lotos.pl

Purchaser:

Katarzyna Wojtas-Skoneczna

Phone: 58 308-89-25

e-mail: katarzyna.wojtas@grupalotos.pl

Enquiry No. Z375/108758

Enquiry title

Enquiry contents:

Szanowni Państwo,

Prosimy o złożenie oferty na pochodzące z autoryzowanej dystrybucji następujące urządzenia Motorola:

Poz. 1. PRZEMIENNIK MOTOROLA SLR5500 UHF - 9 SZT.
Poz. 2. PRZEMIENNIK MOTOROLA SLR5500 VHF - 1 SZT.

Wymagana konfiguracja:
1. Poz. 1. SLR5500 UHF 400-470 MHz, 64 kanały, 1-50W, 1U
2. Poz. 2. SLR5500 VHF 136-1740 MHz, 64 kanały, 1-50W, 1U
3. Klucz licencji HKVN4063A (Mid-Tier Reapeater Incremental Capacity Plus Multi Site Licence Key) - dotyczy obu pozycji
4. Przemienniki powinny mieć wgraną i aktywną licencję - dotyczy obu pozycji

1. Wymagania dotyczące przedmiotu Zapytania:
1.1 Urządzenia muszą pochodzić od autoryzowanego dystrybutora Motoroli w UE, z uwzględnieniem wymagań Motoroli w zakresie dystrybucji na terenie Polski.
1.2 Gwarancja producenta (Motorola)
1.3 Sposób realizacji gwarancji:
Naprawa gwarancyjna w uprawnionym przez producenta (Motorola) warsztacie.
Realizacja naprawy: odbiór zgłoszonego urządzenia ze wskazanego miejsca na terenie Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku, ul. Elbląska 135, w następnym dniu roboczym po zgłoszeniu uszkodzenia, dowóz do wskazanego miejsca na terenie zakładu, po jego naprawie.
Dostawca dostarczy nieodpłatnie na okres naprawy gwarancyjnej sprzęt zastępczy, typ identyczny jak wydany do naprawy.
W przypadku oferowania innego sposobu realizacji gwarancji - musi być on dokładnie opisany w ofercie.

1.4 Zamienniki innych producentów nie są dopuszczalne.
1.5 Oferta, wraz z warunkami gwarancji, musi być złożona w języku polskim.
1.6 Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją Ogólnych Warunków Zamówienia Grupy LOTOS S.A. http://www.lotos.pl/ogolne_warunki_zamowienia

2. Oferta musi zawierać poniższe informacje/dokumenty:
2.1 Potwierdzenie, że urządzenia pochodzą z autoryzowanej dystrybucji UE wraz z listem autoryzacyjnym Motoroli dla dystrybutora.
2.2 Warunki gwarancji i potwierdzenie, że oferowany sprzęt objęty jest gwarancją producenta (Motorola).
2.3 Potwierdzenie sposobu realizacji gwarancji zgodnie z Wymaganiami - punkt 1.3
W przypadku oferowania innego sposobu realizacji gwarancji - musi być on dokładnie opisany w ofercie.
2.4 Oferowane materiały o wskazanej konfiguracji wraz z ceną
2.5 Termin dostawy
2.6 Ważność oferty (minimum 30 dni)
2.7 Skany:
2.7.1 Dokumentu rejestrowego,
2.7.2 Zaświadczenia o nadaniu NIP,
2.7.3 Zaświadczenia o nadaniu REGON,
2.8 Numer rachunku bankowego Dostawcy wraz z poniższym Oświadczeniem:
Dostawca oświadcza, że wymieniony wyżej numer rachunku bankowego:
a. jest zawarty w wykazie, o którym mowa w art. 96 b Ustawy o VAT,
b. jest aktualny, a w przypadku zmiany numeru rachunku bankowego, na który ma być dokonana płatność Dostawca niezwłocznie (jednak nie później niż w terminie 1 dnia od dnia zaistnienia takiej zmiany) poinformuje Zamawiającego o tym fakcie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.


Ofertę należy złożyć na Platformie zakupowej jako załącznik wraz ze wskazanymi informacjami/dokumentami oraz uzupełnić poszczególne pozycje na Platformie, zgodnie z wyceną zawartą w Załączniku.
Oferty, bez powyższych załączników, mogą zostać odrzucone bez rozpatrywania.
Pytania należy zadawać wyłącznie przez Platformę Zakupową Logintrade.

Na pytania zadane inną drogą lub po terminie nie będą udzielane odpowiedzi.

Z poważaniem,
Katarzyna Wojtas-Skoneczna
Dział Zakupu Materiałów

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. PRZEMIENNIK MOTOROLA SLR5500 UHF 9 pcs
2. PRZEMIENNIK MOTOROLA SLR5500 VHF 1 pcs

Additional formal conditions:

Grupa LOTOS S.A. informuje, że począwszy od 1 lipca 2018 r. wszelkie płatności dokonywane przez wszystkie spółki Grupy Kapitałowej LOTOS na podstawie faktur zakupu będą realizowane na zasadach podzielonej płatności.

Mechanizm podzielonej płatności (tzw. split payment) wprowadza ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62) wprowadzającą m.in. zmiany do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491). Firma podjęła decyzję o zastosowaniu tego rozwiązania mając na uwadze opublikowaną na stronach Ministerstwa Finansów „Metodykę w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych".

Mechanizm podzielonej płatności zakłada rozdzielenie płatności za nabyty towar lub usługę na dwa odrębne rachunki. Z płaconej wartości brutto, która wpłynie na konto sprzedawcy po 1 lipca, bank automatycznie oddzieli kwotę podatku od towarów i usług na odrębny rachunek VAT. Rozwiązanie to znajduje zastosowanie wyłącznie do transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników, czyli do transakcji B2B i pozostaje bez wpływu na zakupy dokonywane przez konsumentów (nieprowadzących działalności gospodarczej).

Płacenie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności będzie jedną z mocniejszych przesłanek dla wykazania, że nabywca dochował należytej staranności zawierając transakcję z kontrahentem, co będzie miało znaczenie dla bezpieczeństwa VAT naliczonego nabywców. Rozwiązanie ma pomóc w uszczelnianiu poboru podatku od towarów i usług.

Ze względu na mechanizm podzielonej płatności podatek VAT będzie płacony jedynie w walucie polskiej na rachunek bankowy prowadzony zgodnie z polskim prawem bankowym. Wystawca faktury zobowiązuje się podać taki nr rachunku bankowego na każdej fakturze.


Questions to the inquiry "108315847 - Zakup przemienników Motorola - łącznie 10 szt."

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...