Enquiry creation date: 2023-05-25

Rafineria Gdańska Sp. z o.o.

ul. Elbląska 135

80-718 Gdańsk

Tax Identification Number: 5832850390

Purchaser:

Jolanta Okoń-Jakubowska LA

Phone:

e-mail: jolanta.okon-jakubowska@rafineriagdanska.pl

Enquiry No. Z53/460535

Enquiry title

Enquiry contents:


Rafineria Gdańska Sp. z o.o. zaprasza Państwa do udziału w postępowaniu dotyczącym: ŁOŻYSKA FAG,SKF 

(Od autoryzowanych dystrybutorów łożysk)

II. Pytania należy kierować wyłącznie poprzez Platformę Zakupową Logintrade. Pytania, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

III. W przypadku zainteresowania uczestnictwem w niniejszym postępowaniu prosimy o złożenie oferty poprzez Platformę Zakupową Logintrade. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

IV. Przy zakupie obowiązują OWZ Rafinerii Gdańskiej Sp. z o.o. Wszelkie uwagi do OWZ Rafinerii Gdańskiej Sp. z o.o. powinny być zgłaszane w terminie zadawania pytań. Po tym terminie jakiekolwiek uwagi nie będą rozpatrywane.

V. Oferta powinna zostać sporządzona w formacie PDF w jez. polskim. oraz w 2 egzemplarzach (część handlowa + część merytoryczna):

- pełnej oferty handlowej z cenami

- oraz oferty merytorycznej / technicznej - bez cen

UWAGA! Złożenie w ofercie merytorycznej elementów, które zostały wyszczególnione jako oferta handlowa może skutkować odrzuceniem oferty.

- jedna handlowa z podaniem poniższych warunków , druga merytoryczna zawierająca informacje techniczne i materiałowe bez podania cen.

VI. W ofercie handlowej prosimy podać:

1) cenę PLN

2) termin dostawy,

3) warunki płatności,

4) warunki dostawy DDP wg Incoterms 2010,

5) okres gwarancji (w miesiącach)

6) Działko i statyw muszą posiadać świadectwo CNBOP
7) Ważność oferty - minimum - 40 dni.

Wymagania dodatkowe:
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do przyjęcia oferty w całości lub w części

- Materiał musi być nowy, nieużywany i nie regenerowany

VII. Wymagamy rysunków technicznych lub kart katalogowych z danymi technicznymi i wymiarami do weryfikacji zgodności oferty ze specyfikacją techniczną Rafinerii Gdańskiej Sp. z o.o lub wyraźne wskazanie odstępstw.

Niespełnienie powyższych wymagań może być podstawą do odrzucenia oferty.

Zamawiający odrzuci oferty zawierające rażąco niską cenę, zgodnie z informacją załączoną do zapytania ofertowego.

Negocjacje handlowe przeprowadzane są poprzez zapytanie o rabat i / lub przeprowadzenie aukcji elektronicznej.
Negocjacje będą przeprowadzane tylko i wyłącznie poprzez platformę zakupową.
Przedmiotem negocjacji jest tylko cena. W trakcie negocjacji niedopuszczalna jest zmiana specyfikacji oferowanego materiału.

Informujemy, iż płatności będą realizowane przelewem bankowym z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury z zastrzeżeniem innych postanowień Umowy, na podany numer rachunku bankowego Dostawcy.

Podatek VAT będzie płacony jedynie w walucie polskiej na rachunek bankowy prowadzony zgodnie z polskim prawem bankowym i obowiązujących przepisów dotyczących mechanizmu podzielonej płatności . Wystawca faktury zobowiązuje się podać poprawne numery rachunków bankowych na każdej fakturze.

Dostawca oświadcza, że podany numer rachunku bankowego:

• jest zawarty w wykazie, o którym mowa w art. 96 b Ustawy o VAT,

• jest aktualny, a w przypadku zmiany numeru rachunku bankowego, na który ma być dokonana płatność

Dostawca niezwłocznie (jednak nie później niż w terminie 1 dnia od dnia zaistnienia takiej zmiany) poinformuje Zamawiającego o tym fakcie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

VIII. Do zamówień zastosowanie mają Ogólne Warunki Zamówienia Rafinerii Gdańskiej Sp. z o.o dostępne pod linkiem

- wersja polska - https://rafineriagdanska.pl/repository/55544/

- wersja angielska -https://rafineriagdanska.pl/repository/55543/

IX. W przypadku wybrania oferty, Oferent na potrzeby weryfikacji aktualnego stanu rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Grupą Kapitałową Oferenta, zobowiązuje się do wskazania w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o wyborze złożonej oferty, wobec których spółek handlowych pozostaje on w stosunku dominacji lub zależności.

Na potrzeby tego oświadczenia za spółkę dominującą będzie rozumieć się spółkę handlową w przypadku, gdy:

a) dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innej spółki kapitałowej (spółki zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub

b) jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub

c) jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków rady nadzorczej innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub

d) członkowie jej zarządu stanowią więcej niż połowę członków zarządu innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej), lub

e) dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub

f) wywiera decydujący wpływ na działalność spółki kapitałowej zależnej albo spółdzielni zależnej.

Brak złożenia oświadczenia o stosunku dominacji lub zależności w wyżej wymienionym terminie bądź złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą, może skutkować odrzuceniem złożonej oferty. Oferentowi nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia względem Zamawiającego z tego tytułu. W przypadku braku złożenia oświadczenia w powyższym terminie bądź złożenie oświadczenia niezgodnego z prawda, Zamawiający zastrzega również możliwość dochodzenia odszkodowania od Oferenta na zasadach ogólnych.”

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

Termin płatności 30 dni
Dostawa do siedziby zamawiającego
Koszt dostawy po stronie dostawcy
Przeczytałem i akceptuję Ogólne Warunki Zamówienia

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. PIERŚCIEŃ ŁOŻYSKOWY HJ 426 3 pcs CZ-0639217-227-020
2. ŁOŻYSKO NU 426 MC4 (2/4) 2 pcs CZ-0631217-227-010
3. ŁOŻYSKO 7328 BMPUA 4 pcs CZ-0631115-149-900

Additional formal conditions:

Oferty tylko od autoryzowanych dystrybutorów łożysk  może być wybór kombinatoryczny u różnych dostawców.!!

Questions to the inquiry "RG/TABELKA3,4,21/12413/JOJ/-ŁOŻYSKA -FAG/SKF "

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.