Enquiry creation date: 2024-06-12

Rafineria Gdańska Sp. z o.o.

ul. Elbląska 135

80-718 Gdańsk

Tax Identification Number: 5832850390

Purchaser:

Paweł Zima LA

Phone:

e-mail: pawel.zima@rafineriagdanska.pl

Enquiry No. Z179/460948

Enquiry title

Enquiry contents:

Szanowni Państwo,

Rafineria Gdańska Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na zestaw naprawczy do uszczelnienia mechanicznego - producent FLOWSERVE zgodnie z załączoną tabelą ZAŁĄCZNIK1.

UWAGA: 
Prosimy o nieoferowanie zamienników materiałowych.
Wymagamy potwierdzenia zgodności oferty z podanymi w ofercie kodami producenta.                                                                                                                                              Podstawą dla przygotowanie oferty jest specyfikacja techniczna materiału ujęta w treści zapytania ofertowego oraz Standardy Techniczne dostępne pod adresem: Standardy techniczne - Grupa LOTOS S.A.


PAKOWANIE/TRANSPORT:
Części musza być odpowiednio zapakowane na czas transportu i magazynowania z podanym opisem kodu materiału. 
W ofercie należy wskazać kod CN i PKWiU.

1. Ofertę należy złożyć uzupełniając część merytoryczną i handlową na Platformie Logintrade.
1.1 Proszę o rozdzielenie Oferty Merytorycznej od Oferty Handlowej.
1.2 Oferta musi być złożona w dwóch oddzielnych plikach oznaczonych: Oferta Merytoryczna / Oferta Handlowa. 
a/. Oferta Merytoryczna nie może zawierać ceny. Służy do oceny technicznej ( pozycje z zapytania, ilości, termin dostawy) - uzupełniony: ZAŁĄCZNIK2-Część merytoryczna. 
W ofercie merytorycznej należy potwierdzić, że oferta dotyczy materiałów z zapytania lub wskazać wyraźnie ewentualne rozbieżności. 
b/. Oferta Handlowa powinna zawierać pozycje wraz z ich wyceną. Uzupełniona tabela z załącznika: ZAŁĄCZNIK1-Część handlowa.
Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim. 
Wymagana ważność oferty: 30 dni.
Wymagany termin dostawy: możliwie jak najszybszy
Warunki dostawy: DAP Rafineria Gdańska Sp. z o.o. zgodnie z Incoterms 2020
Koszt transportu i opakowań wliczony w cenę towaru.

W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.
Wszystkie pytania powinny być zadawane za pośrednictwem platformy zakupowej.

1.3 Załącznik dla dostawcy_attachment_for_supplier - instrukcja dot. składania ofert na Platformie
Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 19 lipca 2022 r. Spółka LOTOS Asfalt Sp. z o.o. zmieniła nazwę z LOTOS Asfalt Sp. z o.o. na Rafineria Gdańska Sp. z o.o. Jednocześnie wskazujemy, że pozostałe dane rejestrowe Spółki nie uległy zmianom, w związku z tym dla porządku poniżej podajemy dane do fakturowania Rafinerii Gdańskiej Sp. z o.o.: Rafineria Gdańska Sp. z o.o., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, NIP 583-285-03-90.

Klauzule sankcyjne
W związku z zakazami określonymi w przepisach sankcyjnych wydanych w związku z agresją na Ukrainę , w szczególności:− Rozporządzeniu Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE.L Nr 229, str. 1, z późn. zm.),− Rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz.Urz.UE.L Nr 134, str. 1, z późn. zm.) oraz− Rozporządzeniu Rady (EU) 2022/263 w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na uznanie niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskich obwodów donieckiego i ługańskiego oraz nakazanie rozmieszczenia rosyjskich sił zbrojnych na tych obszarach (Dz.U.UE.L.2022.42I, str. 77, z późn. zm.),Oferent przystępując do postępowania zakupowego i składając ofertę w odpowiedzi na to zapytanie ofertowe gwarantuje, że towary/wyroby (w tym również towary/wyroby dostarczane w ramach realizowanych usług), które miałyby zostać nabyte przez Rafineria Gdańska Sp. z o.o. Sp. z o. o. w wyniku realizacji złożonej oferty, nie będą pochodzić lub nie zostaną wywiezione z Rosji lub z Białorusi lub obwodów ługańskiego lub donieckiego (terytoriów Ukrainy).Prosimy do złożonej oferty o załączenie w części merytorycznej podpisanego oświadczenia z załącznika - Załącznik nr 1_Oświadczenie_Sankcyjne oraz tabeli z kodami CN.

W czasie trwania postępowania zakupowego, Rafineria Gdańska Sp. z o.o. może prosić o dostarczenie skanów następujących dokumentów:
• Dokumentu rejestrowego,
• Zaświadczenia o nadaniu NIP,
• Zaświadczenia o nadaniu REGON,
• Pełnomocnictwa do złożenia oferty,
• W przypadku podmiotów zagranicznych – certyfikat rezydencji. Ponadto:
• Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach nie starsze niż 3 miesiące (wystawione przez Urząd Skarbowy, dotyczy RP),
• Zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie starsze niż 3 miesiące,
• Zezwolenie/koncesja lub oświadczenie, że prowadzona działalność nie wymaga ich posiadania,
• Sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy (jeżeli jest wymagane), deklaracja CIT-8, PIT-B lub inny dokument przedstawiający sytuację finansową kontrahenta.

Rafineria Gdańska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia procesu wyboru kontrahenta, zamknięcia procesu bez wyboru kontrahenta oraz możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranym oferentem lub oferentami do chwili podpisania umowy/wystawienia zamówienia. Wybór oferenta/ów do dalszych negocjacji nie stanowi przyjęcia oferty ani rozstrzygnięcia przetargu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W takim przypadku Oferentom nie przysługują żadne roszczenia finansowe względem Zamawiającego. Po zakończonym procesie wyboru kontrahenta do oferentów biorących udział w postępowaniu zostanie wysłana informacja o jego wyniku.

UWAGA!
• Rafineria Gdańska Sp. z o.o. informuje, że na jej terenie obowiązują uregulowania i przepisy obejmujące swym zakresem m.in. BHP, ochronę przeciwpożarową i systemy przepustkowe.
• Rafineria Gdańska Sp. z o.o. oświadcza, że nie będą refundowane żadne koszty związane z przygotowaniem lub dostarczeniem oferty ani zwracane oferentom nadesłane oferty.
• Rafineria Gdańska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie zaświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz do wyjaśnienia finansowych i technicznych aspektów złożonej oferty.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. ZESTAW NAPRAWCZY DO USZCZELNIENIA MECHANICZEGO FLOWSERVE DO POMPY 1300P12B. 1 sets -

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "083/24/PZ RG/160033904-1108 ZESTAW NAPRAWCZY DO USZCZELNIENIA MECHANICZNEGO FLOWSERVE."

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...