Enquiry creation date: 2024-07-09

LOTOS Petrobaltic S.A.

Stary Dwór 9

80-758 Gdańsk

Tax Identification Number: 5830003042

Purchaser:

Anna Filipkowska

Phone:

e-mail: anna.filipkowska@lotospetrobaltic.pl

Enquiry No. Z450/400851

Enquiry title

Enquiry contents:

Szanowni Państwo,
LOTOS Petrobaltic S. A. (zwana dalej „Zamawiającym”) z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Stary Dwór 9, zaprasza Wykonawców/Dostawców do zapoznania się z zapytaniem ofertowym i do złożenia oferty.
Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa zespołu elementów automatyki potrzebnych do instalacji wykrywania zaolejenia kondensatu na systemie pary składającego się z następujących pozycji:
• Zawór zwrotny GESTRA RK 86A 2” 150 RF – 1 szt.
Dane techniczne:
RK 86A PN 2” 150 RF
Mat. korpusu/dysku: 1.4408/1.4571
międzykołnierzowy wg ANSI B16.5 klasa 150 RF
Uszczelnienie: metal-metal.
Ciśnienie otwierania: 40 mbar.
Certyfikat EN 10204-3.1

• Zawór regulacyjny trójdrożny 2" V738 – 1 szt.
Zawór regulacyjny 3-drogowy FlowTop V738 z siłownikiem pneumatycznym
V738-23-1349-2A
Dane techniczne:
materiały: A352LCC, zespół regulatora 316SS; przyłącza: kołnierzowe 2'', Class 150 RF wg ANSI B 16.5; grzyb rozdzielający
Certyfikat EN10204-3.1, certyfikat prób
siłownik pneumatyczny, sprężyna zamyka (przepływ kątowy otwarty), maks. ciśnienie różnicowe 6 bar; wymagane/maks. ciśnienie powietrza sterującego 3,3/6,0 barg
- z 3/2 drogowym zaworem elektromagnetycznym 24VDC (sterowanie), wykonanie Eexd
- ze stacyjką redukcyjno-filtrującą powietrza
- ze skrzynką wyłączników krańcowych (mechanicznych), II 1 G EEx ia IIC T4

• WYKRYWACZ ZAOLEJENIA I ZMĘTNIENIA – 1 szt.
Zestaw części odbiornika światła
Odbiornik światła bez tubusu
Dane techniczne:
OR 52/6 230V 50Hz (1.4580) PN 10
Mat. korpusu: 1.4580 Przyłącza: G 3/8''
Przetwornik pomiarowy ORT 6, zakres pomiarowy 0-25 ppm, wyjście wartości mierzonej 4…20mA, zakres nastawialnego alarmu 0-15 ppm, 3 styki sygnalizacyjne do alarmu (zwłoczny 0-20sek., natychmiastowy), wskaźnik cyfrowy.
Czujnik pomiarowy ORG 22. Czujnik musi zawierać zawór kulowy oraz ręczny tłoczek czyszczący, w komplecie z przetwornikiem pomiarowym.

Kontrahent zostanie wyłoniony zgodnie z wewnętrzną procedurą Zamawiającego, w nieograniczonym procesie wyboru kontrahenta, a kryterium wyboru będzie:
a) Cena
b) Termin realizacji
d) Ocena techniczna oferty

W celu wyłonienia kontrahenta prosimy o złożenie oferty zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty.
Sposób złożenia oferty: poprzez platformę zakupową LOGINTRADE.
Termin rozpoczęcia składania oferty: 15.07.2024, godz. 11:00
Termin złożenia oferty: 29.07.2024, godz. 10.00.
Pytania należy zadawać wyłącznie przez Platformę Zakupową Logintrade do dnia 12.07.2024 do godz. 11:00. Na pytania zadane po terminie nie będą udzielane odpowiedzi.

ZAWARTOŚĆ OFERTY
Oferta powinna zawierać:
1. Ofertę zawierającą cenę jednostkową Produktu, uwzględniającą koszt transportu do siedziby Zamawiającego na warunkach DDP, LOTOS Petrobaltic S.A, ul. Stary Dwór 9, 80-758 Gdańsk, Incoterms 2020;
2. Warunki płatności – 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury;
3. Określenie terminu realizacji Zamówienia;
4. Warunki gwarancji na Produkty – 18 miesięcy od daty dostarczenia całego Zamówienia;
5. Określenie kraju pochodzenia oferowanego Produktu – oferty producentów chińskich i rosyjskich nie będą brane pod uwagę.
6. Wymagana dokumentacja/certyfikaty – zgodnie z opisem.
7. Okres ważności oferty (wymagane minimum 30 dni);

ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO
1. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z informacjami zawartymi w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
2. Zamawiający nie będzie ponosić jakichkolwiek kosztów Wykonawcy związanych ze sporządzeniem oferty i udziałem wykonawcy w ewentualnych negocjacjach.
3. Zamawiający informuje, że wymagane jest złożenie oferty na pełny zakres zapytania ofertowego.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty Wykonawcy bez podania przyczyny.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego zaproszenia do złożenia oferty bez podania przyczyny oraz możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranym Wykonawcą lub Wykonawcami do chwili podpisania umowy. Wybór Wykonawcy lub Wykonawców do dalszych negocjacji nie stanowi przyjęcia oferty ani rozstrzygnięcia przetargu w rozumieniu polskiego kodeksu cywilnego.
6. Zamawiający zastrzega, że wszystkie informacje przekazane w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty oraz wszelkie inne informacje i dokumenty jakie zostaną przekazane Wykonawcy w związku z przygotowaniem oferty stanowią prawnie chronioną tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo, aż do upływu terminu składania Ofert, wprowadzenia zmian w Zapytaniu Ofertowym, o którym zobowiązany jest zawiadomić wszystkich Wykonawców.
8. Zamawiający informuje, że w przypadku opóźnienia w realizacji Zamówienia będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,5% Wartości Przedmiotu Zamówienia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
9. Do zamówienia będą miały zastosowanie aktualnie obowiązujące w LOTOS Petrobaltic S.A. „Ogólne warunki zamówienia”, stanowiące załącznik do niniejszego zaproszenia.
Wszelkie uwagi do treści wspomnianego dokumentu można zgłaszać na etapie składania ofert.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Dear Sirs,
LOTOS Petrobaltic S.A. (hereinafter referred to as the "Employer/Buyer") with its registered office in Gdańsk, at Stary Dwór 9, invites Contractors/Suppliers to read the tender enquiry and to place an offer.
The subject of enquiry of the tender is the supply of an assembly of automation components needed for the installation of oily condensate detection on the steam system consisting of the following items::
• GESTRA RK 86A 2” 150RF check valve - 1 pc.
Technical data:
RK 86A PN 2” 150 RF
Body/disc material: 1.4408/1.4571
Flange-to-flange according to ANSI B16.5 class 150 RF
Sealing: metal-to-metal.
Opening pressure: 40 mbar.
Certification: EN 10204-3.1

• 3-way control valve 2" V738 - 1 pc.
FlowTop V738 3-way control valve with pneumatic actuator.
V738-23-1349-2A
Technical data:
materials: A352LCC, controller assembly 316SS; connections: flanged 2'', Class 150 RF according to ANSI B 16.5; diverter plug
EN10204-3.1 certificate, test certificate
Pneumatic actuator, spring closed (angle flow open), max. differential pressure 6 bar; required/max. control air pressure 3.3/6.0 barg
- with 3/2-way 24VDC solenoid valve (control), Eexd design
- with air reduction/filter station
- with limit switch box (mechanical), II 1 G EEx ia IIC T4

• LIGHT AND BLINKING DETECTOR - 1 piece.
Light receiver parts kit
Light receiver without tube
Technical data:
OR 52/6 230V 50Hz (1.4580) PN 10
Body Mat.: 1.4580 Connections: G 3/8''
Measuring transmitter ORT 6, measuring range 0-25 ppm, measured value output 4...20mA, adjustable alarm range 0-15 ppm, 3 signaling contacts for alarm (delayed 0-20sec, instantaneous), digital indicator.
Measuring sensor ORG 22. The sensor must include a ball valve and a manual cleaning piston, complete with measuring transmitter.

Supplier will be selected according to the internal procedures of the Employer, in an open partner selection process and key selection criterion will be:
a) Price
b) Delivery time
c) Technical opinion
Start for submission of tender: July 15th, 2024, 11:00 AM
Deadline for submission of tender: July 29th, 2024, 10:00 AM
Questions should be asked only via the Logintrade Procurement Platform till July 12th, 2024, 11.00 AM. Questions asked after the deadline will not be answered.


Formal criteria of the quotation:
1. Quotation with unit net price of the Product, including delivery to LOTOS Petrobaltic S.A, ul. Stary Dwór 9, 80-758 Gdańsk, DDP Incoterms 2020;
2. Payment terms – net 30 days after invoice receipt;
3. Determination of contract completion date;
4. Warranty terms for Products - for a period of 18 months from the date of delivery of the entire Order;
5. Indication of the country of origin of the offered Product - offers from Chinese and Russian manufacturers will not be taken into consideration;
6. Documents/certificates – according to the attached technical documentation;
7. Offer validity (minimum 30 days required).


CUSTOMER RESERVATIONS
1. The Contractor is obliged to refer to the information contained in this invitation to tender and its annexes and prepare a tender in accordance to the requirements specified in this document.
2. The Employer shall not be liable for any costs of the Contractor concerning the preparation of the offer and attended by the Contractor in any negotiations.
3. The Employer informs that it is required to submit a tender for the full scope of the request for quotation.
4. The Employer reserves the right to reject the offer of the Contractor for any reason.
5. The Employer reserves the right to cancel this tender without giving any reason and the ability to conduct negotiations with the selected Contractor or Contractors till the time of signing the contract. The choice of the Contractor or Contractors for further negotiations does not constitute acceptance of the offer within meaning of the Polish Civil Code.
6. The Employer reserves, that all information provided in this invitation to tender and any other information and documents that will be submitted to the Contractor in connection with the preparation of the bid are legally protected business secret Employer.
7. The Employer reserves the right, until the deadline for submitting tenders, to make changes to the inquiry, about which it is obliged to notify all Suppliers.
8. The Employer informs that in case of delays in Order execution shall be entitled to demand payment of a contractual penalty from the Contractor in the amount of 0.5% of the Order Value for each and every commenced day of the delay.
9. The order shall be subject to the currently binding LOTOS Petrobaltic S.A. "General Conditions of Order" which constitute an appendix to this invitation.
Any comments to the content of this document can be made at the stage of submitting offers.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Zawór zwrotny GESTRA RK 86 DN 50 300RF// GESTRA RK 86A 2” 150RF check valve 1 pcs
2. Zawór regulacyjny trójdrożny 2" V738//3-way control valve 2" V738 1 pcs
3. WYKRYWACZ ZAOLEJENIA I ZMĘTNIENIA//LIGHT AND BLINKING DETECTOR 1 pcs

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Elementy do instalacji wykrywania zaolejenia kondensatu na systemie pary /160037031/"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.