Enquiry creation date: 2019-06-12

LOTOS Asfalt Sp. z o.o.

ul. Elbląska 135

80-718 Gdańsk

Tax Identification Number: 5832850390

Purchaser:

Edward Mielewczyk

Phone:

e-mail: edward.mielewczyk@lotosasfalt.pl

Enquiry No. Z41/130373/aktualizacja2

To make an offer for the enquiry, please log in at : https://lotos.logintrade.net

Enquiry title

Enquiry contents:

Szanowni Państwo,

LOTOS Asfalt Sp. z o.o. zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu ,na „Czyszczenie hydrodynamiczne Reaktora R1A instalacji 1000 w LOTOS Asfalt w PZG”

Specyfikacja:
Zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz 2.1 do Zamówienia.
Należy przedstawić cenę za całość (czyszczenie + odpady).

Na pytania dotyczące zapytania ofertowego odpowiedzi udziela Edward Mielewczyk. W szczególnych przypadkach można kontaktować się z: Edwardem Mielewczyk pod nr tel. (58) 308 85 92, kom. 510 101 083, lub adresem e-mail: edward.mielewczyk@lotosasfalt.pl

1.      Dostarczenie i przedłożenie oferty do LOTOS Asfalt, nie gwarantuje przekazania oferentowi zadania do realizacji.

2.      Dokumentację ofertową, wnioski oraz pytania należy przesłać za pośrednictwem platformy zakupowej do dnia 14.06.2019r., do godziny 14:00. Termin składania przez oferentów wniosków i zadawania pytań do treści zapytania ofertowego upływa z dniem 13.06.2019r. natomiast termin udzielenia na nie odpowiedzi upływa z dniem 14.06.2019r. do godz 9:00.

 Do dnia 14.06.2019r. do godz 9:00 możliwe jest przeprowadzenie wizji lokalnej, którą należy wcześniej umówić z Edwardem Mielewczyk. Dokumentacja ofertowa powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę uprawnioną.
Dostarczenie i przedłożenie oferty do LOTOS Asfalt, nie gwarantuje przekazania oferentowi zadania do realizacji.
   
3. Kompletna dokumentacja ofertowa powinna zawierać:
•       OFERTĘ z następującymi danymi:
cena za wykonanie remontu i odpady,
Gwarancje,
Termin dostawy,
•       Akceptację dla wzoru Zamówienia.
•       Warunki i harmonogram płatności.
•       Aktualny wypis z właściwego rejestru potwierdzający występowanie Oferenta w obrocie prawnym, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (KRS, NIP, REGON),
•       Pełnomocnictwo do reprezentowania Spółki z określeniem zakresu - podpisane przez osoby reprezentujące Oferenta (jeśli dotyczy).
• Numery kont na które (w przypadku zlecenia prac) będą realizowane płatności,
• Adres poczty elektronicznej z którego będą wysyłane faktury w formie elektronicznej

4.      Oferent nie może wprowadzić zmian w dokumentacji ofertowej po upływie terminu składania ofert.

5.      Oferent złoży ofertę na realizację kompletnego zadania.

6.      Spółka zastrzega sobie prawo do podziału Zadań pomiędzy poszczególnych Oferentów, jak również do zmniejszenia zakresu dostawy lub rezygnacji z realizacji zadania w całości, na każdym (dowolnym) etapie procesu wyboru kontrahenta dla przedmiotowego zadania.

7.      Spółka może odrzucić ofertę, jeżeli:
a.      jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, a w szczególności, gdy nie zawiera kompletu danych wymienionych w punkcie 3 zapytania ofertowego,
b.      jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
c.      została złożona przez Oferenta wykluczonego z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,
d.      zawiera błędne obliczenie ceny, niebędące oczywistą omyłką pisarską,
e.      jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

8.      Zmiany w treści i wycofanie oferty.
a.      Oferent może zmienić lub wycofać ofertę jedynie przed wyznaczonym terminem składania ofert poprzez pisemne powiadomienie Spółki.
b.      Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty musi być przygotowane, oznaczone i opisane „modyfikacja” lub „wycofanie”.
c.      Żadna oferta nie może być zmieniona lub wycofana po upływie składania ofert.

9.     Termin związania ofertą.
Oferent jest związany ofertą w okresie 90 dni od terminu składania ofert.

10.     Wyniki postępowania i warunki zawarcia umowy.
a.      Spółka powiadomi o wyniku postępowania przesyłając niezwłocznie zawiadomienie do Oferentów, którzy złożyli ofertę.
b.      Warunkiem podpisania Zamówienia jest zaakceptowanie wzoru Zamówienia załączonego do zapytania ofertowego. Akceptacja ma być wyrażona w formie Oświadczenia Oferenta i dołączona do Oferty.

Jednocześnie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do odwołania zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz prawo do przeprowadzenia wyboru kontrahenta w kilku etapach.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Czyszczenie hydrodynamiczne Reaktora R1A instalacji 1000 w LOTOS Asfalt w PZG 1 pcs -

Additional formal conditions:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Czyszczenie hydrodynamiczne Reaktora R1A instalacji 1000 w LOTOS Asfalt w PZG"

Item Question title Date of question Status
1. Nr zapytania: Z41/130373/aktualizacja2 Czyszczenie hydrodynamiczne Reaktora R1A instalacji 1000 w LOTOS Asfalt w PZG 2019-06-12 13:58


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...