Enquiry creation date: 2019-05-14

LOTOS Serwis Sp. z o.o.

ul. Elbląska 135

80-718 Gdańsk

Tax Identification Number: 5832818943

BDO: 000029265

Purchaser:

Dominika Wasielewska

Phone:

e-mail: zzzzzz@zzzz_is.pl

Enquiry No. Z54/267094

To make an offer for the enquiry, please log in at : https://lotos.logintrade.net

Enquiry title

Enquiry contents:

Gdańsk, dnia 14.05.2019 r.ZAPYTANIE OFERTOWE NR LS/018/19/WS

Szanowni Państwo,


Firma LOTOS Serwis Sp. z o.o. (zwana dalej „Zamawiającym”) zaprasza Państwa do udziału w procesie wyboru kontrahenta dotyczącym:


„Dokonania zasypu perlitu i sorbentu do aparatów na terenie Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku”

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

I. INFORMACJE PODSTAWOWE

1. Opis przedmiotu Zapytania Ofertowego

Wykonanie prac związanych z rozruchem instalacji 280.
Do wykonania jest:

- dokonanie zasypu perlitu do aparatu ColdBox, - objętość zasypu ok.250m3,
- zasyp wypełnienia do 6 zbiorników (V1A/B/C i V103A/B/C )
• Activated Alumina – 52617 kg – 348 beczek,
• Silica Gel – 6240kg – 48 beczek,
• Mole Sieve – 44460kg – 342 beczki,
• Ceramic Balls – 26800kg – 20 palet/worki

Wypełnienia ColdBox perlitem zgodnie ze specyfikacją J – 1373 – J – S – 220 – załącznik nr 1
Wypełnienia aparatów sorbentem zgodnie z dokumentacją J – 1373 – J – IMOM – 29 – załącznik nr 2

2. Wykonawca zapewni:

1. Urządzenia do zasypu
2. Obsługę do zasypu (24h / doba)

3. Zamawiający zapewni:

1. Dźwig
2. Sztaplarkę
3. Dostarczenie perlitu i sorbentu wraz z transportem na miejsce zasypu
4. Ewentualne rusztowania


4. Termin realizacji Prac:

Planowany termin realizacji przedmiotu Zapytania Ofertowego:

Rozpoczęcie: 05.08.2019r.
Zakończenie: 13.08.2019r.

5. Wizja lokalna:

Przed przygotowaniem Oferty Zamawiający zaprasza Oferentów na wizję lokalną.
Uczestnictwo w wizji lokalnej jest nieobligatoryjne dla każdego Oferenta.

Wizja lokalna może odbyć się w terminie do dnia 21.05.2019 r.
Termin wizji należy ustalić telefonicznie z p. Wojciechem Szymulą pod nr tel. 58 308 7887 kom. 505 050 632 adres email: wojciech.szymula@lotosserwis.pl


II. WYMAGANA ZAWARTOŚĆ OFERTY:

1. Dokumenty podstawowe:
a)   Oferta cenowa zawierająca cenę ryczałtową za wykonanie całego zadania zgodnie z zakresem z zapytania
b)   Wykaz wykonanych podobnych prac związanych z zasypem aparatów chemicznych – warunek konieczny
c)   Potwierdzenie rejestracji podmiotu jako czynny podatnik VAT/VAT-UE
d)   Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach nie starsze niż 3 miesiące (wystawione przez Urząd Skarbowy)
e)   Zezwolenie/koncesja lub oświadczenie, że prowadzona działalność nie wymaga ich posiadania.
f)   Oświadczenie z numerem rejestrowym w Bazie Danych o Odpadach (jeśli dotyczy).

2. Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą:
Oferent, którego oferta zostanie wybrana przez Komisję, zobowiązuje się do dostarczenia poniższych dokumentów:
a) Oświadczenie zapoznania się ze wzorem umowy z zapytania – załącznik nr 3
b) Oświadczenie zapoznania się zapytaniem ofertowym i wszystkimi załącznikami – załącznik nr 4

UWAGA:

1. W przypadku jakichkolwiek kopii dokumentów, muszą one zostać potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta.

2. Niedostarczenie na żądanie Komisji dokumentów z ustępu II. może skutkować odrzuceniem Oferty.

3. Kryteria oceny oferty:
Cena

4. Zastrzeżenia Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że:
a) nie będą refundowane żadne koszty związane z przygotowaniem lub dostarczeniem Oferty;
b) nadesłane Oferty nie będą zwracane Oferentom;
c) zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji Dostawy/Robót/Prac danego zakresu;
d) zastrzega sobie prawo prowadzenia korespondencji z Oferentami drogą mailową lub faksem na adres wskazany przez Oferenta;
e) zastrzega sobie prawo do odwołania Zapytania Ofertowego bez podania przyczyny, w każdym czasie;
f) zastrzega sobie prawo do zamknięcia procesu wyboru kontrahenta bez wyboru którejkolwiek z Ofert;
g) zastrzega sobie prawo, że po złożeniu Ofert nastąpi ich ocena według kryteriów określonych przez Zamawiającego oraz wybranie Oferenta lub Oferentów, z którymi będą prowadzone dalsze negocjacje;
h) wybór Oferenta/ów do dalszych negocjacji nie stanowi przyjęcia Oferty;
i) zastrzega sobie prawo, aż do upływu terminu składania Ofert, wprowadzenia zmian w Zapytaniu Ofertowym, o którym zobowiązani jesteśmy zawiadomić wszystkich Oferentów;
j) ocena Ofert dokonywana będzie przez Komisję powołaną przez Zamawiającego. Prace Komisji przebiegać będą według zasad określonych w Procedurze SRW 72.04.00.00 „Zasady wyboru kontrahenta…” dostępnej w siedzibie Zamawiającego w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 135.
k) przed złożeniem Oferty Wykonawca powinien zapoznać się ze szczegółowymi warunkami postępowania przy robotach wykonywanych na terenie Grupy LOTOS S.A. zawartymi w „Informatorze o zasadach postępowania na terenie Grupy LOTOS S.A.” - Informator jest dostępny w Biurze Realizacji Projektów LOTOS Serwis Sp. z o.o. w Gdańsku, przy ul. Elbląskiej 135,
l) Oferent ma obowiązek zapoznania się z klauzulami, które znajdują się na stronie internetowej www.lotosserwis.pl, w zakładce: „do pobrania”;
m) Wykonawca będzie wytwórcą odpadów, w rozumieniu Art. 3.1 pkt 32 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21), w odniesieniu do wszystkich rodzajów i ilości odpadów, które zostaną wytworzone w wyniku prowadzonych robót objętych procesem wyboru kontrahenta (za wyjątkiem złomu, który pozostanie własnością Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany do zgromadzenia i przewiezienia go do Magazynu Złomu na terenie LOTOS Serwis Sp. z o.o. w Gdańsku).

5. Informacje dotyczące pytań i odpowiedzi:

a) Na pytania dotyczące Zapytania Ofertowego odpowiedzi udziela Komisja wyboru kontrahenta wyłącznie poprzez Platformę Zakupową.
b) Wszystkie pytania dodatkowe należy zgłaszać do dnia 22.05.2019 r. do godz. 23.00.
c) Odpowiedzi zostaną udzielone wszystkim Oferentom po upływie terminu zadawania pytań.
d) Pytania i wnioski, które wpłyną po dniu wyznaczonym nie będą rozpatrywane.


6. Opis sposobu uczestniczenia w postępowaniu i złożenia oferty:

a) Oferent zobowiązany jest zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym i dołączonymi do niego dokumentami i na ich podstawie przygotować Ofertę.
b)  Oferenta zainteresowanego tematem prosimy o:
• złożenie Oferty na Platformie Zakupowej do dnia 31.05.2019 r. do godz. 10.00

7. Ochrona danych osobowych:

1. Na potrzeby realizacji niniejszego postępowania Strony jako niezależni administratorzy danych udostępniać będą sobie nawzajem dane osobowe swoich reprezentantów lub przedstawicieli wskazanych w Zapytaniu Ofertowym, Ofercie oraz innych osób w zależności od potrzeb wynikających   z postanowień niniejszego Zapytania Ofertowego.
2. Strony zobowiązują się do poinformowania osób wymienionych w ust. 1 w terminie najpóźniej miesiąca po pozyskaniu danych osobowych lub przy pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą o konieczności przekazania ich danych na potrzeby realizacji Umowy, w tym o celu i zakresie przekazania danych, wskazanych w niniejszej klauzuli informacyjnej.
3. Każda ze Stron zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych poprzez podjęcie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych wymaganych obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak też ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej „RODO”), przekazanych LOTOS Serwis sp. z o.o. na potrzeby zawarcia i realizacji Umowy jest LOTOS Serwis sp. z o.o. z siedzibą: ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk.
5. Z Administratorem danych można skontaktować się poprzez e-mail: odo@lotosserwis.pl lub pisemnie na adres LOTOS Serwis Sp. z o.o. ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk z dopiskiem „Ochrona danych”.
6. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją Umowy, jej obsługą oraz ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem roszczeń z niej wynikających.
7. Podstawą prawną przetwarzania przez LOTOS Serwis sp. z o.o. danych osobowych drugiej Strony w celach wskazanych powyżej jest:
a) podjęcie działań w celu zawarcia i wykonywania Umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO,
b) wypełnianie obowiązków prawnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO związanych m.in. z przepisami podatkowymi oraz przepisami o rachunkowości,
c) prawnie uzasadniony interes LOTOS Serwis sp. z o.o. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO związany z realizacją postanowień Umowy, jej obsługą oraz ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem roszczeń z niej wynikających.
8. Dane osobowe drugiej Strony mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie LOTOS Serwis sp. z o.o. w tym m.in. obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji Umowy, świadczących usługi księgowe, pocztowe, archiwizacyjne, prawne, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z LOTOS Serwis sp. z o.o.. i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami. Dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie prawa, w tym organom administracji skarbowej.
9. Dane przetwarzane będą przez czas realizacji Umowy, a po jej zakończeniu przez czas związany z wygaśnięciem roszczeń związanych z Umową oraz przez czas określony przepisami podatkowymi oraz przepisami dotyczącymi sprawozdawczości finansowej.
10. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku kiedy LOTOS Serwis sp. z o.o. przetwarzania dane w oparciu o uzasadniony interes, o którym mowa w ust. 7 lit. c niniejszego paragrafu.
11. Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Załączniki:*
Nr 1 – Specyfikacja J – 1373 – J – S – 220
Nr 2 – Dokumentacja J – 1373 – J – IMOM – 29
Nr 3 - Oświadczenie zapoznania się ze wzorem umowy z zapytania
Nr 4 - Oświadczanie zapoznania się z zapytaniem ofertowym i wszystkimi załącznikami
Nr 5 – Wzór umowy
Nr 6 – Informator o zasadach post na terenie Grupy LOTOS S.A.

*wszystkie wymienione wyżej załączniki stanowią integralną część niniejszego Zapytania Ofertowego. Kopiowanie ich oraz rozpowszechnianie jest zabronione.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Ryczałtowa cena za wykonanie zadania zgodnie z zapytaniem 1 pcs

Additional formal conditions:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "LS/018/19/WS Dokonanie zasypu perlitu i sorbentu do aparatów na terenie Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...