Enquiry creation date: 2024-05-15

Rafineria Gdańska Sp. z o.o.

ul. Elbląska 135

80-718 Gdańsk

Tax Identification Number: 5832850390

Purchaser:

Joanna Potulska

Phone:

e-mail: joanna.potulska@rafineriagdanska.pl

Enquiry No. Z39/470555/aktualizacja3

Enquiry title

Change content (update):

Aktualizacja_1 - zmiana terminu wizji lokalnej i zadawania pytań do 10 maja.
Aktualizacja_2 - zaktualizowanie załączników nr 1 i 2.
Aktualizacja_3 - dodanie zapisu w par. 1 ust 4 umowy dot. odmówienia realizacji zlecenia w ramach pojedynczej Grupy.

Enquiry contents:

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłamy Zapytanie Ofertowe nr "ZU/215/2023/JP pt. Wykonywanie prac z zakresu czyszczenia aparatów instalacji produkcyjnych metodą hydrodynamiczną w Rafinerii Gdańskiej w latach 2024-2026 według Zleceń Zamawiającego wraz z Załącznikami.

Warunkiem formalnym uczestnictwa w niniejszym procesie wyboru kontrahenta jest przedstawienie dokumentów potwierdzających doświadczenie Oferenta, zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku Nr 2.1 i/lub 2.2 A i/lub 2.3 i/lub 2.4 A i 2.4 B do niniejszego Zapytania Ofertowego (kolumna – Warunek formalny: Wymagane Referencje z przemysłu: rafineryjnego, chemicznego, petrochemicznego, energetycznego).
Wizja lokalna:
Przed przygotowaniem Oferty Zamawiający zaprasza Oferentów na wizję lokalną.
Uczestnictwo w wizji lokalnej jest obligatoryjne dla każdego Oferenta.
Oferta Oferenta, który nie odbył obligatoryjnej wizji lokalnej będzie podlegała odrzuceniu ze względów formalnych.
Wizja lokalna może odbyć się w terminie 06-10 maja 2024 r.

Termin wizji należy ustalić telefonicznie z p. Agnieszką Koziną pod nr tel.: 515 696 546; e-mail: agnieszka.kozina@rafineriagdanska.pl


INFORMACJE DOTYCZACE PYTAŃ I ODPOWIEDZI:
A. Na pytania dotyczące Zapytania Ofertowego odpowiedzi udziela Organizatorka Postępowania Zakupowego tylko na Platformie Zakupowej.
B. Pytania (w tym pytania do Umowy) można składać tylko na Platformie Zakupowej nie później niż do dnia 10 maja 2024 r. do godz. 23:59
C. Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w podanym wyżej terminie zostaną przekazane wszystkim Oferentom na Platformie Zakupowej.
D. Pytania i wnioski, które wpłyną po dniu i godzinie wyznaczonej nie będą rozpatrywane.

Jednocześnie informujemy, że wszelkie pytania dotyczące zmian w załączonym projekcie umowy mogą być zadawane tylko w w/w terminie składania pytań. Po złożeniu Ofert nie mogą być wprowadzane żadne zmiany do umowy.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:
A. Oferent zobowiązany jest zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym i dołączonymi do niego dokumentami i na ich podstawie przygotować Ofertę.
B. Oferenta zainteresowanego tematem prosimy o złożenie Oferty tylko na Platformie Zakupowej do 21 maja 2024 r., do godz. 23:59
C. Oferta powinna być:
a) sporządzona w języku polskim;
b) podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do występowania w imieniu Oferenta;
c) złożona tylko na Platformie Zakupowej z napisem „Oferta ZU/215/2023/JP” z podziałem na:
• ofertę handlową,
• ofertę merytoryczną.

UWAGA:
Zamawiający nie przewiduje możliwości przedłużenia terminu składania ofert.


Z poważaniem,

Joanna Potulska
Przewodnicząca Komisji Wyboru Kontrahenta

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Umowa ramowa na czyszczenie aparatów instalacji produkcyjnych Rafinerii Gdańskiej Sp z. o. o. w latach 2024 - 2025 1 services Indeks

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "PWK ZU/215/2023/JP - Wykonywanie prac z zakresu czyszczenia aparatów instalacji produkcyjnych metodą hydrodynamiczną w Rafinerii Gdańskiej w latach 2024-2026 według Zleceń Zamawiającego"

Item Question title Date of question Status
1. Rysunki aparatów. 2024-05-10 10:53
2. Pigging wymagania 2024-05-10 08:24
3. pytania 2024-05-09 14:43
4. Termin składania ofert. 2024-05-07 11:02


Attachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...