Enquiry creation date: 2024-06-13

Rafineria Gdańska Sp. z o.o.

ul. Elbląska 135

80-718 Gdańsk

Tax Identification Number: 5832850390

Purchaser:

Agata Kasperkiewicz LA

Phone:

e-mail: agata.kasperkiewicz@rafineriagdanska.pl

Enquiry No. Z432/460957

Enquiry title

Enquiry contents:

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert techniczno - handlowych na dostawę ZASUWY Z NAPĘDEM wg specyfikacjiProsimy o przedstawienie oferty w postaci dwóch załączników w formacie .pdf: oferty handlowej oraz oferty technicznej (pełna specyfikacja techniczna armatury z kartami katalogowymi). Prosimy o potwierdzenie wszystkich wymagań lub wyraźne wskazanie ewentualnych odstępstw w wykonaniu w stosunku do wymagań zapytania ofertowego.

Maksymalny termin dostawy - do 20 tygodni od daty otrzymania zamówienia (oferty z dłuższym terminem dostawy będą brane pod wagę w dalszej kolejności)
Wymagana ważność oferty - 30 dni
Wymagany okres gwarancji - 18/24 miesiące
Wymagane jest złożenie oferty na pełny zakres zapytania ofertowego. Zastrzegamy sobie prawo do wyboru dostawcy dla konkretnych pozycji zapytania ofertowego.

Podstawą dla przygotowanie oferty jest specyfikacja techniczna materiału ujęta w treści zapytania ofertowego oraz Standardy Techniczne dostępne pod adresem:https://www.lotos.pl/2821/dla_biznesu/dla_dostawcow/dokumenty_do_pobrania/standardy_techniczne

· Rafineria Gdańska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia procesu wyboru kontrahenta, zamknięcia procesu bez wyboru kontrahenta oraz możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranym oferentem lub oferentami do chwili podpisania umowy/wystawienia zamówienia. Wybór oferenta/ów do dalszych negocjacji nie stanowi przyjęcia oferty ani rozstrzygnięcia przetargu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W takim przypadku Oferentom nie przysługują żadne roszczenia finansowe względem Zamawiającego.

· Wszelkie pytania merytoryczne dotyczące specyfikacji technicznej należy zadawać za pośrednictwem platformy zakupowej Logintrade. Kontakt z członkami Komisji poza wytyczoną ścieżką, może skutkować wykluczeniem dostawcy z niniejszego postepowania wyboru kontrahenta.

W razie pytań dotyczących obsługi platformy Logintrade, prosimy o bezpośredni kontakt z jej operatorem nr tel.: +48 71 787 35 34; e-mail:helpdesk@logintrade.net.

· Zamawiający odrzuci oferty zawierające zbyt niską cenę, zgodnie z informacjami załączonymi do Zapytania Ofertowego.

· Do zamówień zastosowanie mają Ogólne Warunki Zamówienia Rafineria Gdańska Sp. z o.o. dostępne pod linkiem:https://rafineriagdanska.pl/repository/55544/

Wszelkie uwagi do OWZ Rafineria Gdańska Sp. z o.o. powinny być zgłaszane w terminie zadawania pytań. Po tym terminie jakiekolwiek uwagi nie będą rozpatrywane.

· Płatności będą realizowane przelewem bankowym z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury z zastrzeżeniem innych postanowień Umowy, na podany numer rachunku bankowego Dostawcy.
Podatek VAT będzie płacony jedynie w walucie polskiej na rachunek bankowy prowadzony zgodnie z polskim prawem bankowym. Wystawca faktury zobowiązuje się podać taki nr rachunku bankowego na każdej fakturze.
Dostawca oświadcza, że podany numer rachunku bankowego:
• jest zawarty w wykazie, o którym mowa w art. 96 b Ustawy o VAT,
• jest aktualny, a w przypadku zmiany numeru rachunku bankowego, na który ma być dokonana płatność Dostawca niezwłocznie (jednak nie później niż w terminie 1 dnia od dnia zaistnienia takiej zmiany) poinformuje Zamawiającego o tym fakcie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

· W związku z zakazami określonymi w przepisach sankcyjnych wydanych w związku z agresją na Ukrainę, w szczególności:

- Rozporządzeniu Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE.L Nr 229, str. 1, z późn. zm.),

- Rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz.Urz.UE.L Nr 134, str. 1, z późn. zm.),

- Rozporządzeniu Rady (EU) 2022/263 z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na uznanie niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskich obwodów donieckiego i ługańskiego oraz nakazanie rozmieszczenia rosyjskich sił zbrojnych na tych obszarach (Dz.U.UE.L.2022.42I, str. 77, z późn. zm.) oraz

- Rozporządzeniu Rady (UE) NR 692/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na bezprawne przyłączenie Krymu i Sewastopola (Dz.Urz.UE.L Nr 183, str. 9, z późn. zm.),

Oferent przystępując do postępowania zakupowego i składając ofertę w odpowiedzi na to zapytanie ofertowe gwarantuje, że towary/wyroby (w tym również towary/wyroby dostarczane w ramach realizowanych usług), które miałyby zostać nabyte przez Rafineria Gdańska Sp. z o.o. Sp. z o. o. w wyniku realizacji złożonej oferty, nie będą pochodzić lub nie zostaną wywiezione z Rosji lub z Białorusi lub obwodów ługańskiego lub donieckiego (terytoriów Ukrainy).

Prosimy pod rygorem nieważności złożonej oferty załączenie podpisanego oświadczenia z załącznika.


Z poważaniem,
Agata Kasperkiewicz

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. ZASUWA KLINOWA 14", ANSI 1500 RF, MAT. A216 WCB/trim 12, TEST UDARNOŚCI (IMPACT TEST) (-29)C + NAPĘD _ 093-MOV7 1 pcs - Wymagania dla zasuw i napędów.docx
zał_2-zasialnie_20240612113204_353_X.pdf
zał_3-schematP-ID_20240612113227_966_X.pdf
zał_1-zasuwa_20240612113152_389_X.pdf

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "RG/160034847/ AK - ZASUWY KLINOWA MOV Z NAPĘDEM "

Item Question title Date of question Status
1. Dodatkowe informacje 2024-06-13 14:16
2. Podanie medium i parametrów roboczych 2024-06-13 09:59


Attachments:


Currency: EUR

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...