Enquiry creation date: 2024-06-12

Rafineria Gdańska Sp. z o.o.

ul. Elbląska 135

80-718 Gdańsk

Tax Identification Number: 5832850390

Purchaser:

Katarzyna Wojtas-Skoneczna LA

Phone: 58 308 89 25

e-mail: katarzyna.wojtas-skoneczna@rafineriagdanska.pl

Enquiry No. Z384/461039

Enquiry title

Enquiry contents:

Szanowni Państwo,

Prosimy o złożenie oferty na poniższe nowe, spełniające wymogi klauzul sankcyjnych, pochodzące z autoryzowanej dystrybucji, oprawy ATM:

Poz. 1 Oprawa INS230LED-1200-J4-1-35E-33-11P20-GRP-PC-AM01; 31-232-12J405 - 100 szt.

Poz. 2. Oprawa INS340LED-1200-J4-3-35E-30-20M25-GS-PCAMO3+AMO6; 31-340-12J403 - 200 szt.

Oferty na zamienniki innych producentów nie będą rozpatrywane.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SKŁADANIA OFERT:

1. Ofertę należy złożyć uzupełniając część merytoryczną i handlową na Platformie Logintrade

2. Oferta musi być złożona w dwóch oddzielnych (oznaczonych: oferta handlowa/oferta techniczna) plikach
- oferta handlowa - uzupełniony Załącznik nr 1 do Zapytania
- oferta techniczna (BEZ CEN) - uzupełniony Załącznik nr 2 do Zapytania

3. W części merytorycznej Platformy należy załączyć:
3.1 Ofertę techniczną (BEZ CEN) stanowiącą uzupełniony Formularz ofertowy nr 2 (Załącznik nr 2 do Zapytania) i potwierdzić, że Oferta dotyczy materiałów z Zapytania lub wskazać ewentualne rozbieżności.
3.2. Karty katalogowe oferowanych materiałów

4. W części handlowej Platformy należy załączyć:
4.1 Ofertę handlową stanowiącą uzupełniony Formularz ofertowy nr 1 (Załącznik nr 1 do Zapytania), ponadto, należy uzupełnić poszczególne pozycje na Platformie, zgodnie z wyceną zawartą w Załączniku.
4.2 Skan dokumentu rejestrowego
4.3 Skan zaświadczenia o nadaniu NIP,
4.4 Skan zaświadczenia o nadaniu REGON,

5. Uwagi:
5.1. Zgodność oferty z warunkami Zapytania, weryfikowana jest na podstawie uzupełnionego Załącznika nr 2 (BEZ CEN), załączonego w CZĘŚCI MERYTORYCZNEJ Platformy Logintrade.
5.2. Brak Załącznika nr 2 (Oferty technicznej - BEZ CEN) w CZĘŚCI MERYTORYCZNEJ jest podstawą do odrzucenia oferty.
5.3. Oferent może załączyć własne pliki: ofertę techniczną i handlową, jeśli zawarte będą w nich informacje, wskazane w Formularzach ofertowych, a Załączniki będą odpowiednio oznaczone.
5.4. Wszystkie załączniki Oferenta powinny być jasno i dokładnie oznaczone, np. "Nazwa_oferenta_oferta_handlowa", "Nazwa_oferenta_karta_katalogowa..."
5.5. Pytania należy zadawać wyłącznie przez Platformę Zakupową Logintrade.
5.6. Na pytania zadane inną drogą lub po terminie nie będą udzielane odpowiedzi.
5.7. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją Ogólnych Warunków Zamówienia Rafinerii Gdańskiej Sp. z o.o.
Ogólne Warunki Zamówienia_Rafineria Gdańska Sp. z o.o. > https://rafineriagdanska.pl/repository/55544/
5.8. Nieterminowa realizacja ewentualnego zamówienia skutkować będzie naliczeniem kar umownych wg OWZ Rafinerii Gdańskiej Sp. z o.o.
5.9. Wybór oferty nastąpi po ewentualnych negocjacjach (np.: dopytaniu o dodatkowy rabat, aukcji elektronicznej)
5.10. Oferty częściowe nie są dopuszczalne
5.11. Mechanizm rażąco niskiej ceny w procesach zakupowych Rafinerii Gdańskiej Sp. z o.o. stanowi Załącznik nr 4.
5.12. Podana cena musi uwzględniać wszystkie ewentualne koszty dodatkowe, tj. transport, itp.)
5.13. Podstawą dla przygotowanie oferty jest specyfikacja techniczna materiału ujęta w treści zapytania ofertowego oraz Standardy Techniczne dostępne pod adresem: Standardy techniczne - Grupa LOTOS S.A.

UWAGA - W związku z zakazami określonymi w przepisach sankcyjnych wydanych w związku z agresją na Ukrainę , w szczególności:

− Rozporządzeniu Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE.L Nr 229, str. 1, z późn. zm.),
- Rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz.Urz.UE.L Nr 134, str. 1, z późn. zm.),
- Rozporządzeniu Rady (EU) 2022/263 w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na uznanie niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskich obwodów donieckiego i ługańskiego oraz nakazanie rozmieszczenia rosyjskich sił zbrojnych na tych obszarach (Dz.U.UE.L.2022.42I, str. 77, z późn. zm.) oraz
- Rozporządzeniu Rady (UE) NR 692/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na bezprawne przyłączenie Krymu i Sewastopola (Dz.Urz.UE.L Nr 183, str. 9, z późn. zm.),

Oferent przystępując do postępowania zakupowego i składając ofertę w odpowiedzi na to zapytanie ofertowe gwarantuje, że towary/wyroby (w tym również towary/wyroby dostarczane w ramach realizowanych usług), które miałyby zostać nabyte przez Rafineria Gdańska Sp. z o.o. Sp. z o. o. w wyniku realizacji złożonej oferty, nie będą pochodzić lub nie zostaną wywiezione z Rosji lub z Białorusi lub obwodów ługańskiego lub donieckiego (terytoriów Ukrainy).

Prosimy pod rygorem nieważności złożonej oferty załączenie podpisanego oświadczenia z załącznika nr 3.

Z poważaniem,
Katarzyna Wojtas-Skoneczna
Dział Zakupu Materiałów i Gospodarki Magazynowej

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. INS230LED-1200-J4-1-35E-33-11P20-GRP-PC-AM01 31-232-12J405 100 pcs -
2. INS340LED-1200-J4-3-35E-30-20M25-GS-PCAMO3+AMO6 31-340-12J403 200 pcs -

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "RG / 160033683 / 1123 KWS / Zakup opraw LED ATM - łącznie 300 szt."

Item Question title Date of question Status
1. średnica obejm AMO3 2024-06-12 19:56
2. Korekta nazwy oprawy z pozycji 2 2024-06-12 12:32


Attachments:


Currency: PLN

Warning! Buyer request a confirmation of participation until 2024-06-24 11:59:00

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...