Enquiry creation date: 2022-04-19

ORLEN S.A.

Chemików 7

09-411 Płock

Tax Identification Number: 7740001454

BDO: 000007103

www.orlen.pl

Purchaser:

Adam Nazaruk GL

Phone:

e-mail: adam.nazaruk@orlen.pl

Enquiry No. Z424/208317

Enquiry title

Enquiry contents:

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Szanowni Państwo,

Grupa LOTOS S.A. zaprasza Państwa do złożenia oferty na dostawę drukarki HP Color LaserJetPro M479FDN wraz z kompletem tonerów.

I. Przedmiot zapytania:

1. Drukarka HP Color LaserJet Pro M479FDN

2. Komplet oryginalnych tonerów do drukarki HP Color LaserJet Pro M479FDN

II. Miejsce oraz termin realizacji przedmiotu zapytania:

Dostawa DDP – Gdańsk ul. Elbląska 135; magazyn R050 (budynek CA5); Magazyn czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:00.

· Pierwszy możliwy (prosimy o wskazanie ilości dni roboczych liczonych od dnia przesłania zamówienia).

III. Harmonogram postępowania:

· Prosimy o przesłanie oferty do dnia wskazanego na platformie zakupowej i jedynie poprzez platformę zakupową LOGINTRADE.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

· Wskazane na platformie zakupowej LOGINTRADE oraz załączonym dokumencie.

· Oferent składający ofertę zobowiązany jest posiadać potencjał, wiedzę i kompetencje oraz doświadczenie w realizacji przedmiotu zapytania.

· Posiadanie uprawnień do występowania w obrocie prawnym.

· Przedmiot dostawy ma być nowy, nie refabrykowany.

· Zwycięzca postępowania zakupowego zobowiązuje się do przesłania skanu podpisanego porozumienia fakturowego stanowiącego złącznik nr 1. na adres e-Porozumienia na adres e-mail: eporozumienia@grupalotos.pl oraz d/w osoby która prześle zamówienie. Grupa LOTOS S.A. po wprowadzeniu adresu kontrahenta do systemu, odeśle podpisane e-Porozumienie na adres mailowy wskazany w e-Porozumieniu. Nie dotyczy oferentów, którzy posiadają podpisane
i aktywne e-Porozumienie.

· Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. Polska wersja językowa jest uznawana za wiążącą w przypadku ujawnienia rozbieżności interpretacyjnych.

· Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją treści zaproszenia oraz IPU stanowiącego złącznik do niniejszego zaproszenia.

V. Kryteria wyboru:

Cena (Cena netto za wykonanie Zamówienia uwzględniająca wszelkie niezbędne do poniesienia przez Wykonawcę prac koszty (dojazd, oczekiwanie, podatki, cła, ubezpieczenie, robociznę itp.).

Czas realizacji (w dniach roboczych).

VI. Kompletna oferta powinna zostać złożona w dwóch częściach:

I część – z merytoryczną zawartością oferty tj.:

· Numer konta bankowego na który będzie dokonywana płatność z tytułu dostawy.

· Podanie numerów SKU

· Wszystkie dobrowolne oświadczenia, informacje uzupełniające, doprecyzowania oferty.

II część – warunki handlowe uzupełnienie pozycji na platformie zakupowej Logintrade, ewentualne dobrowolne załączenie oferty handlowej na formularzu oferenta. Wartości kwotowe w ofercie muszą być jednolite z wypełnionymi na platformie. Treść załączonej oferty nie może być sprzeczna z wymogami wskazanymi w zaproszeniu.

VII. Komunikacja

· Pytania i wnioski należy kierować wyłącznie za pomocą platformy zakupowej.

VIII. Płatności

· Przelew – 30 dni od otrzymania FV.

· W przypadku złożenia oferty w walucie obcej, zwycięzca postępowania otrzyma zamówienie
w walucie złożenia oferty. Płatność zostanie uregulowana w walucie obcej, a w przypadku otrzymania faktury w PLN wynagrodzenie z zamówienia zostanie przeliczone na polskie złote według średniego kursu waluty obcej ogłoszonego przez NBP w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wystawienia faktury.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Drukarka HP Color LaserJet Pro M479FDN 1 pcs -
2. Komplet oryginalnych tonerów do drukarki HP Color LaserJet Pro M479FDN 1 sets -

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "122329 dostawa drukarki HP Color LaserJet Pro M479FDN wraz kompletem oryginalnych tonerów"

Item Question title Date of question Status
1. tonery 2022-04-20 14:49


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...