Enquiry creation date: 2023-05-25

Rafineria Gdańska Sp. z o.o.

ul. Elbląska 135

80-718 Gdańsk

Tax Identification Number: 5832850390

Purchaser:

Elżbieta Drozdowska LA

Phone:

e-mail: elzbieta.drozdowska@rafineriagdanska.pl

Enquiry No. Z181/460861

Enquiry title

Enquiry contents:

Szanowni Państwo,

Spółka RAFINERIA GDAŃSKA zaprasza do złożenia oferty technicznej i handlowej na poniższe materiały :

KABEL SPIRALNY Z WTYKIEM  10PIN EUS-1-SSK7       2 SZT
TYP EUS-1-SSK7,    DŁUGOŚĆ  7,5MB.

Pytania mogą być zadawane tylko i wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej.
Oferty złożone inną drogą niż za pośrednictwem platformy zakupowej Logintrade nie będą brane pod uwagę.
Wymagane jest złożenie oferty na pełny zakres zapytania ofertowego.
W ofercie proszę o podanie nr konta bankowego oferenta, które znajduje się na tzw. "Białej Liście" podatników VAT.
RAFINERIA GDAŃSKA stosuje zasadę podzielonej płatności.

Proszę o potwierdzenie zgodności oferty z wymaganiami zapotrzebowania w jej treści lub wyraźne wskazanie odstępstw.

Oprócz standardowo wymaganych zapisów na platformie Logintrade proszę o pełną ofertę ( część handlowa i część techniczna ) w postaci załączników PDF ( warunek konieczny ) przypisane odpowiednio do zakresów wskazanych na Logintrade.Część merytoryczna = techniczna powinna zawierać wyłącznie informacje techniczne bez podania warunków handlowych ( szczególnie bez wartości oferty ). Brak odpowiednich zapisów będzie skutkował odrzuceniem oferty.
Ważność oferty : 30 dni od ostatniej aktualizacji.Proszę o podanie kodów CN i/lub PKWiU.

Akceptowane będą wyłącznie oryginalne urządzenia / części zamienne. Zamienniki nie będą brane pod uwagę.

Zamawiający informuje, że zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz o możliwości przeprowadzenia negocjacji, aukcji elektronicznej z wybranym Oferentem lub Oferentami do chwili podpisania umowy.
Wybór Oferenta/ów do dalszych negocjacji oraz aukcji elektronicznej nie stanowi przyjęcia oferty ani rozstrzygnięcia zapytania w rozumieniu kodeksu cywilnego. 
Wyłączamy milczącą akceptację oferty.
Zamawiający odrzuci oferty zawierające rażąco niską cenę.RAFINERIA GDAŃSKA stosuje : Standardy CSR https://rafineriagdanska.pl/repository/55538/ , Ogólne Warunki Zamówienia_RAFINERIA GDAŃSKA > https://rafineriagdanska.pl/repository/55544/EN https://rafineriagdanska.pl/repository/55537/ https://rafineriagdanska.pl/repository/55543/

W związku z zakazami określonymi w przepisach sankcyjnych wydanych w związku z agresją na Ukrainę , w szczególności:
- Rozporządzeniu Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE.L Nr 229, str. 1, z późn. zm.)
,- Rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz.Urz.UE.L Nr 134, str. 1, z późn. zm.) oraz
- Rozporządzeniu Rady (EU) 2022/263 w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na uznanie niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskich obwodów donieckiego i ługańskiego oraz nakazanie rozmieszczenia rosyjskich sił zbrojnych na tych obszarach (Dz.U.UE.L.2022.42I, str. 77, z późn. zm.),oferent przystępując do postępowania zakupowego i składając ofertę w odpowiedzi na to zapytanie ofertowe gwarantuje, że towary/wyroby (w tym również towary/wyroby dostarczane w ramach realizowanych usług), które miałyby zostać nabyte przez RAFINERIĘ GDAŃSKĄ Sp. z o. o. w wyniku realizacji złożonej oferty, nie będą pochodzić lub nie zostaną wywiezione z Rosji lub z Białorusi lub obwodów ługańskiego lub donieckiego (terytoriów Ukrainy).

Prosimy też pod rygorem nieważności złożonej oferty o załączenie w części merytorycznej podpisanego oświadczenia z załącznika.

• Rafineria Gdańska Sp. z o.o. informuje, że na jej terenie obowiązują uregulowania i przepisy obejmujące swym zakresem m.in. BHP, ochronę przeciwpożarową i systemy przepustkowe.
• Rafineria Gdańska Sp. z o.o. oświadcza, że nie będą refundowane żadne koszty związane z przygotowaniem lub dostarczeniem oferty ani zwracane
oferentom nadesłane oferty.
• Rafineria Gdańska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie zaświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz do wyjaśnienia finansowych i technicznych aspektów złożonej oferty.

Z poważaniem Elżbieta Drozdowska

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. KABEL SPIRALNY Z WTYK.10PIN EUS-1-SSK7 2 pcs CZ0879730002410

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "KABEL SPIRALNY Z WTYK.10PIN / RG / 150027031/ 10962ED"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.