Enquiry creation date: 2024-06-12

LOTOS Petrobaltic S.A.

Stary Dwór 9

80-758 Gdańsk

Tax Identification Number: 5830003042

Purchaser:

Mariusz Szwocher

Phone:

e-mail: mariusz.szwocher@lotospetrobaltic.pl

Enquiry No. Z143/120487

Enquiry title

Change content (update):

[PL]
Zamawiający dokonał doprecyzowania zakresu, dodał poglądowy szkic oraz wskazał informacje jakie Wykonawca zobowiązany jest zamieścić na platformie LOGINTRADE w części dotyczącej oferty merytorycznej. Dodatkowo zamawiający zamieścił treść zaproszenia w wersji angielskiej.

[EN]
The contracting authority has clarified the scope, added an outline sketch and indicated the information that the Contractor is obliged to include on the LOGINTRADE platform in the substantive offer section. In addition, the contracting authority has included the content of the invitation in English.

Enquiry contents:

[PL]

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU NR LPB/JS/160036644/2024
Szanowni Państwo,
LOTOS Petrobaltic S. A. (zwana dalej „Zamawiającym”) z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Stary Dwór 9, zaprasza Wykonawców do udziału w przetargu oraz złożenia oferty na dostawę niżej opisanych produktów – łączników do rur okładzinowych 5”, 7”, 9 5/8”, 13 3/8”:

1. Huczek/łącznik/Circulating Head – 3 ½ IF box x BCSG 5" Pin, długość/Lenght (mm) ok./approx. 900x600 - 2 szt.

2. Huczek/łącznik/Circulating Head – 4 ½ IF box x BCSG 7" Pin, długość/Lenght (mm) ok./approx. 900x600 - 2 szt.

3. Huczek/łącznik/Circulating Head – 4 ½ IF box x BCSG 9 5/8" Pin, długość/Lenght (mm) ok./approx. 900x600 - 1 szt.

4. Huczek/łącznik/Circulating Head – 4 ½ IF box x BCSG 13 3/8" Pin, długość/Lenght (mm) ok./approx. 900x600 - 1 szt.

Celem prawidłowego zrozumienia przedmiotu zamówienia Zamawiający zamieszcza poglądowy rysunek huczków.

W związku z aktualizacją niniejszego postepowania oferty złożone dotychczas na platformie Zakupowej ulegają archiwizacji i Zamawiający nie ma do nich dostępu. Wobec czego wykonawcy, którzy zdecydują się na aktualizację swoich ofert w związku z doprecyzowaniem zakresu, zobowiązani są przedłożyć raz jeszcze wszystkie dokumenty składające się na ofertę.


Zamawiający wymaga wyceny poszczególnych huczków w formularz zawartym na platformie zakupowej LOGINTRADE oraz wypełnienia rubryki termin dostawy wyrażony w dniach.

Zamawiający wymaga, aby w części merytorycznej na platformie LOGINTRADE wskazać następujące informacje na temat oferowanego produktu:

- kraj pochodzenia oferowanych produktów (Zamawiający będzie akceptował jedynie materiały wyprodukowane w Europie lub Ameryce Północnej).

- Czy konstrukcja łącznika 5” uwzględnia podtoczenie pod elewator do przewodu 3 1/2” i czy proponowany huczek spełniają normy API?

- Czy w konstrukcja łączników 7”, 9 5/8”, 13 3/8” uwzględnia podtoczenia pod elewator do przewodu 5” i czy proponowane huczki spełniają normy API?

Oraz dołączyć kartę katalogową/specyfikację produktu zawierającą: materiał/y wykonania, maksymalne ciśnienie robocze itp.Kontrahent zostanie wyłoniony zgodnie z wewnętrzną procedurą Zamawiającego, w nieograniczonym procesie wyboru kontrahenta, a kryterium wyboru będzie:
a) cena
b) termin realizacji
c) ocena techniczna oferty
Sposób złożenia oferty: poprzez platformę zakupową LOGINTRADE.
Informacje będą udzielane w dni robocze, w godzinach 9ºº - 14ºº za pośrednictwem platformy zakupowej LOGINTRADE
ZAWARTOŚĆ OFERTY
Oferta powinna zawierać:
1. FORMULARZ CENOWY (formularz elektroniczny znajdujący się na platformie LOGINTRADE) zawierający cenę jednostkową Produktu z uwzględniająca koszt transportu do siedziby Zamawiającego na warunkach DDP, LOTOS Petrobaltic S.A, ul. Stary Dwór 9, 80-758 Gdańsk, Incoterms 2010;
2. warunki płatności – 30 dni po dostawie towaru;
3. warunki gwarancji na Produkt;
4. okres ważności oferty (wymagane minimum 30 dni);
ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO
1. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z informacjami zawartymi w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
2. Zamawiający nie będzie ponosić jakichkolwiek kosztów Wykonawcy związanych ze sporządzeniem oferty i udziałem wykonawcy w ewentualnych negocjacjach.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty Wykonawcy bez podania przyczyny.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego zaproszenia do złożenia oferty bez podania przyczyny oraz możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranym Wykonawcą lub Wykonawcami do chwili podpisania umowy. Wybór Wykonawcy lub Wykonawców do dalszych negocjacji nie stanowi przyjęcia oferty ani rozstrzygnięcia przetargu w rozumieniu polskiego kodeksu cywilnego.
5. Zamawiający zastrzega, że wszystkie informacje przekazane w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty oraz wszelkie inne informacje i dokumenty jakie zostaną przekazane Wykonawcy w związku z przygotowaniem oferty stanowią prawnie chronioną tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego.
6. Do zamówienia będą miały zastosowanie aktualnie obowiązujące w LOTOS Petrobaltic S.A. „Ogólne warunki zamówienia” dostępne pod adresem:https://www.lotos.pl/344/poznaj_lotos/nasze_spolki/lotos_petrobaltic/do_pobrania

[EN]

Dear Sirs

LOTOS Petrobaltic S. A. (hereinafter referred to as ‘the Contracting Authority’) with its registered seat in Gdańsk, ul. Stary Dwór 9, invites Contractors to participate in a tender and submit an offer for the supply of the following products - connectors for 5‘, 7’, 9 5/8‘, 13 3/8’ casing pipes:

1. Huczek/łącznik/Circulating Head - 3 ½ IF box x BCSG 5’ Pin, Length/Lenght (mm) approx./approx. 900x600 - 2 pcs.

2. Huczek/łącznik/Circulating Head - 4 ½ IF box x BCSG 7’ Pin, length/Lenght (mm) approx./approx. 900x600 - 2 pcs.

3. Huczek/łącznik/Circulating Head - 4 ½ IF box x BCSG 9 5/8’ Pin, length/Length (mm) approx./approx. 900x600 - 1 pc.

4. Huczek/łącznik/Circulating Head - 4 ½ IF box x BCSG 13 3/8’ Pin, length/Lenght (mm) approx./approx. 900x600 - 1 pc.

In order to properly understand the subject matter of the contract, the Contracting Authority includes an illustrative drawing of the circulating heads.

Due to the update of this procedure, the tenders submitted so far on the Purchasing Platform are archived and the Contracting Authority has no access to them. Therefore, contractors who decide to update their offers due to the clarification of the scope are obliged to resubmit all the documents making up the offer.

The Contracting Authority requires the pricing of the individual hucks in the form contained in the LOGINTRADE purchasing platform and the filling in of the delivery deadline expressed in days.

The Contracting Authority requires that the following information about the product offered be indicated in the content section on the LOGINTRADE platform:

- country of origin of the products offered (the Contracting Authority will only accept materials manufactured in Europe or North America).

- Does the design of the 5‘ circulating heads include an elewator taper for a 3 ½” DP and does the proposed meet API standards?

- Does the design of the 7‘, 9 5/8’, 13 3/8‘ circulating heads include an elevator taper for a 5” DP and do the proposed meet API standards?

And include product data sheet/specification including: material(s) of manufacture, maximum working pressure etc.

The contractor will be selected in accordance with the Contracting Authority's internal procedure, through an unrestricted contractor selection process, and the selection criteria will be:

(a) price

(b) completion date

c) technical evaluation of the offer

Method of offer submission: via the LOGINTRADE purchasing platform.

Information will be provided on working days, from 9º - 14º through the LOGINTRADE purchasing platform.

CONTENTS OF THE OFFER

The offer should include:

1. the PRICE FORM (electronic form on the LOGINTRADE platform) containing the unit price of the Product including the cost of transport to the Contracting Authority's premises under the conditions of DDP, LOTOS Petrobaltic S.A, 9 Stary Dwór Street, 80-758 Gdańsk, Incoterms 2010;

2. terms of payment - 30 days after the delivery of the goods;

3. terms of guarantee for the Product;

4. offer validity period (minimum 30 days required);

PURCHASER'S RESERVATIONS

1. the Contractor is obliged to read the information contained in this invitation to tender and prepare a tender in accordance with the requirements specified in this document.

(2) The Contracting Authority will not bear any of the Contractor's costs associated with the preparation of the tender and the Contractor's participation in any negotiations.

(3) The Contracting Authority reserves the right to reject the Contractor's tender without giving any reason.

(4) The Contracting Authority reserves the right to cancel this invitation to tender without stating a reason and to negotiate with the selected Contractor or Contractors until the contract is signed. The selection of the Contractor or Contractors for further negotiations does not constitute acceptance of an offer or the awarding of a tender within the meaning of the Polish Civil Code.

5) The Contracting Authority provides that all information provided in this invitation to tender, as well as any other information and documents that will be provided to the Contractor in connection with the preparation of the tender, constitute a legally protected trade secret of the Contracting Authority.

The contract shall be subject to the currently binding LOTOS Petrobaltic S.A. ‘General Terms and Conditions of Procurement’ available at: https://www.lotos.pl/en/753/this_is_lotos/our_companies/lotos_petrobaltic/download

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Huczek/łącznik/Circulating Head – 3 ½ IF box x BCSG 5" Pin 2 pcs Read
2. Huczek/łącznik/Circulating Head – 4 ½ IF box x BCSG 7" Pin 2 pcs Read
3. Huczek/łącznik/Circulating Head – 4 ½ IF box x BCSG 9 5/8" Pin 1 pcs Read
4. Huczek/łącznik/Circulating Head – 4 ½ IF box x BCSG 13 3/8" Pin 1 pcs Read

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Circulating Heads /160036644/;"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...