Enquiry creation date: 2024-06-13

Rafineria Gdańska Sp. z o.o.

ul. Elbląska 135

80-718 Gdańsk

Tax Identification Number: 5832850390

Purchaser:

Aleksandra Grefkiewicz LA

Phone:

e-mail: aleksandra.grefkiewicz@rafineriagdanska.pl

Enquiry No. SRM/326872/aktualizacja1

Enquiry title

Change content (update):

Aktualizacja 1 : aktualizacja treści Załącznika nr 4 - projekt zamówienia

Enquiry contents:

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłamy Zapytanie Ofertowe nr "ZU/016/2024/AG -Dostawa oprogramowania TIA portal wraz z licencjami" wraz z Załącznikami.


Szczegółowy opis przedmiotu Zapytania Ofertowego zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Zamawiający odrzuci oferty zawierające rażąco niską cenę, zgodnie z informacją załączoną do Zapytania Ofertowego.


INFORMACJE DOTYCZACE PYTAŃ I ODPOWIEDZI:
A. Na pytania dotyczące Zapytania Ofertowego odpowiedzi udziela Przewodniczący/a komisji wyboru kontrahenta tylko na Platformie Zakupowej.
B. Pytania można składać tylko na Platformie Zakupowej nie później niż do dnia 11.06.2024 r. do godz. 11:00
C. Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w podanym wyżej terminie zostaną przekazane wszystkim Oferentom na Platformie Zakupowej.
D. Pytania i wnioski, które wpłyną po dniu i godzinie wyznaczonej nie będą rozpatrywane.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:
A. Oferent zobowiązany jest zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym i dołączonymi do niego dokumentami i na ich podstawie przygotować Ofertę.
B. Oferenta zainteresowanego tematem prosimy o złożenie Oferty tylko na Platformie Zakupowej do 14.06.2024 r., do godz. 11:00
C. Oferta powinna być:
a) sporządzona w języku polskim;
b) podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do występowania w imieniu Oferenta;
c) złożona tylko na Platformie Zakupowej z napisem „Oferta ZU/016/2024/AG” z podziałem na:
• ofertę handlową,
• ofertę merytoryczną.


Przysłanie danych w innej formie będzie skutkować odrzuceniem Oferty.

Z wyrazami szacunku,

Aleksandra Grefkiewicz

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Oprogramowanie TIA portal wraz z licencjami 1 sets Indeks

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "PWK ZU/016/2024/AG Dostawa oprogramowania TIA portal wraz z licencjami. "

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...