Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-12-05

LOTOS Asfalt Sp. z o.o.

ul. Elbląska 135

80-718 Gdańsk

NIP: 5832850390

Osoba kontaktowa:

Edward Mielewczyk

tel:

e-mail: edward.mielewczyk@lotosasfalt.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z30/130373

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://lotos.logintrade.net

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Szanowni Państwo,

LOTOS Asfalt Sp. z o.o. zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu nr16106/05122018 ,na „Remont aparatów i rurociągów podczas postoju zimowego 2018/19 uwzględniający dodatkowe wymagania ZDT w LOTOS Asfalt w PZG”

Specyfikacja robót:
– zgodnie z załączoną Umową oraz załącznikiem 1

Na pytania dotyczące zapytania ofertowego odpowiedzi udziela Edward Mielewczyk. W szczególnych przypadkach można kontaktować się z: Edwardem Mielewczyk pod nr tel. (58) 308 85 92, kom. 510 101 083.

1.      Dostarczenie i przedłożenie oferty do LOTOS Asfalt, nie gwarantuje przekazania oferentowi zadania do realizacji.

2.      Dokumentację ofertową należy przesłać za pośrednictwem platformy zakupowej do dnia 12.12.2018r., do godziny 16:00. Dokumentacja ofertowa powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę uprawnioną.
Dostarczenie i przedłożenie oferty do LOTOS Asfalt, nie gwarantuje przekazania oferentowi zadania do realizacji.
   
3. Kompletna dokumentacja ofertowa powinna zawierać:
•       OFERTĘ z następującymi danymi:
cena za wykonanie remontu,
Gwarancje,
Termin dostawy,
•       Akceptację dla wzoru Umowy/Zamówienia.
•       Warunki i harmonogram płatności.
•       Aktualny wypis z właściwego rejestru potwierdzający występowanie Oferenta w obrocie prawnym, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (KRS, NIP, REGON),
•       Pełnomocnictwo do reprezentowania Spółki z określeniem zakresu - podpisane przez osoby reprezentujące Oferenta (jeśli dotyczy).
• Numery kont na które (w przypadku zlecenia prac) będą realizowane płatności,
• Adres poczty elektronicznej z którego będą wysyłane faktury w formie elektronicznej

4.      Oferent nie może wprowadzić zmian w dokumentacji ofertowej po upływie terminu składania ofert.

5.      Oferent złoży ofertę na realizację kompletnego zadania.

6.      Spółka zastrzega sobie prawo do podziału Zadań pomiędzy poszczególnych Oferentów, jak również do zmniejszenia zakresu dostawy lub rezygnacji z realizacji zadania w całości, na każdym (dowolnym) etapie procesu wyboru kontrahenta dla przedmiotowego zadania.

7.      Spółka może odrzucić ofertę, jeżeli:
a.      jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, a w szczególności, gdy nie zawiera kompletu danych wymienionych w punkcie 3 zapytania ofertowego,
b.      jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
c.      została złożona przez Oferenta wykluczonego z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,
d.      zawiera błędne obliczenie ceny, niebędące oczywistą omyłką pisarską,
e.      jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

8.      Zmiany w treści i wycofanie oferty.
a.      Oferent może zmienić lub wycofać ofertę jedynie przed wyznaczonym terminem składania ofert poprzez pisemne powiadomienie Spółki.
b.      Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty musi być przygotowane, oznaczone i opisane „modyfikacja” lub „wycofanie”.
c.      Żadna oferta nie może być zmieniona lub wycofana po upływie składania ofert.

9.     Termin związania ofertą.
Oferent jest związany ofertą w okresie 90 dni od terminu składania ofert.

10.     Wyniki postępowania i warunki zawarcia umowy.
a.      Spółka powiadomi o wyniku postępowania przesyłając niezwłocznie zawiadomienie do Oferentów, którzy złożyli ofertę.
b.      Warunkiem podpisania Zamówienia jest zaakceptowanie wzoru Zamówienia załączonego do zapytania ofertowego. Akceptacja ma być wyrażona w formie Oświadczenia Oferenta i dołączona do Oferty.

Jednocześnie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do odwołania zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz prawo do przeprowadzenia wyboru kontrahenta w kilku etapach.

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Remont aparatów i rurociągów podczas postoju zimowego 2018/19 w LOTOS Asfalt w PZG 1 szt.

Dodatkowe warunki formalne:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Remont aparatów i rurociągów podczas postoju zimowego 2018/19 uwzględniający dodatkowe wymagania ZDT w LOTOS Asfalt w PZG"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia


Załączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...