Enquiry creation date: 2023-01-13

LOTOS Petrobaltic S.A.

Stary Dwór 9

80-758 Gdańsk

Tax Identification Number: 5830003042

Purchaser:

Joanna Petrykowska

Phone:

e-mail: joanna.petrykowska@lotospetrobaltic.pl

Enquiry No. Z367/220501

Enquiry title

Enquiry contents:

Szanowni Państwo,

W imieniu spółki u LOTOS Petrobaltic Spółka Akcyjna (zwana dalej „Zamawiającym”) z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Stary Dwór 9, zapraszam Państwa do udziału w postępowaniu dotyczącym zakupu:

I. Przedmiot zapytania:

• CUMA TANKOWCA ZE ZINTEGROWANYM SYSTEMEM PŁYWAJĄCYM L= 75M – sztuk 1
Rysunek techniczny produktu w załączeniu.
o Ucho miękkie na obu końcach 1,5m
o Oko obustronnie zabezpieczone
o Materiał 100% nylon
o Średnica pojedynczej nogi 168mm (21")
o Zrywalność 1020 ton przy suchej linie
o Specjalny system zapewniający pływalność
o Powłoka poliuretanowa na całej długości cumy
o Opakowanie: drewniana skrzynia bezzwrotna

• Wymagania:
o atest morskiego towarzystwa klasyfikacyjnego LR lub innego morskiego towarzystwa klasyfikacyjnego.
o atest zakładowy

II. Parametry:
Kontrahent zostanie wyłoniony zgodnie z wewnętrzną procedurą Zamawiającego, w nieograniczonym procesie wyboru kontrahenta, a kryterium wyboru będzie:
a) Cena
b) Termin realizacji
d) Ocena techniczna oferty

III. Sposób i terminy złożenia oferty:
• Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z informacjami zawartymi w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
• Ofertę należy złożyć za pomocą Platformy Zakupowej LOGINTRADE, załączając jednocześnie skan kompletnej Oferty wraz z załącznikami. Oferty przesyłane inną drogą nie będą brane pod uwagę.
• Wszelka korespondencja w ramach niniejszego postępowania prowadzona jest z wykorzystaniem Platformy Zakupowej LOGINTRADE.
• Oferta oraz załączniki muszą być podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy – uprawnienie to powinno wynikać z dokumentów załączonych do Oferty w niniejszym postępowaniu. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo.
• Wykonawca może złożyć tylko jedną Ofertę na wykonanie zamówienia.
• Pytania należy zadawać wyłącznie przez Platformę Zakupową Logintrade do dnia 28.01.2023 do godz. 15:00. Na pytania zadane po terminie nie będą udzielane odpowiedzi.
• Termin rozpoczęcia składania ofert : 01.02.2023, godz. 10:00
• Termin zakończenia składania ofert : 03.02.2023, godz. 15.00

IV. Zawartość oferty:
Oferta powinna zawierać:
• Ofertę zawierającą cenę jednostkową Produktu z uwzględniająca koszt transportu do siedziby Zamawiającego na warunkach DDP, LOTOS Petrobaltic S.A, ul. Stary Dwór 9, 80-758 Gdańsk, Incoterms 2020;
• Warunki płatności – 30 dni po dostawie towaru;
• Termin realizacji zamówienia;
• Okres ważności oferty (wymagane minimum 30 dni).

V. Zastrzeżenia Zamawiającego:
• Zamawiający nie będzie ponosić jakichkolwiek kosztów Wykonawcy związanych ze sporządzeniem oferty i udziałem wykonawcy w ewentualnych negocjacjach.
• Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty Wykonawcy bez podania przyczyny.
• Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego zaproszenia do złożenia oferty bez podania przyczyny oraz możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranym Wykonawcą lub Wykonawcami do chwili podpisania umowy. Wybór Wykonawcy lub Wykonawców do dalszych negocjacji nie stanowi przyjęcia oferty ani rozstrzygnięcia przetargu w rozumieniu polskiego kodeksu cywilnego.
• Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego postępowania na każdym jego etapie, również po zawiadomieniu o wyborze Dostawcy lub Dostawców, z którymi podejmie negocjacje lub po ich podjęciu, bez podania przyczyny. 
• Zamawiający zastrzega, że wszystkie informacje przekazane w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty oraz wszelkie inne informacje i dokumenty jakie zostaną przekazane Wykonawcy w związku z przygotowaniem oferty stanowią prawnie chronioną tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego.
• Zamawiający zastrzega sobie prawo, aż do upływu terminu składania Ofert, wprowadzenia zmian w Zapytaniu Ofertowym, o którym zobowiązany jest zawiadomić wszystkich Wykonawców.
• Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
• W przypadku ofert składanych przez podmioty mające rezydencję podatkową na terytorium RP, Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty w wypadku braku możliwości potwierdzenia, że wskazany w ofercie rachunek bankowy wykonawcy jest zawarty w wykazie, o którym mowa w art. 96 b Ustawy o VAT
• Do zamówienia będą miały zastosowanie aktualnie obowiązujące w LOTOS Petrobaltic S.A. „Ogólne warunki zamówienia” dostępne pod adresem: https://www.lotos.pl/344/poznaj_lotos/nasze_spolki/lotos_petrobaltic/do_pobrania
• Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania zasad bezpieczeństwa określonych w załączniku „Bezpieczeństwo” dostępne pod adresem: https://www.lotos.pl/344/poznaj_lotos/nasze_spolki/lotos_petrobaltic/do_pobrania


Dear Sirs,

LOTOS Petrobaltic S.A. (hereinafter referred to as the "Employer/Buyer") with its registered office in Gdańsk, at ul. Stary Dwór 9, invites Contractors/Suppliers to read the tender enquiry and to place an offer:

I. Description of the purchase object:
• Oil tanker mooring hawser with integrated floating system 75m – quantity 1
o Technical drawing attached
o Ear soft at both ends of 1,5 m
o Eye secured at both sides
o Material – 100% nylon
o The diameter of the single leg 168mm (21”)
o Strength of 1020 tonnes, while dry line
o Extra System providing buoyancy
o Polyurethane coating on the entire length of the mooring hawser
o Non-returnable wooden box packaging

Requirements:
o Lloyd’s Register certificate – or another approved marine classification society
o Factory approval

II. Supplier will be selected according to the internal procedures of Buyer, in an open partner selection process and key selection criterion will be:
• Price
• Delivery time
• Technical opinion

III. The method and dates of submitting the offer:
• Contractor is required to read the information contained in this invitation to tender and prepare the offer in accordance with the requirements specified in this document.
• The offer must be submitted via the LOGINTRADE Purchasing Platform, attaching at the same time a scan of the complete offer with attachments. Bids sent by other means will not be considered.
• All correspondence within this tender shall be conducted using the LOGINTRADE Purchasing Platform.
• The offer and attachments must be signed in accordance with the rules of the Contractor's representation by the person (s) authorized to make declarations of will on behalf of the Contractor - this authorization should result from the documents attached to the Offer in this procedure. In the event of the Contractor acting through proxies, a power of attorney must be attached to the offer.
• The Contractor may submit only one offer.
• Questions should be asked only via the Logintrade Procurement Platform till January 28th 2023, 03.00 PM within terms indicated. Questions asked after the deadline will not be answered.
• Start for submission of tender : February 1st, 2023, 10:00 AM
• Deadline for submission of tender: February 3rd 2023, 03:00 PM

IV. Contents of the offer:
The offer should comprise:
• Price Form with unit net price of the Product including the freight cost the Employer’s facility on the basis of DDP, LOTOS Petrobaltic S.A, ul. Stary Dwór 9, 80-758 Gdańsk, Incoterms 2020;
• Payment terms - payment 30 days after delivery;
• Determination of contract completion date;
• Offer validity period (minimum 30 days required);

V. Reservations of the buyer:
• Buyer shall not be liable for any costs associated with the preparation of the Supplier's tender and Supplier's participation in any negotiations.
• Buyer reserves the right to reject the bid of the Supplier for any reason.
• Buyer reserves the right to cancel this invitation to tender without giving any reason and reserves opportunity to negotiate with the selected Supplier or Suppliers. Selecting a Supplier or Suppliers for further negotiations does not constitute acceptance of the offer or the allotment within the meaning of the Polish Civil Code
• Buyer reserves the right to cancel this procedure at any stage, also after notification of the selection of the Supplier or Suppliers with whom it will negotiate, or after starting negotiations, without giving any reason
• Buyer reserves that all information provided in this invitation to tender, and any other information and documents to be submitted to the Supplier in connection with the preparation of the bid are legally protected confidential information of the Ordering party.
• Buyer reserves the right, until the deadline for submitting tenders, to make changes to the inquiry, about which it is obliged to notify all Suppliers.
• Buyer reserves the right to conduct an electronic auction.
• The order shall be subject to the currently binding LOTOS Petrobaltic S.A. "General Conditions of Order" available at: https://www.lotos.pl/en/753/lotos_group/our_companies/lotos_petrobaltic/download
• The Contractor shall read and comply with the safety rules set forth in the "Safety" appendix available at: https://www.lotos.pl/en/753/lotos_group/our_companies/lotos_petrobaltic/download

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. CUMA TANKOWCA ZE ZINTEGROWANYM SYSTEMEM PŁYWAJĄCYM L= 75M. Rysunek techniczny produktu w załączeniu. Parametry: o Ucho miękkie na obu końcach 1,5m, o Oko obustronnie zabezpieczone, o Materiał 100% nylon, o Średnica pojedynczej nogi 168mm (21"), o Zrywalność 1020 ton przy suchej linie, o Specjalny system zapewniający pływalność, o Powłoka poliuretanowa na całej długości cumy, o Opakowanie: drewniana skrzynia bezzwrotna. Wymagania: o atest morskiego towarzystwa klasyfikacyjnego LR lub innego morskiego towarzystwa klasyfikacyjnego, o atest zakładowy.// Oil tanker mooring hawser with integrated floating system 75m. Technical drawing attached. Parameters: o Ear soft at both ends of 1,5 m, o Eye secured at both sides, o Material – 100% nylon, o The diameter of the single leg 168mm (21”), o Strength of 1020 tonnes, while dry line, o Extra System providing buoyancy, o Polyurethane coating on the entire length of the mooring hawser, o Non-returnable wooden box packaging. Requirements: o Lloyd’s Register certificate – or another approved marine classification society, o Factory approval. 1 pcs Cuma_mooring_rope -drawing.pdf

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Cuma tankowca/tanker's mooring rope (160024758)"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: EUR

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...