Enquiry creation date: 2019-07-25

Grupa LOTOS S.A.

Elbląska 135

80-718 Gdańsk

Tax Identification Number: 5830000960

BDO: 000019759

www.lotos.pl

Purchaser:

Paulina Ohler-Tulińska

Phone:

e-mail: paulina.ohler-tulinska@grupalotos.pl

Enquiry No. Z212/141080/aktualizacja4

Enquiry title

Change content (update):

Szanowni Państwo,

w załączeniu znajduje się diagram załadunku.

Z poważaniem,
Paulina Ohler-Tulińska

Dear Sirs,

please find attached the loading diagram.

Yours Faithfully,
Paulina Ohler-TulińskaSzanowni Państwo,

Poniżej znajdują się odpowiedzi na Państwa pytania:

1. Czyszczenie koszy filtracyjnych po zakończeniu ich rozładunku - czy Zamawiający przewiduje doczyszczanie wewnętrznych powierzchni koszy z zalegających resztek katalizatora z zastosowaniem technologii wysokiego ciśnienia wody? Jeśli tak to czy Oferent powinien wkalkulować taką czynność jako składową ceny ryczałtowej?
Tak, doczyszczanie wewnętrznych powierzchni koszy z zalegających resztek katalizatora z zastosowaniem technologii wysokiego ciśnienia wody ma zostać wkalkulowane w cenę ryczałtową.

2. Kwestia napowietrzania reaktora po zakończonym procesie rozładunku - ile czasu Zamawiający przewiduje na zmianę atmosfery wewnątrz reaktora?
Przewidujemy 24 godziny na napowietrzenie i powinno to być uwzględnione w harmonogramie wykonawcy i być wkalkulowane w cenie ryczałtowej.

3. Inspekcja UDT - czy inspekcja wnętrza reaktora będzie się odbywać bezpośrednio po zakończeniu napowietrzania reaktora nawet na zmianie nocnej?
Inspekcja UDT będzie po napowietrzeniu ale od 06:00 do 18:00. Zmniejszamy długość z dwóch dni od 06:00 do 18:00 do jednego dnia od 06:00 do 18:00.

4. Diagram załadunku - czy istnieje możliwość załączenia diagramu już na tym etapie postępowania.
Wysłano zapytanie do dostawcy katalizatora.

5. Czy Zamawiający zapewnia namiot do składowania katalizatora przed załadunkiem na instalacji w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych lub nagłego załamania pogody?
GL S.A. zapewnia namiot.

6. Czy Zamawiający dopuszcza wycenę ryczałtową podstawowego zakresu prac dla zbrylonego katalizatora w oparciu o harmonogram zaoferowany przez Wykonawcę oparty o doświadczenie w rozładunku analogicznych wsadów reaktorów na instalacjach Hydrokrakingu?
Cena ryczałtu ma zawierać 100% kucia. Trudno zweryfikować procent kucia.

Z poważaniem,
Paulina Ohler-Tulińska

Dear Sirs,

Please find below answers to your questions:

1. Cleaning the filter baskets after their unloading - does the Ordering Party anticipate cleaning the internal surfaces of baskets from catalyst residues using a high pressure water technology? If so, should the Tenderer calculate such activity as a component of the lump sum price?
Yes, cleaning the internal surfaces of baskets from catalyst residues using high water pressure technology has to be included in the lump sum price.
2. Aeration of the reactor after the unloading - how long will the change of atmosphere inside the reactor take?
We forecast 24 hours for aeration and this should be included in the contractor's schedule and in the lump sum price.
3. UDT Inspection - will the interior inspection of the reactor be carried out immediately after the aeration of the reactor, even at a night shift?
UDT inspection will take place after aeration but from 06:00 to 18:00. We reduce from two days from 06:00 to 18:00 to one day from 6:00 to 18:00.
4. Loading diagram - is it possible to attach the diagram at this stage of the tender?
The catalyst supplier has been already asked to sent the loading diagram.
5. Does the Ordering Party provide a tent for storing the catalyst on the unit before loading in case of the weather breakdown?
GL S.A. provides a tent.
6. The lump sum price has to include 100% forging. It is difficult to verify the percentage of forging.

Yours faithfully,
Paulina Ohler-Tulińska


Szanowni Państwo,

Grupa LOTOS S.A. podtrzymuje termin wykonania usługi w terminie wrzesień-październik, jednak dopuszczamy możliwość wydłużenia terminu wykonania prac do 15.11.2019.

Z poważaniem,
Paulina Ohler-Tulińska

Dear Sirs,

Grupa LOTOS S.A. stand by its decision regardding the date of performance in September-October, however we allow an extention until 15th of November 2019.

Kind regards,
Paulina Ohler-TulińskaSzanowni Państwo,

pomieszczenia socjalne zapewnia Grupa LOTOS S.A.

Dear Sirs,

social rooms are provided by Grupa LOTOS S.A.

Kind regards,
Paulina Ohler-Tulińska

Enquiry contents:

Dear Sirs,

Grupa LOTOS S.A. is pleased to invite you to take part in a tender procedure concerning Catalyst Handling Service, unit 930 R1B.

Date of the performance: Semptember/October 2019, to be confirmed at least 3 weaks ahead.
Packing: 1,8 tons bins
Terms of payment: 30 days of invoice date.
Currency: EUR
Deadline for submitting an offer: 19-07-2019, 2 p.m. at the latest
Deadline for submitting questions: 15-07-2019, 10 a.m. at the latest


LIQUIDATED DAMAGES

The Contractor shall also pay the Principal liquidated damages for rescission from the performance of the Agreement by reason of the Contractor’s fault in the amount of 20% of the remuneration (the lump sum).

The Contractor shall also pay the Principal liquidated penalties for termination the Agreement by reason of the Contractor’s fault in the amount of 20% of the remuneration  (the lump sum).

NOTIFICATIONS

The Contractor will report his activity on each shift in the "shift site report". Each of the aforementioned reports will be sent to the Principal not later than until the end of the next shift.

AGREEMENT PRICE

For any interruption of the activities caused by the Contractor the Principal will charge the same "Waiting time rates" as Contractor, up to 10 hours a shift, max. 10% of the lump sum.


Please find attached invitation to tender, technical requirements and attachment no 2 and 3 which should be signed. Please attach registration doscuments of your company.

In case of any questions please do not hesitate to contact me.

Yours faithfully,
Paulina Ohler-Tulińska


Szanowni Państwo,

Grupa LOTOS S.A. zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu na wysyp i zasyp katalizatora, inst. 930 R1B.

Data wykonania pracy: Wrzesień/październik 2019, do potwierdzenia minimum 3 tygodnie przed rozpoczęciem.
Opakowania: Rozładunek odbędzie się binów o pojemności 1,8 t.
Warunki płatności: 30 dni od daty wystawienia faktury.
Waluta: EUR
Termin składania ofert: 19-07-2019
Termin zadawania pytań: 15-07-2019, godz. 10:00.

KARY UMOWNE:

Wykonawca zapłaci karę umowną Zleceniodawcy w przypadku odstąpienia od umowy z winy wykonawcy w kwocie 20% wartości umowy.

Wykonawca zapłaci karę umowną Zleceniodawcy w przypadku przerwania/wypowiedzenia umowy z winy wykonawcy w kwocie 20% wartości umowy.

POWIADOMIENIA

Wykonawca zobowiązany jest do raportowania poszczególnych działań po każdej zmianie w "raporcie zmianowym". Każdy z wymienionych raportów zostanie wysłany do Zleceniodawcy nie później niż do końca następnej zmiany.

CENA

Za wszelkie przerwy w pracach z winy Wykonawcy, Zleceniodawca obciąży Wykonawcę równymi stawkami za postój, do 10 godzin zmiany, max. 10% kwoty ryczałtowej.

W załączeniu znajdą Państwo oficjalne zapytanie, wymagania techniczne, załączniki 2 i 3, które należy podpisać i załączyć do oferty. Proszę o załączenie dokumentów rejestrowych Państwa firmy.

W razie pytań, proszę o kontakt.
Z poważaniem,
Paulina Ohler-Tulińska

 

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Catalyst handling service 1 services

Additional formal conditions:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Wykonanie usługi wysypu i zasypu katalizatora 930-R1B / Catalyst Handling Service - SRM/175037"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: EUR

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...