Enquiry creation date: 2023-05-26

LOTOS Oil sp. z o.o.

Elbląska 135

80-718 Gdańsk

Tax Identification Number: 5832795923

BDO: 000025638

Purchaser:

Jakub Knuth

Phone:

e-mail: jakub.knuth@lotosoil.pl

Enquiry No. Z2/504343

Enquiry title

Enquiry contents:

LOTOS Oil Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, kod 80-718, ul. Elbląska 135 zaprasza do złożenia oferty na wymianę 2szt. bram znajdujących się w hali magazynowej nr. 65/2.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Celem prac remontowych jest wymiana 2szt. bram znajdujących się na magazynie 65/2 (od strony rampy kolejowej) ze względu na poprawę termoizolacyjności oraz dostosowanie do potrzeb użytkowych. Szczegóły dotyczące zamówienia zawarte są w specyfikacji nr.3 znajdującej się w załączniku.

II. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Wymagany termin realizacji:

Ø rozpoczęcie: sierpień 2023r.

Ø zakończenie: wrzesień 2023r.

Miejsce wykonania usługi: Magazyn 65/2 w LOTOS Oil Sp. z o.o. w Gdańsku, przy
ul. Elbląskiej 135
.

III. PYTANIA I ODPOWIEDZI:

1. Termin zadawania pytań po odbyciu w wizji lokalnej tj. do dnia 06.06.2023 do godz. 14.00.Zapytania należy kierować za pośrednictwem platformy zakupowej LOGINTRADE.

2. Na pytania dotyczące zapytania ofertowego zostaną udzielone odpowiedzi za pośrednictwem platformy zakupowej LOGINTRADE.Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w podanym w pkt. 1 terminie zostaną przekazane wszystkim oferentom do dnia 07.06.2023 do godz. 14.00 za pośrednictwem platformy zakupowej LOGINTRADE. Pytania i wnioski, które wpłyną po dniu wyznaczonym nie będą rozpatrywane oraz uwzględniane w postępowaniu.

IV.TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

1. Kompletna oferta powinna zostać złożona w 2 częściach:

I część – z merytoryczną zawartością oferty tj.: podpisane przez osoby uprawnione
do reprezentacji oświadczenie oferenta ( zał. nr 1), inne dokumenty wymagane zapytaniem ofertowym, cz. V.

II część – warunki handlowe, cena ryczałtowa oraz wypełnienie danych handlowych
na platformie LOGINTRADE.

2. Oferty należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej LOGINTRADE
do dnia 13.06.2023 do godz. 10.00.

3. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca ma prawo zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana oferty jest jednoznaczna z wycofaniem uprzednio złożonej oferty. Zmiana lub wycofanie oferty po upływie terminu składania ofert są nieskuteczne.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.

5. LOTOS Oil Sp. z o.o. wyraża zgodę na korzystanie z podwykonawców.

V. WYMOGI FORMALNE:

1. Oferta powinna być sporządzona wyłącznie w języku polskim.

2. Do oferty wymagane jest dołączenie skanu podpisanego i wypełnionego oświadczenia oferenta, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu.

3. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4. Składając ofertę Oferent oświadcza, że akceptuje treść zapytania ofertowego wraz ze wszystkimi załącznikami.

5. Do oferty należy załączyć oświadczenie o posiadanych aktualnych uprawnieniach SEP.

6. Przed złożeniem oferty bezwzględnie wymagana jest wizja lokalna w LOTOS Oil Sp.
z o.o. w Zakładzie Gdańsk do dnia 06.06.2023 do godz. 10:00, celem zapoznania się z zakresem prac do wykonywania na miejscu. Konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie terminu udziału w wizji lokalnej telefonicznie (Jakub Knuth nr tel. 506 054 326) lub za pośrednictwem platformy zakupowej LOGINTRADE.

VI. Złożenie oferty będzie uznane za akceptację zasad prowadzonego postępowania, opisanych w niniejszym dokumencie.

VII. KRYTERIA WYBORU OFERTY:

  1. Cena ryczałtowa netto (PLN)
  2. Gwarancja (m-cy)

VIII. Zawarcie umowy.

W drodze przetargowej zostanie wyłoniony Oferent, który zaproponuje najkorzystniejsze warunki. Z Oferentem zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi Załącznik nr 2 pod warunkiem uzyskania przez LOTOS Oil Sp. z o.o. (w zależności od przedmiotu i wartości umowy) wymaganych zgód korporacyjnych wskazanych w Akcie Zawiązania Spółki
z Ograniczoną Odpowiedzialnością. 
Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zaproponowane warunki umowy. Oferent ma możliwość negocjacji warunków umowy jedynie w terminie zadawania pytań wyznaczonym w niniejszym zapytaniu ofertowym.

LOTOS Oil Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wyboru kilku Oferentów, którzy zaproponowali najkorzystniejsze warunki i podpisania umów na warunkach przewidzianych w przesłanych ofertach. LOTOS Oil Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do załączonego wzoru umowy.

Jednocześnie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia procesu wyboru kontrahenta na każdym jego etapie, zamknięcia procesu bez wyboru Oferenta oraz możliwość przeprowadzenia aukcji i / lub negocjacji z wybranym Oferentem lub Oferentami
do chwili podpisania umowy.

Zamawiający zastrzega również prawo do przesunięcia terminu wpływu pytań i wniosków
od Oferentów, terminu odpowiedzi na zadane pytania oraz terminu składania ofert.

Wybór Oferenta/ów do dalszych negocjacji nie stanowi przyjęcia oferty ani rozstrzygnięcia przetargu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Postępowanie oraz ocena ofert prowadzona jest w oparciu o procedurę wewnętrzną nr OIL.74.01.00.00 – Zakupy towarów i usług z dnia 11 grudnia 2020r. Procedura do wglądu w siedzibie LOTOS Oil Sp. z o.o. w Gdańsku, przy ul. Elbląskiej 135.

UWAGA!

· LOTOS Oil Sp. z o.o. informuje, że na jej terenie obowiązują uregulowania i przepisy obejmujące swym zakresem m.in. BHP, ochronę przeciwpożarową i systemy przepustkowe. Obsługę ruchu osobowego, samochodowego, materiałowego i majątkowego firm obcych
na terenie Grupy LOTOS S.A. prowadzi odpłatnie LOTOS Ochrona sp. z o.o.

· Przed podpisaniem umowy, ze względu na wartość umowy, zostanie przeprowadzona weryfikacja kontrahenta zgodnie z zapisami procedury nr GLS.74.07.00.00 na co kontrahent przystępując do procesu wyboru kontrahenta wyraża zgodę.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Dostawa oraz montaż 2szt. bram znajdujących się w hali magazynowej nr. 65/2. 1 services -

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Dostawa oraz montaż 2szt. bram znajdujących się w hali magazynowej nr. 65/2. w LOTOS Oil Sp. z o.o Zakład Gdańsk."

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.