Enquiry creation date: 2024-04-03

LOTOS Petrobaltic S.A.

Stary Dwór 9

80-758 Gdańsk

Tax Identification Number: 5830003042

Purchaser:

Damian Wąsicki

Phone:

e-mail: damian.wasicki@lotospetrobaltic.pl

Enquiry No. Z1485/113193

Enquiry title

Enquiry contents:

Szanowni Państwo,

LOTOS Petrobaltic S.A., 80-758 Gdańsk, ul. Stary Dwór 9 zaprasza Państwa do złożenia oferty zgodnie z przedmiotem opisanym w niniejszym zaproszeniu (zakładka Produkty).

Miejsce oraz warunki dostawy: DDP LOTOS Petrobaltic S.A., Gdańsk ul. Stary Dwór 9.

Termin Zadawania pytań: 08.04.2024, godzina: 11:00.

Pytania mogą być zadawane tylko i wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej.

Oferty złożone inną drogą niż za pośrednictwem platformy zakupowej Logintrade nie będą brane pod uwagę.

Wymagane jest złożenie oferty na pełny zakres zapytania ofertowego.

W ofercie proszę o podanie nr konta bankowego oferenta, które znajduje się na tzw. "Białej Liście" podatników VAT. Brak wpisania oferenta na Białą Listę, o której mowa w zdaniu poprzedzającym skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Proszę o potwierdzenie zgodności oferty z wymaganiami zapotrzebowania w jej treści lub wyraźne wskazanie odstępstw.

Do oferty proszę dołączyć specyfikację techniczną/ kartę katalogową/ofertę merytoryczną oferowanych materiałów. Brak dokumentacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym skutkować może odrzuceniem oferty.

Do zamówienia będą miały zastosowanie aktualnie obowiązujące w LOTOS Petrobaltic S.A. „Ogólne warunki zamówienia” dostępne pod adresem: https://www.lotos.pl/344/poznaj_lotos/nasze_spolki/lotos_petrobaltic/do_pobrania

Oferent/ Dostawca, oświadcza iż zapoznał się z dokumentem „Kodeks Postępowania dla Dostawców GK ORLEN”, opublikowanym na stronie internetowej:www.orlen.plpod linkiem:https://www.orlen.pl/pl/dla-biznesu/przetargi-i-dostawy/dostawy/kodeks-postepowania-dla-dostawcow.Oferent/ Dostawca oświadcza, że posiada jego kopię oraz zobowiązuje się do jego stosowania oraz przestrzegania we współpracy z Zamawiającym. Oferent/ Dostawca zobowiązany jest ponadto do zapoznania swoich podwykonawców z ww. dokumentem.

Zamawiający informuje, że zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz możliwość przeprowadzenia negocjacji oraz aukcji elektronicznej z wybranym Oferentem lub Oferentami do chwili podpisania umowy. Wybór Oferenta/ów do dalszych negocjacji oraz aukcji elektronicznej nie stanowi przyjęcia oferty ani rozstrzygnięcia zapytania w rozumieniu kodeksu cywilnego.


Pozdrawiam.


Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. PAC Machine Edition Professional Developer Suite ver 10.0 z kontraktem Primary Support. (Nr kat ME10MBP001-PR AP) 1 pcs -
2. Klucz sprzętowy USB M7KEY dla oprogramowania Emerson 1 pcs -
3. PAC Machine Edition Professional Developer Suite ver 10.0 z kontraktem Primary Support (nr kat. ME10MBP001-AP) 1 pcs -

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Licencje/ klucze /160035336/"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...