Enquiry creation date: 2023-03-21

Rafineria Gdańska Sp. z o.o.

ul. Elbląska 135

80-718 Gdańsk

Tax Identification Number: 5832850390

Purchaser:

Jolanta Bogdanowicz LA

Phone:

e-mail: jolanta.bogdanowicz@rafineriagdanska.pl

Enquiry No. Z159/460288

Enquiry title

Enquiry contents:

Rafineria Gdańska Sp. z o.o. zaprasza Państwa do udziału w postępowaniu.

1. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w specyfikacji   : 


      Wkład do separatora jak na zdjęciach i w dokumentacji dla 1020 N2. 

W załączeniu dokumentacja zdjęciowa wkładów i techniczna dla zbiornika separatora.


 
     2. W związku z zakazami określonymi w przepisach sankcyjnych wydanych w związku z agresją na Ukrainę , w szczególności:

- Rozporządzeniu Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE.L Nr 229, str. 1, z późn. zm.),

- Rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz.Urz.UE.L Nr 134, str. 1, z późn. zm.),

- Rozporządzeniu Rady (EU) 2022/263 z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na uznanie niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskich obwodów donieckiego i ługańskiego oraz nakazanie rozmieszczenia rosyjskich sił zbrojnych na tych obszarach (Dz.U.UE.L.2022.42I, str. 77, z późn. zm.) oraz

- Rozporządzeniu Rady (UE) NR 692/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na bezprawne przyłączenie Krymu i Sewastopola (Dz.Urz.UE.L Nr 183, str. 9, z późn. zm.),

oferent przystępując do postępowania zakupowego i składając ofertę w odpowiedzi na to zapytanie ofertowe gwarantuje, które miałyby zostać nabyte przez Rafinerię Gdańską Sp. z o. o. w wyniku realizacji złożonej oferty, nie będą pochodzić lub nie zostaną wywiezione z Rosji lub z Białorusi lub obwodów ługańskiego lub donieckiego lub Krymu lub Sewastopola (terytoriów Ukrainy).

Prosimy też pod rygorem nieważności złożonej oferty załączenie w części merytorycznej podpisanego oświadczenia z załącznika nr 1 i 2.

3. Forma i treść oferty:

3.1. Pytania merytoryczne

Wszelkie pytania merytoryczne dotyczące specyfikacji technicznej należy zadawać za pośrednictwem platformy zakupowej Logintrade.

Kontakt poza wytyczoną ścieżką, może skutkować wykluczeniem dostawcy z niniejszego postepowania wyboru kontrahenta.

3.2. Pytania techniczne związane z obsługą platformy Logintrade

W razie pytań dotyczących obsługi platformy Logintrade, prosimy o bezpośredni kontakt z jej operatorem nr tel. +48 71 787 35 34; e-mail: helpdesk@logintrade.net.

3.3. Składanie ofert

Oferent składa ofertę wyłącznie poprzez Platformę Zakupową Logintrade. Wraz z ofertą bezwzględnie wymagane jest potwierdzenie wymagań postawionych w treści zapytania ofertowego oraz wyraźne wskazanie ewentualnych odstępstw w stosunku do wymagań jeżeli występują.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim lub angielskim.

Część merytoryczna (techniczna) musi zawierać:

a. Informacje techniczne wymagane w zapytaniu ofertowym z wyłączeniem ceny z uwzględnieniem:

- dołączenie wymagań technicznych na produkt,

- terminu realizacji od momentu wywołania zapotrzebowania

- oświadczenia dotyczącego spełnienia wybranych wymogów rozporządzenia REACH -jezeli dotyczy

- kodu CN.


Część handlowa musi zawierać:

a. Cenę jednostkową

b. Warunki dostawy - DDP/DAP Rafineria Gdańska Sp. z o.o. Gdańsk , Polska ,

c. Termin dostawy

d. Termin ważności oferty – minimum 60 days

e. Okres gwarancji – min 24 miesiace , chyba ze inaczej oferuje producent

f. Warunki płatności – jeżeli inne niż wymagane w postepowaniu

g. Podpisany załącznik nr 1 – Oświadczenie oferenta

h. Podpisany załącznik nr 2 – Oświadczenie Sankcje

Uwaga:

– Oferent oświadcza, że oferowane produkty są nowe, bez wad i uszkodzeń oraz data dostawy nie spowoduje utraty terminu ważności/ utraty gwarancji a ich wykorzystanie nie będzie możliwe.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do przyjęcia oferty w całości lub w części

- Zamienniki innych producentów są niedozwolone

Niespełnienie powyższych wymagań może być podstawą do odrzucenia oferty.

4.Rafineria Gdańska Sp. z o.o. uprawniona jest do dokonania weryfikacji wiarygodności finansowej kontrahenta występującego w postępowaniu o wybór kontrahenta w oparciu o udostępnione w odpowiednim rejestrze dokumenty finansowe (m.in. sprawozdanie finansowe). Weryfikacja sytuacji finansowej oferenta odbywać się będzie m.in. w oparciu o przychód oferenta wykazany w sprawozdaniach finansowych dostępnych w odpowiednim rejestrze za lata poprzedzające dokonanie weryfikacji (nie więcej niż 3 lata).

5.Rafineria Gdańska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia procesu wyboru kontrahenta, zamknięcia procesu bez wyboru kontrahenta oraz możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranym oferentem lub oferentami do chwili podpisania umowy/wystawienia zamówienia. Wybór oferenta/ów do dalszych negocjacji nie stanowi przyjęcia oferty ani rozstrzygnięcia przetargu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W takim przypadku Oferentom nie przysługują żadne roszczenia finansowe względem Zamawiającego.

6.Zamawiający odrzuci oferty zawierające rażąco niską cenę, zgodnie z informacją załączoną do Zapytania ofertowego.

7. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszym dokumencie przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania Oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób i do innych celów.

8. Rafineria Gdańska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do akceptowania/odrzucania oferty w całości lub części.

9.Do zamówień zastosowanie mają Ogólne Warunki Zamówienia dostępne pod linkiem:https://www.lotos.pl/repository/55544/

10. Klauzule CSR stosowane w procesie zakupowym dostępne pod linkiem:https://rafineriagdanska.pl/repository/55538/

Po zakończonym procesie wyboru kontrahenta do oferentów biorących udział w postępowaniu zostanie wysłana informacja o jego wyniku.


  

   
    


   Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. WKŁAD FILTRACYJNY SEPARATORA 1020N2 , w załączeniu dokumentacja zdjęciowa wkładów i techniczna dla zbiornika separatora. 2 pcs -

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "RG/150027421/11671 WKŁAD FILTRACYJNY SEPARATORA 1020N2"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: EUR

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...