Enquiry creation date: 2019-05-16

Grupa LOTOS S.A.

Elbląska 135

80-718 Gdańsk

Tax Identification Number: 5830000960

BDO: 000019759

www.lotos.pl

Purchaser:

Agnieszka Chrzanowska

Phone:

e-mail: agnieszka.chrzanowska@grupalotos.pl

Enquiry No. Z139/248821

To make an offer for the enquiry, please log in at : https://lotos.logintrade.net

Enquiry title

Enquiry contents:

Szanowni Państwo,

Grupa LOTOS S.A. działając w imieniu spółki LOTOS Petrobaltic S.A zaprasza Państwa do złożenia oferty na dostawę inhibitora parafin do ropy ze złoża B8.

Opis przedmiotu zakupu:

1. Inhibitor parafin do ropy ze złoża B8.

2. Warunki formalne niezbędne do złożenia oferty:
a) przedstawienie co najmniej 2 referencji z realizacji podobnego przedmiotu dostawy – dla oferentów, którzy nie realizowali wcześniej dostaw inhibitorów parafin do LPB.
b) przedstawienie raportu z testów doboru inhibitora do ropy ze złoża B8, produkt ma być mieszaniną inhibitora i dyspergatora; raport powinien zawierać wyniki badań efektywności inhibitora parafin (wykresy, dokumentacja zdjęciowa), wykonane jedną wybraną metodą: metoda „Cold Finger” i/lub metoda „Flow loop” oraz badanie temperatury lepkości ropy i/lub metoda badania stopnia dyspersji za pomocą testów kuponowych – mogą być to raporty z poprzednich lat ( do 5 lat wstecz).
Wymagane minimalne wyniki efektywności:
- metoda „Cold finger” – stopień ochrony – ponad 80 %
- metoda „Flow loop” - obniżenie temperatury wytrącania parafin i krzepnięcia
- testy kuponowe – minimalny stopień dyspersji parafin - 60%

Potencjalni oferenci mogą zgłosić się po odbiór próbki ropy do badań z w/w pkt.2 do 04.06.2019 do Pani Kingi Domańskiej, tel. 508 262 978. Odbiór próbek na koszt oferenta. UWAGA- próbki zostaną udostępnione jedynie firmom posiadającym referencje zgodnie z pkt. 2. a

c) dołączenie do oferty karty charakterystyki produktu zgodnej z REACH oraz CLP, w języku polskim;
d) dołączenie informacji czy proponowany produkt podlega akcyzie.

3. Prognozowane ilości zakupu: 16 mt produktu w paletopojenikach 1000L (IBC); dostawy partiami, po 3 mt co 2 miesiące (pierwsza partia-nie później niż 12 sierpień 2019, terminy kolejnych dostaw wywoływane mailowo) czas realizacji dostawy nie dłuższy jak 3 tygodnie od daty wywołania partii dostawy;

4. Zamawiający wymaga aby dostawca odebrał opróżnione opakowania po produkcie na swój koszt.

5. Zamawiający wymaga, aby data przydatności do użycia dostarczonych materiałów wynosiła co najmniej 1 rok od daty dostawy.

6. Zamawiający wymaga aby cena jednostkowa produktu uwzględniała koszt transportu do siedziby Zamawiającego na warunkach DDP, LOTOS Petrobaltic S.A, ul. Stary Dwór 9, 80-758 Gdańsk, Incoterms 2010;

7. Minimalny okres związania ofertą: 60 dni.

Dostawca zostanie wyłoniony zgodnie z wewnętrzną procedurą Zamawiającego, w nieograniczonym procesie wyboru kontrahenta, a kluczowym kryterium wyboru będzie cena.

W celu wyłonienia Dostawcy prosimy o złożenie oferty zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty.

Termin odbioru próbek: do 04.06.2019
Termin zadawania pytań: do 11.06.2019 do godz. 12.00
Termin złożenia oferty: składanie ofert od 17.06 do 25.06 br., godz. 12.00.

Sposób złożenia oferty: poprzez platformę zakupową LOGINTRADE.


ZAWARTOŚĆ OFERTY
1. Ofertę cenową zgodną z opisem przedmiotu zakupu; złożenie oferty przez platformę zakupową LOGINTRADE


ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO

1.Dostawca zobowiązany jest zapoznać się z informacjami zawartymi w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
2.Zamawiający nie będzie ponosić jakichkolwiek kosztów Wykonawcy związanych ze sporządzeniem oferty i udziałem wykonawcy w ewentualnych negocjacjach.
3.Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty Wykonawcy bez podania przyczyny.
4.Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego zaproszenia do złożenia oferty bez podania przyczyny oraz możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranym Wykonawcą lub Wykonawcami. Wybór Wykonawcy lub Wykonawców do dalszych negocjacji nie stanowi przyjęcia oferty ani rozstrzygnięcia przetargu w rozumieniu polskiego kodeksu cywilnego.
5.Zamawiający zastrzega, że wszystkie informacje przekazane w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty oraz wszelkie inne informacje i dokumenty jakie zostaną przekazane Dostawcy w związku z przygotowaniem oferty stanowią prawnie chronioną tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego.
6. Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Z poważaniem,
Agnieszka ChrzanowskaENGLISH VERSION:
Grupa LOTOS S.A. on behalf of LOTOS Petrobaltic S.A, invites potential Suppliers to submit a tender in the Supplier selection process for delivery of 16 mt of paraffin inhibitor for crude oil from B8.

Description of purchase object:

1. Paraffin inhibitor for crude oil from B8 field.

2. Formal requirement necessary to submit an offer:
a) at least 2 references of the implementation of a similar item of delivery for new suppliers, 
b) test report of the selection of an inhibitor for oil from the B8 field, product shall be a mixture of inhibitor and dispersant; the report should contain the results of paraffin inhibitor effectiveness tests (graphs, photo documentation), made using one of the methods: "Cold Finger" method and / or "Flow loop" method and oil viscosity temperature test and / or dispersion test method using coupon tests.
Required minimum efficiency results:
- "Cold finger" method - degree of protection - over 80%
- "Flow loop" method - lowering the temperature of paraffin precipitation and solidification of oil
- coupon tests - minimum degree of dispersion of paraffins - 60%Potential suppliers can apply for receipt of a sample of crude oil for testing from point 2 till June 4th to Ms. Kinga Domanska, tel. +48 508 262 978; email: kinga.domanska@lotospetrobaltic.pl; Receipt of samples at the expense of the bidder. ATTENTION - samples will be made available only to companies with references in accordance with point 2.a.

c) Together with the goods Supplier shall deliver MSDSs for each type of supplied material, in accordance with the REACH and CLP Regulation. These documents shall be supplied in polish language.
d) Supplier should submit an information if offered product is excise product.

3. Forecasted quantities: 16 mt of product in 1000L IBC containers (intermediate bulk containers); deliveries in batches; 3mt every 2 months (1st delivery asap – not later than 12th of August 2019, other deliveries will be by email call), lead time not longer than 3 weeks from email call; 

4. The ordering party requires the supplier to collect empty packaging at his own expense.

5. The ordering party requires that the expiration date for the use of the materials delivered is at least 1 year from the date of delivery.

6. The purchase price shall include transportation costs; DDP LOTOS Petrobaltic, ul. Stary Dwor 9, 80-758 Gdansk, Poland, Incoterms 2010

7. The minimum time of offer validity: 60 days.

Supplier will be selected according to the internal procedures of Buyer, in an open partner selection process and key selection criterion will be price.

In order to select a Supplier please submit a tender in accordance with the guidelines set out in the invitation to tender.

Deadline for receipt of a samples: 04.06.2019
Deadline for placing questions: 11.06.2019, hours 12 CET.
Deadline for submission of tender: 25.06.2019, hours 12.00 CET.

Tender submission: by purchasing platform LOGINTRADE.


CONTENTS OF THE OFFER
1. Price offer consistent with description of purchase object.

RESERVATIONS OF THE BUYER

1.Supplier is required to read the information contained in this invitation to tender and prepare the offer in accordance with the requirements specified in this document.
2.Buyer shall not be liable for any costs associated with the preparation of the Supplier's tender and Supplier's participation in any negotiations.
3.Buyer reserves the right to reject the bid of the Supplier for any reason.
4.Buyer reserves the right to cancel this invitation to tender without giving any reason and reserves opportunity to negotiate with the selected Supplier or Suppliers. Selecting a Supplier or Suppliers for further negotiations does not constitute acceptance of the offer or the allotment within the meaning of the Polish Civil Code.
5.The Employer reserves that all information provided in this invitation to tender, and any other information and documents to be submitted to the Supplier in connection with the preparation of the bid are legally protected confidential information of the Ordering party.


Best regards,
Agnieszka Chrzanowska

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Inhibitor parafin do ropy z B8 (IBC) 16000 kg MP-1223190-000-557

Additional formal conditions:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Inhibitor parafin do ropy z B8 (IBC) / Paraffin inhibitor for crude oil from B8 (IBC)"

Item Question title Date of question Status
1. Paraffin inhibitor for crude oil from B8 field. 2019-05-22 11:15


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...