Enquiry creation date: 2023-03-22

Rafineria Gdańska Sp. z o.o.

ul. Elbląska 135

80-718 Gdańsk

Tax Identification Number: 5832850390

Purchaser:

Anna Ślusarczyk LA

Phone:

e-mail: anna.slusarczyk@rafineriagdanska.pl

Enquiry No. Z28/460896/aktualizacja3

Enquiry title

Change content (update):

Wiadomość z dnia 22.03.2023:

Szanowni Państwo
Informujemy o wprowadzeniu zmian w dokumentach:

zmienia się pkt. c) i dodaje się pkt d) w ust. 5 w § 6 projektu Umowy – Załącznika nr 5 do zapytania ofertowego NR ZU/003/2023/AŚ z dnia 07.03.2023:
"c) inne rozpowszechnianie za pośrednictwem Internetu, z wyłączeniem pola „social media”, w tym:
i) rozpowszechnianie utworu w całości, części lub wybranych fragmentów utworu za pośrednictwem kanałów własnych Zamawiającego, w tym w sieci intranetowej, sieciach informatycznych, multimedialnych lub innych urządzeń i systemów, w tym także osób trzecich,
ii) wszelkie publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
iii) wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie,
iv)wykorzystanie na stronach internetowych, które mogą być odbierane lub dostępne na całym świecie oraz wykorzystanie internetowych przekazów multimedialnych na żywo,
v) wykorzystanie w celach promocji i reklamy oraz w celach informacyjnych za pośrednictwem internetu,
d) dokonanie opracowania Utworu przez inny podmiot na zlecenie Zamawiającego."

W załączeniu przesyłamy AKTUALNY I OBOWIĄZUJĄCY ZAŁĄCZNIK NR 5 do zapytania ofertowego (projekt Umowy), w którym w trybie śledzenia zmian zostały pokazane zmiany wprowadzone Aktualizacją nr 1 oraz 3 i który został nazwany "Załącznik nr 5 projekt umowy Aktualizacja 1 oraz 3".

Innych zmian w zapytaniu ofertowym NR ZU/003/2023/AŚ z dnia 07.03.2023 oraz załącznikach do zapytania nie wprowadzono.

Z poważaniem
Anna Ślusarczyk
Przewodnicząca Komisji_____________________________________________
Widomość z dnia 21.03.2023:

Szanowni Państwo

Informujemy o następujących zmianach w zapytaniu ofertowym nr ZU/003/2023/AŚ:
Pkt. 5 B: Pytania można składać tylko na Platformie Zakupowej nie później niż do dnia 22.03.2023 r. do godz. 16.00.
Pkt. 6 B: Oferenta zainteresowanego tematem prosimy o złożenie Oferty tylko na Platformie Zakupowej do 29.03.2023 r., do godz. 16.00.

Innych zmian w zapytaniu ofertowym NR ZU/003/2023/AŚ z dnia 07.03.2023 oraz załącznikach do zapytania nie wprowadzono.

Z poważaniem
Anna Ślusarczyk
Przewodnicząca Komisji

_____________________________________________________________


Szanowni Państwo
Informujemy o wprowadzeniu zmian w dokumentach:

1. Zapytanie ofertowe NR ZU/003/2023/AŚ z dnia 07.03.2023:
Pkt. 2 B. I. e) w/w zapytania ofertowego otrzymuje brzmienie:

„e) wykaz wykonanych w ostatnich 5 latach Prac w zakresie opracowywania szkoleń BHP, potwierdzających posiadanie doświadczenia w opracowywaniu szkoleń elearning w obszarze BHP w firmach zatrudniających pow. 1000 osób wraz z referencjami/ protokołami zdawczo odbiorczymi/i innymi dokumentami potwierdzającymi, że w/w Prace zostały wykonane należycie. Oferent zobligowany jest do przedstawienia wyżej wspomnianych referencji/ protokołów zdawczo – odbiorczych/ i innych dokumentów potwierdzających że w/w Prace zostały wykonane należycie z minimum 3 firm z danymi osoby do kontaktu z tych firm, potwierdzających doświadczenie Oferenta w w opracowywaniu szkoleń elearning w obszarze BHP w firmach zatrudniających pow. 1000 osób - przekazane wraz z ofertą”

2. W § 6 ust. 5 pkt c) projektu Umowy – Załącznika nr 5 do zapytania ofertowego NR ZU/003/2023/AŚ z dnia 07.03.2023 otrzymuje brzmienie:
„c) inne rozpowszechnianie, w tym:
i) rozpowszechnianie utworu w całości, części lub wybranych fragmentów utworu za pośrednictwem kanałów własnych Zamawiającego, w tym w sieci intranetowej, sieciach informatycznych, multimedialnych, lub innych urządzeń i systemów, w tym także osób trzecich,
ii) wszelkie publiczne udostępnianie za pośrednictwem Internetu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
iii) wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie,
iv) wykorzystanie na stronach internetowych, które mogą być odbierane lub dostępne na całym świecie oraz wykorzystanie internetowych przekazów multimedialnych na żywo,
v) wykorzystanie w celach promocji i reklamy oraz w celach informacyjnych za pośrednictwem internetu,
vii) dokonanie opracowania Utworu przez inny podmiot na zlecenie Zamawiającego.”

3. W § 15 ust. 1 pkt a) ii. projektu Umowy – Załącznika nr 5 do zapytania ofertowego NR ZU/003/2023/AŚ z dnia 07.03.2023 otrzymuje brzmienie:
„ii. Suma gwarancyjna nie niższa niż 1.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia;”


Innych zmian w zapytaniu ofertowym NR ZU/003/2023/AŚ z dnia 07.03.2023 oraz załącznikach do zapytania nie wprowadzono.

Z poważaniem
Anna Ślusarczyk
Przewodnicząca Komisji

Enquiry contents:

Szanowni Państwo

Prosimy o złożenie oferty na „Zakup szkoleń BHP e-learning” ZU.003.2023.AŚ w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym ZU.003.2023.AŚ.
Pytania, w tym pytania dotyczące projektu umowy – Załącznika nr 5 do zapytania ofertowego ZU.003.2023.AŚ, można składać tylko na Logintrade w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym ZU.003.2023.AŚ.

Ceny prosimy wpisać w formularzu handlowym (Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego ZU.003.2023.AŚ), nie na Logintrade.


Dodatkowe wyjaśnienie w zakresie określenia nazw kryteriów oceny ofert w zapytaniu ofertowym nr ZU/003/2023/AŚ oraz na Logintrade:
Kryterium "ryczałtowe ceny ofertowe" wskazane w zapytaniu ofertowym nr ZU/003/2023/AŚ , na Logintrade zostało określone "Cena",
Kryterium "doświadczenie w zakresie opracowywania szkoleń BHP" wskazane w zapytaniu ofertowym nr ZU/003/2023/AŚ, na Logintrade zostało określone "Doświadczenie".
Kryterium "atrakcyjność i forma wizualno-graficzna szkolenia, na podstawie dokumentów wskazanych w pkt. 2. B. I. b) - d) zapytania ofertowego" wskazane w zapytaniu ofertowym nr ZU/003/2023/AŚ, na Logintrade zostało określone "Jakość oferty",
Kryterium "czas realizacji, na podstawie oświadczenia wskazanego w pkt. 2. B. I. f) zapytania ofertowego" wskazane w zapytaniu ofertowym nr ZU/003/2023/AŚ, na Logintrade zostało określone "Termin realizacji".Z poważaniem
Anna Ślusarczyk

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. zakup szkoleń BHP e-learning 1 services

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "ZU/003/2023/AŚ Zakup szkoleń BHP e-learning"

Item Question title Date of question Status
1. Proszę o odpowiedzi na poniższe pytania: 2023-03-21 15:15
2. Pytanie do odpowiedzi dot. umowy 2023-03-21 13:18
3. Czas trwania trzech szkoleń dedykowanych 2023-03-22 10:14
4. Pytania 2023-03-14 15:00


Attachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...