Enquiry creation date: 2019-07-12

Grupa LOTOS S.A.

Elbląska 135

80-718 Gdańsk

Tax Identification Number: 5830000960

BDO: 000019759

www.lotos.pl

Purchaser:

Adam Nazaruk GL

Phone:

e-mail: adam.nazaruk@grupalotos.pl

Enquiry No. Z253/208317

To make an offer for the enquiry, please log in at : https://lotos.logintrade.net

Enquiry title

Enquiry contents:

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIUSRM 174984

Szanowni Państwo,

Grupa LOTOS S.A. zaprasza Państwa do udziału w postępowaniu na usługę dostawy odnowienia wsparcia systemu bezpieczeństwa informatycznego.

Postępowanie odbędzie się w dwóch etapach:

 1. Zaproszenie oferentów do przesłania oświadczeń o zachowaniu poufności w ramach otwartej części zaproszenia.
 2. Oferenci którzy prześlą oświadczenia o zachowaniu poufności otrzymają kompletną treść zaproszenie i złożenia oferty w zamkniętej części postępowania.

W przypadku zainteresowania udziałem w postępowaniu, Oferent zobowiązany jest wypełnić załączone „Oświadczenie o zobowiązaniu do zachowania poufności” (załącznik nr 1). Treść Oświadczenia nie podlega modyfikacji. Oświadczenie podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta, winno zostać przesłane do dnia 15.07.2019.

Zamawiający dopuszcza ponowne przesłanie Oświadczeń załączanych do zapytania SRM 173055 Odnowienie wsparcia systemów bezpieczeństwa Z244/208317

I.Przedmiot zapytania:

 • Dostawa odnowienia wsparcia dla systemu bezpieczeństwa.
 • Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych oraz zastrzega sobie możliwość wyboru kombinatorycznego.
 • Wycenie podlegają dwa okresy odnowienia: 12 m-cy i 36 m-cy. Zamawiający po otrzymaniu ofert podejmie decyzję jaki okres wsparcia będzie przedmiotem rekomendacji oraz umów.

II. Termin realizacji przedmiotu zapytania:

 • Odnowienia poszczególnych subskrypcji zgodnie z terminami wskazanymi w załączniku nr 3. (załącznik zostanie przesłany w kolejnym etapie zapytania)

III. Harmonogram postępowania:

 • Do 15.07.2019termin przesłania oświadczeń o zachowaniu poufności, stanowiącego akces do części zamkniętej postępowania.
 • Do 16.07.2019wysłanie zaproszeń do złożenia ofert w części zamkniętej postępowania.
 • Do 19.07.2019r. - termin zadawania pytań.Zapytania należy kierować tylko za pomocą platformy zakupowej.

· 22.07.2019r. - przesłanie odpowiedzi na zadane pytania. Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w podanym wyżej terminie zostaną przekazane wszystkim oferentom za pośrednictwem platformy zakupowej LOGINTRADE. Pytania i wnioski, które wpłyną po dniu wyznaczonym nie posiadają gwarancji odpowiedzi oraz uwzględnienia w postępowaniu.

 • Do 24.07.2019r. – termin składania ofert.W przypadku zainteresowania zapytaniem ofertowym, prosimy o przesłanie oferty jedynie poprzez platformę zakupową LOGINTRADE, oferty przesłane emailem nie będą akceptowane.
 • Do 26.07.2019 negocjacje.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

 1. Przesłanie skanu podpisanego Oświadczenia o zachowaniu poufności.
 2. Oferent zobowiązany jest posiadać status autoryzowanego partnera producenta.
 3. Oferent składający ofertę zobowiązany jest posiadać potencjał, kompetencje oraz doświadczenie w realizacji usług związanych z przedmiotem zapytania.

V. Kryteria wyboru:

Cena

VI. Kompletna oferta powinna zostać złożona w 2 częściach:

I część – z merytoryczną zawartością oferty tj.: certyfikat potwierdzający status partnera producenta, wszystkie oświadczenia Oferenta, informacje wymagane zapytaniem ofertowym, wszelkie dobrowolne oświadczenia.

II część – warunki handlowe należy załączyć wypełniony Załącznik nr 2 Formularz ofertowy wraz z formularzem cenowym, uzupełnić pozycję na platformie zakupowej Logintrade.Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Dostawa odnowienia wsparcia systemu bezpieczeństwa informatycznego."

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...