Enquiry creation date: 2019-05-15

Grupa LOTOS S.A.

Elbląska 135

80-718 Gdańsk

Tax Identification Number: 5830000960

BDO: 000019759

www.lotos.pl

Purchaser:

Adam Nazaruk GL

Phone:

e-mail: adam.nazaruk@grupalotos.pl

Enquiry No. Z232/208317/aktualizacja1

To make an offer for the enquiry, please log in at : https://lotos.logintrade.net

Enquiry title

Change content (update):

Zmiana istotna!
Wymiana załącznika 1 specyfikacja.

Enquiry contents:

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU NR SRM 169315

Szanowni Państwo,

Grupa LOTOS S.A. zaprasza Państwa do udziału w postępowaniu na dostawę dwóch urządzeń deduplikacyjnych EMC Data Domain wraz z usługą wymiany - szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu zapytania znajduje się w załączniku nr 1 Specyfikacja.

Zakres prac związanych z wymianą:
• Uzgodnienia dotyczące adresacji, konfiguracji i okablowania dwóch urządzeń;
• Instalacja urządzeń wraz z półkami;
• Okablowanie logiczne i energetyczne wraz z półkami;
• Inicjalizacja urządzeń wraz z półkami. Upgrade DDOS. Podstawowa konfiguracja IP;
• Szczegółowa konfiguracja w zakresie VTL, boost;
• Konfiguracja migracji danych z DD2500 do DD6300;
• Konfiguracja nowych urządzeń taśmowych w TSM oraz StorageAgents;
• zmiany polityk w TSM na nowe pule zlokalizowane na DD6300#1;
• Ustawienie replikacji DD6300#1 do DD6300#2.

Informacje dodatkowe dotyczące przedmiotu:
• Dostawa sprzętu DDP.
• Zapłata zostanie zrealizowana na podstawie faktury wystawionej po dostawie i zainstalowaniu sprzętu potwierdzonego protokołem odbioru. Zamawiający dopuszcza możliwość podziału płatności: dostawca wystawi fakturę po dostawie urządzeń tytułem dostawy, kolejna faktura 
z tytułu wymiany po realizacji usługi.
• Zamawiający w drugim etapie zapytania (po otwarciu ofert) prześle oferentom draft umowy.

II. Termin realizacji przedmiotu zapytania ofertowego:
- zamawiający oczekuje wskazania terminu dostawy w dniach od chwili otrzymania zlecenia oraz czas realizacji migracji.

III. Na pytania dotyczące zapytania ofertowego odpowiedzi udzielamy w formie pisemnej.
• Zapytania należy kierować tylko za pomocą platformy zakupowej nie później niż do dnia 15.05.2019 godz. 10:00
• Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w podanym wyżej terminie zostaną przekazane wszystkim oferentom do dnia 17.05.2019 za pośrednictwem platformy zakupowej LOGINTRADE. Pytania
i wnioski, które wpłyną po dniu wyznaczonym nie posiadają gwarancji odpowiedzi oraz uwzględnienia w postępowaniu.
• W przypadku zainteresowania zapytaniem ofertowym, prosimy o przesłanie oferty do dnia 21.05.2019 r., do godz. 10.00. jedynie poprzez platformę zakupową LOGINTRADE, oferty przesłane emailem nie będą akceptowane.
• Oferty zostaną otwarte przez Komisję Wyboru Kontrahenta niezwłocznie po upływie terminu wskazanego powyżej.
IV. Wymogi formalne:
1. Dostarczany sprzęt będący Przedmiotem Dostawy będzie fabrycznie nowy, niefabrykowany, nienaprawiany, wyprodukowany nie wcześniej niż pół roku przed jego dostarczeniem;
2. Sprzęt będący Przedmiotem Dostawy będzie pochodził z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta na terenie Polski.
3. Sprzęt będący Przedmiotem Dostawy będzie sprowadzony przez legalny kanał dystrybucyjny producenta i będzie posiadać jego gwarancję (suport) realizowaną na terenie Polski bezpośrednio przez jego kanał serwisowy.
4. Oferent musi posiadać uprawnienia i prawo do sprzedaży urządzeń producenta
w Polsce.
5. Oferent musi posiadać doświadczenie w realizacji prac związanych z przedmiotem zapytania na poczet czego przedłoży 3 referencje lub listę referencyjną z kontaktami do osób mogących potwierdzić dostawę oraz wymianę analogicznych urządzeń.
6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim (skan podpisanego i wypełnionego formularza ofertowego Załącznik nr 2).

V. Kryteria wyboru oferty:
a. cena ryczałtowa netto

VI. Kompletna oferta powinna zostać złożona w 2 częściach:
I część – z merytoryczną zawartością oferty tj.: wszystkie oświadczenia Oferenta, informacje wymagane zapytaniem ofertowym, wszelkie dobrowolne oświadczenia.

II część – warunki handlowe należy załączyć wypełniony Załącznik nr 2 Formularz ofertowy, uzupełnić pozycję na platformie zakupowej Logintrade.

Kompletna treść zapytania w załączeniu.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Urządzenie deduplikacyjne EMC Data Domain 2 pcs
2. Wymiana urządzeń deduplikacyjnych EMC Data Domain 1 services

Additional formal conditions:

1. Dostarczany sprzęt będący Przedmiotem Dostawy będzie fabrycznie nowy, niefabrykowany, nienaprawiany, wyprodukowany nie wcześniej niż pół roku przed jego dostarczeniem;

2. Sprzęt będący Przedmiotem Dostawy będzie pochodził z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta na terenie Polski.

3. Sprzęt będący Przedmiotem Dostawy będzie sprowadzony przez legalny kanał dystrybucyjny producenta i będzie posiadać jego gwarancję (suport) realizowaną na terenie Polski bezpośrednio przez jego kanał serwisowy.

4. Oferent musi posiadać uprawnienia i prawo do sprzedaży urządzeń producenta w Polsce.

5. Oferent musi posiadać doświadczenie w realizacji prac związanych z przedmiotem zapytania na poczet czego przedłoży 3 referencje lub listę referencyjną z kontaktami do osób mogących potwierdzić dostawę oraz wymianę analogicznych urządzeń.

6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim (skan podpisanego i wypełnionego formularza ofertowego Załącznik nr 2).

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "WW/31/2019 Zakup 2 urządzeń deduplilkacyjnych DataDomain"

Item Question title Date of question Status
1. Prawdopodobne braki w licencjach 2019-05-13 10:58


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...