Enquiry creation date: 2019-01-09

LOTOS Serwis Sp. z o.o.

ul. Elbląska 135

80-718 Gdańsk

Tax Identification Number: 5832818943

BDO: 000029265

Contact person:

Magdalena Sinicka-Więcaszek

Phone:

e-mail: magdalena.sinicka@lotosserwis.pl

Enquiry No. Z31/122598

To make an offer for the enquiry, please log in at: https://lotos.logintrade.net

Enquiry title

Enquiry contents:

Gdańsk, dnia 09.01.2019 r.ZAPYTANIE OFERTOWE NR LS/002/19/WS
Szanowni Państwo,Firma LOTOS Serwis Sp. z o.o. (zwana dalej „Zamawiającym”) zaprasza Państwa do udziału w procesie wyboru kontrahenta dotyczącym:„Świadczenie usług podwykonawczych w zakresie prac laboratorium działu kontroli jakości wykonywanych na obiektach technologicznych rafinerii”

Uwaga: Zamawiający planuje wybrać więcej niż jednego Wykonawcę do realizacji zadania.


I. INFORMACJE PODSTAWOWE


1. Opis przedmiotu Zapytania Ofertowego

- Świadczenie usług podwykonawczych w zakresie prac laboratorium działu kontroli jakości wykonywanych na obiektach technologicznych rafinerii. 
- Ofertę cenową zawierającą zaproponowane ceny jednostkowe należy przedstawić na arkuszu znajdującym się w załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
- Planowana minimalna wartości zlecenia jednostkowego (dziennego) to 500 PLN.
- Zlecenia będą rozliczane w okresach 1-miesięcznych.
- Wykonane usługi przez oferenta będą objęte 6-cio miesięcznym okresem gwarancyjnym.


Zamawiający zapewni:
- Zamawiający zapewnia dostęp do rejonu badania (rusztowanie, zwyżka).
- W przypadku zleceń długoterminowych zamawiający zapewnia nieodpłatny dostęp do zaplecza socjalnego dla pracowników.2. Podstawa wyceny

a) Wynagrodzenie Wykonawcy oraz wszystkie ceny i stawki zawarte w Umowie obejmują wszystkie koszty Wykonawcy, jego wydatki, koszty ogólne (ponoszone zarówno w centrali, jak i w terenie) oraz zysk - za pełną i kompletną realizację Robót (koszt robocizny, materiałów, narzędzi, urządzeń i sprzętu, w tym rusztowań spełniających wymagania BHP, potrzebnych do wykonania Robót), a także wykonanie niezbędnej dokumentacji, nadzoru kierownika budowy, prace geodezyjne, badań i zabezpieczenia antykorozyjnego oraz koszty wszelkich dodatkowych prac przygotowawczych, towarzyszących i związanych, niezbędnych do wykonania Robót, jak również koszty związane z wykonaniem Robót na terenie instalacji czynnych, np. posiadanie masek ucieczkowych, odzieży ochronnej w wersji antyelektrostatycznej oraz ewentualnych przestojów spowodowanych brakiem zgody Zamawiającego na prowadzenie Robót jak również podatki, cła, opłaty, koszty ubezpieczenia, koszty instrumentów zabezpieczających oraz inne koszty, do ponoszenia których w związku z realizacją Umowy zobowiązany będzie Wykonawca, czy to na mocy przepisów powszechnie obowiązujących, czy postanowień Umowy.
b) Wynagrodzenie Wykonawcy oraz wszystkie ceny i stawki zawarte w Umowie obejmują koszty przyjęcia, wyładunku, magazynowania i dalszej obsługi materiałów, które będą instalowane w ramach Umowy oraz koszty załadunku, transportu i usuwania nadwyżki materiałów. Dla uniknięcia wątpliwości, Wykonawca nie będzie uprawniony do otrzymania jakiegokolwiek zwrotu kosztów lub odszkodowania za zakup nadwyżki materiałów, przez co należy rozumieć także materiały zakupione przez Wykonawcę nieużyte do wykonania Robót w przypadku wcześniejszego zakończenia realizacji Umowy. Wykonawca powinien zamawiać materiały jedynie w takich ilościach, które pozwalają mu na wykonywanie Robót w sposób nieprzerwany.
c) Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera w sobie wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do Dzieła.
d) Wykonawca w żadnym wypadku nie jest uprawniony do wynagrodzenia wyższego niż cena ofertowa .
e) Żadne odstępstwa od stopnia złożoności Robót nie spowodują zmian wynagrodzenia, stawek ani cen określonych w Umowie. Ceny te będą stałe i niezmienne przez okres trwania Umowy. W przypadku cen ustalanych na podstawie źródeł zewnętrznych, stałość dotyczy sposobu zastosowania tych cen.
f) Wynagrodzenie Wykonawcy oraz wszystkie ceny i stawki zawarte w Umowie mają zastosowanie niezależnie od tego czy Roboty są wykonywane w dzień, w nocy lub w święta chyba, że Zamawiający przed wykonaniem Robót zaakceptuje na piśmie dodatkowe wynagrodzenie dla Wykonawcy za Roboty wykonane poza normalnymi godzinami pracy.
g) Niedoszacowanie przez Wykonawcę wyceny Robót wymaganych i opisanych w pkt. 1 nie może stanowić podstawy do zmian wynagrodzenia ani żadnych innych stawek.
h) Wszystkie podane ceny przez Wykonawcę są w polskich złotych.
i) Dodatkowo oferenci proszeni są o podanie ceny jednostkowej za 1 rbg w przypadku wystąpienia prac dodatkowych. Koszty materiałów wykorzystanych do realizacji prac dodatkowych zostaną refakturowane.6. Termin realizacji Prac:

Planowany termin realizacji przedmiotu Zapytania Ofertowego:

Rozpoczęcie: od momentu podpisania umowy
Zakończenie: po upływie 12 miesięcy

II. WYMAGANA ZAWARTOŚĆ OFERTY:

1. Dokumenty podstawowe:

a) Oferta cenowa wykonawcy – Wypełniony Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
b) Referencje w wykonywaniu prac o podobnym zakresie- minimum 3 referencje, lub wykaz wykonywanych prac podobnych- min. 3 zadania o podobnym zakresie.
c) Oferent zobowiązany jest do przedstawienia kopii certyfikatów uprawniających do przeprowadzania badań.
d) Oferent zobowiązany jest do przedstawienia wykazu posiadanego sprzętu niezbędnego do wykonywania prac
e) Należy zadeklarować dyspozycyjność do podjęcia wykonywania prac w dni robocze oraz dni wolne od pracy- Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania 
f) Należy podać informacja o liczbie pracowników dedykowanych do wykonania prac (pracownicy muszą posiadać niezbędne uprawnienia do wykonywania prac)- Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.


2. Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą:

a) Oferta Wykonawcy powinna być kompletna
b) Oferent zobowiązany jest zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym i dołączonymi do niego dokumentami i na ich podstawie przygotować Ofertę.
c) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim

3. Kryteria oceny oferty:
• Cena
• Doświadczenie- Referencje w wykonywaniu prac o podobnym zakresie- minimum 3 referencje, lub wykaz wykonywanych prac podobnych- min. 3 zadania o podobnym zakresie

4. Zastrzeżenia Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że:

a) nie będą refundowane żadne koszty związane z przygotowaniem lub dostarczeniem Oferty;
b) nadesłane Oferty nie będą zwracane Oferentom;
c) zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji Dostawy/Robót/Prac danego zakresu;
d) zastrzega sobie prawo prowadzenia korespondencji z Oferentami drogą mailową lub faksem na adres wskazany przez Oferenta;
e) zastrzega sobie prawo do odwołania Zapytania Ofertowego bez podania przyczyny, w każdym czasie;
f) zastrzega sobie prawo do zamknięcia procesu wyboru kontrahenta bez wyboru którejkolwiek z Ofert;
g) zastrzega sobie prawo, że po złożeniu Ofert nastąpi ich ocena według kryteriów określonych przez Zamawiającego oraz wybranie Oferenta lub Oferentów, z którymi będą prowadzone dalsze negocjacje;
h) wybór Oferenta/ów do dalszych negocjacji nie stanowi przyjęcia Oferty;
i) zastrzega sobie prawo, aż do upływu terminu składania Ofert, wprowadzenia zmian w Zapytaniu Ofertowym, o którym zobowiązani jesteśmy zawiadomić wszystkich Oferentów;
j) ocena Ofert dokonywana będzie przez Komisję powołaną przez Zamawiającego. Prace Komisji przebiegać będą według zasad określonych w Procedurze SRW 72.04.00.00 „Zasady wyboru kontrahenta…” dostępnej w siedzibie Zamawiającego w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 135.
k) przed złożeniem Oferty Wykonawca powinien zapoznać się ze szczegółowymi warunkami postępowania przy robotach wykonywanych na terenie Grupy LOTOS S.A. zawartymi w „Informatorze o zasadach postępowania na terenie Grupy LOTOS S.A.” - Informator jest dostępny w Biurze Realizacji Projektów LOTOS Serwis Sp. z o.o. w Gdańsku, przy ul. Elbląskiej 135,
l) Oferent ma obowiązek zapoznania się z klauzulami, które znajdują się na stronie internetowej www.lotosserwis.pl, w zakładce: „do pobrania”;
m) Wykonawca będzie wytwórcą odpadów, w rozumieniu Art. 3.1 pkt 32 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21), w odniesieniu do wszystkich rodzajów i ilości odpadów, które zostaną wytworzone w wyniku prowadzonych robót objętych procesem wyboru kontrahenta (za wyjątkiem złomu, który pozostanie własnością Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany do zgromadzenia i przewiezienia go
   do Magazynu Złomu na terenie LOTOS Serwis Sp. z o.o. w Gdańsku).
5. Informacje dotyczące pytań i odpowiedzi:

a) Na pytania dotyczące Zapytania Ofertowego odpowiedzi udziela Komisja Konkursowa w formie pisemnej Pytania należy kierować tylko i wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej LOGINTRADE nie później niż do dnia 14.01.2019 r. do godz. 13.00.
b) Odpowiedzi zostaną udzielone wszystkim Oferentom w formie pisemnej za pośrednictwem platformy zakupowej LOGINTRADE
c) Pytania i wnioski, które wpłyną po dniu wyznaczonym nie będą rozpatrywane.


6. Opis sposobu uczestniczenia w postępowaniu i złożenia oferty:

1. Oferent zobowiązany jest zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym i dołączonymi do niego dokumentami i na ich podstawie przygotować Ofertę.
2. Oferenta zainteresowanego tematem prosimy o:
a) złożenie Oferty za pośrednictwem platformy zakupowej LOGINTRADE do dnia 17.01.2019 r, do godz. 23.00.
3. Oferta powinna być:
a) sporządzona w języku polskim;

Załączniki:*

Nr 1 – Arkusz do stworzenia wyceny
Nr 2 - Deklaracja dot. gotowości
Nr 3- Deklaracja dot. liczby oddelegowanych pracowników
Nr 4 – Wzór umowy


*wszystkie wymienione wyżej załączniki stanowią integralną część niniejszego Zapytania Ofertowego. Kopiowanie ich oraz rozpowszechnianie jest zabronione.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Cena jednostkowa za badania Średnica nominalna <2”Badania radiograficzne RT 1 pcs
2. Cena jednostkowa za badania Średnica nominalna powyżej 4” do 6” Badania radiograficzne RT 1 pcs
3. Cena jednostkowa za badania Średnica nominalna powyżej 2” do 4” Badania radiograficzne RT 1 pcs
4. Cena jednostkowa za badania Średnica nominalna powyżej 6” do 8” Badania radiograficzne RT 1 pcs
5. Cena jednostkowa za badania Średnica nominalna 12" Badania radiograficzne RT 1 pcs
6. Cena jednostkowa za badania Średnica nominalna 16" Badania radiograficzne RT 1 pcs
7. Cena jednostkowa za badania Średnica nominalna 20" Badania radiograficzne RT 1 pcs
8. Cena jednostkowa za badania Średnica nominalna 24" Badania radiograficzne RT 1 pcs
9. Cena jednostkowa za badania Średnica nominalna <2” Badania penetracyjne PT 1 pcs
10. Cena jednostkowa za badania Średnica nominalna powyżej 2” do 4” Badania penetracyjne PT 1 pcs
11. Cena jednostkowa za badania Średnica nominalna powyżej 4” do 6” Badania penetracyjne PT 1 pcs
12. Cena jednostkowa za badania Średnica nominalna powyżej 6” do 8” Badania penetracyjne PT 1 pcs
13. Cena jednostkowa za badania Średnica nominalna 12" Badania penetracyjne PT 1 pcs
14. Cena jednostkowa za badania Średnica nominalna 16" Badania penetracyjne PT 1 pcs
15. Cena jednostkowa za badania Średnica nominalna 20" Badania penetracyjne PT 1 pcs
16. Cena jednostkowa za badania Średnica nominalna 24" Badania penetracyjne PT 1 pcs
17. Cena jednostkowa za badania Średnica nominalna <2” Badania wizualne VT 1 pcs
18. Cena jednostkowa za badania Średnica nominalna powyżej 2” do 4” Badania wizualne VT 1 pcs
19. Cena jednostkowa za badania Średnica nominalna powyżej 4” do 6” Badania wizualne VT 1 pcs
20. Cena jednostkowa za badania Średnica nominalna powyżej 6” do 8” Badania wizualne VT 1 pcs
21. Cena jednostkowa za badania Średnica nominalna 12" Badania wizualne VT 1 pcs
22. Cena jednostkowa za badania Średnica nominalna 16" Badania wizualne VT 1 pcs
23. Cena jednostkowa za badania Średnica nominalna 20" Badania wizualne VT 1 pcs
24. Cena jednostkowa za badania Średnica nominalna 24" Badania wizualne VT 1 pcs
25. Pomiary grubości ścianki:Aparaty, rurociągi zimne (do 60°C) 1 pcs
26. Pomiary grubości ścianki: Aparaty, rurociągi gorące (pow. 60°C) 1 pcs
27. Badania składu chemicznego PMI: 1 pcs
28. obiekty w temperaturze otoczenia 1 pcs
29. obiekty o temperaturze do 450°C 1 pcs
30. Cena jednostkowa badania konstrukcji za 1 mb: Badania Radiograficzne PT 1 pcs
31. Cena jednostkowa badania konstrukcji za 1 mb: Badania wizualne VT 1 pcs

Additional formal conditions:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "LS/002/19/WS Świadczenie usług podwykonawczych w zakresie prac laboratorium działu kontroli jakości wykonywanych na obiektach technologicznych rafinerii"

Item Question title Date of question Status
1. Wyjaśnienie zakresu zapytania 2019-01-14 10:03


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...