Enquiry creation date: 2022-04-29

ORLEN S.A.

Chemików 7

09-411 Płock

Tax Identification Number: 7740001454

BDO: 000007103

www.orlen.pl

Purchaser:

Aleksandra Sasinowska

Phone:

e-mail: aleksandra.sasinowska@orlen.pl

Enquiry No. Z101/108924/aktualizacja1

Enquiry title

Change content (update):

Szanowni Państwo,
W załączniku przesyłam pytania oferentów wraz z odpowiedziami Zamawiającego. Mając na uwadze udzielone odpowiedzi do przesłanych wraz z Zapytaniem ofertowym dokumentów zostały wprowadzone zmiany (pliki oznaczone są nazwą „aktualizacja”) składając ofertę należy uwzględnić zaktualizowane dane.

Dear Sirs,
Please find the attached questions and answers . The given answers has resulted in changed of the documents published with the Request for Quotation (documents are marked with the “update” information). While submission the bid please take into account the updated data.

Enquiry contents:

Szanowni Państwo,

Grupa LOTOS S.A. (dalej również „Zamawiający”) niniejszym zaprasza Państwa do udziału w Postępowaniu Zakupowym, którego przedmiotem jest wybór Wykonawcy na opracowanie wielowariantowego studium wykonalności projektu logistyki, dystrybucji i sprzedaży wodoru w Grupie LOTOS S.A. (dalej: “Umowa”) w zakresie określonym szczegółowo w Załącznikach.

Dear Sirs and Madams,

Grupa LOTOS S.A. (hereinafter also “Contracting Authority”) hereby invites you to participate in the Procurement Procedure, intended to select the Economic Operator for preparation of a multi-variant feasibility study for the project of hydrogen logistics, distribution and sales in Grupa LOTOS S.A. (hereinafter: “Contract”), within the scope outlined in detail in Annexes.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Studium wykonalności projektu logistyki, dystrybucji i sprzedaży wodoru dla transportu kolejowego 1 services

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Studium wykonalności projektu logistyki, dystrybucji i sprzedaży wodoru dla Grupy LOTOS S.A. - SRM/266046"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...