Enquiry creation date: 2018-12-07

LOTOS Serwis Sp. z o.o.

ul. Elbląska 135

80-718 Gdańsk

Tax Identification Number: 5832818943

BDO: 000029265

Contact person:

Dominika Wasielewska

Phone:

e-mail: dominika.wasielewska@lotosserwis.pl

Enquiry No. Z11/267094/aktualizacja1

To make an offer for the enquiry, please log in at: https://lotos.logintrade.net

Enquiry title

Change content (update):

1. Zmiana zakresu zapytania ofertowego
2. Zmiany terminów:
-termin odbycia wizji lokalnej do 11.12.2018r.
-termin zadawania pytań dodatkowych do 12.12.2018r. do godz. 23.00
-termin składania ofert do 17.12.2018r. do godz. 23.00.

Enquiry contents:

Gdańsk, dnia 07.12.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR LS/033/18/WS/aktualizacja 1

Szanowni Państwo,

Firma LOTOS Serwis Sp. z o.o. (zwana dalej „Zamawiającym”) zaprasza Państwa do udziału w procesie wyboru kontrahenta dotyczącym:

„Wykonanie fundamentu na Instalacji 100 w ramach realizacji projektu: Wykonanie oraz kompletny montaż klatek schodowych wraz z podestami umożliwiającymi obsługę systemu monitoringu emisji” – branża budowlana –na terenie Rafinerii Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku.”

I. INFORMACJE PODSTAWOWE

1. Specyfikacja zakresu prac

Wykonawca zobowiązany jest wykonać zadanie zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik nr 3, załącznik nr 12 do niniejszego Zapytania Ofertowego oraz zgodnie z opisanym zakresem:

a) dostawę wszelkich materiałów (materiały podstawowe i pomocnicze) i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego

b) wykonanie prac branży budowlanej zgodnie z wymogami określonymi w Dokumentacji Technicznej

- odsłonięcie istniejącego fundamentu, przygotowanie do wzmocnienia istniejącego fundamentu

-demontaż/usunięcie w całości czterech cokołów z istniejącego fundamentu pod klatkę schodową na poziomie fundamentu

Należy używać metod bezwibracyjnych (ciecie, wiercenie itp.). Skucie cokołów należy wykonać poza INS 100.

- wzmocnienie istniejącego fundamentu plus wykonanie nowych cokołów wg przekazanej dokumentacji technicznej - rzut fundamentów (załącznik Nr 12)

wraz z odtworzeniem tac betonowych/posadzek zgodnie z wykonywanymi robotami

c) utylizacja powstałych odpadów.

d) zapewnienie nadzoru kierownika budowy

e) zapewnienie obsługi geodezyjnej na placu budowy zgodnie z Specyfikacją techniczna nr 6210 „Wymagania dotyczące zakresu prac geodezyjnych oraz dokumentacji geodezyjno-kartograficznej przekazywanej do Zespołu Planu Generalnego Grupy LOTOS S.A.”,

f) zabezpieczenie niezbędnych urządzeń i odpowiedniego sprzętu budowlanego do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego

g) wykonanie powykonawczego operatu geodezyjnego

h) wykonanie dokumentacji powykonawczej w 5 egzemplarzach w wersji papierowej + 1 CD

2.Podstawa wyceny.

  1. Wynagrodzenie Wykonawcy oraz wszystkie ceny i stawki zawarte w Umowie obejmują wszystkie koszty Wykonawcy, jego wydatki, koszty ogólne (ponoszone zarówno w centrali, jak i w terenie) oraz zysk -za pełną i kompletną realizację Robót (koszt robocizny, materiałów, narzędzi, urządzeń i sprzętu potrzebnych do wykonania Robót), a także wykonanie niezbędnej dokumentacji, nadzoru autorskiego kierownika budowy, prace geodezyjne, badań i zabezpieczeń wskazanych w dokumentacji technicznej oraz koszty wszelkich dodatkowych prac przygotowawczych, towarzyszących i związanych, niezbędnych do wykonania Robót, jak również koszty związane z wykonaniem Robót na terenie instalacji czynnych, np. posiadanie masek ucieczkowych, odzieży ochronnej w wersji antyelektrostatycznej oraz ewentualnych przestojów spowodowanych brakiem zgody Zamawiającego na prowadzenie Robót jak również podatki, cła, opłaty, koszty ubezpieczenia, koszty instrumentów zabezpieczających oraz inne koszty, do ponoszenia których w związku z realizacją Umowy zobowiązany będzie Wykonawca, czy to na mocy przepisów powszechnie obowiązujących, czy postanowień Umowy.

  2. Wynagrodzenie Wykonawcy oraz wszystkie ceny i stawki zawarte w Umowie obejmują koszty przyjęcia, wyładunku, magazynowania i dalszej obsługi materiałów, które będą instalowane w ramach Umowy oraz koszty załadunku, transportu i usuwania nadwyżki materiałów. Dla uniknięcia wątpliwości, Wykonawca nie będzie uprawniony do otrzymania jakiegokolwiek zwrotu kosztów lub odszkodowania za zakup nadwyżki materiałów, przez co należy rozumieć także materiały zakupione przez Wykonawcę nieużyte do wykonania Robót w przypadku wcześniejszego zakończenia realizacji Umowy. Wykonawca powinien zamawiać materiały jedynie w takich ilościach, które pozwalają mu na wykonywanie Robót w sposób nieprzerwany.

  3. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera w sobie wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do Dzieła.

  4. Wykonawca w żadnym wypadku nie jest uprawniony do wynagrodzenia wyższego niż cena ofertowa .

  5. Żadne odstępstwa od stopnia złożoności Robót nie spowodują zmian wynagrodzenia, stawek ani cen określonych w Umowie. Ceny te będą stałe i niezmienne przez okres trwania Umowy. W przypadku cen ustalanych na podstawie źródeł zewnętrznych, stałość dotyczy sposobu zastosowania tych cen.

  6. Wynagrodzenie Wykonawcy oraz wszystkie ceny i stawki zawarte w Umowie mają zastosowanie niezależnie od tego czy Roboty są wykonywane w dzień, w nocy lub w święta chyba, że Zamawiający przed wykonaniem Robót zaakceptuje na piśmie dodatkowe wynagrodzenie dla Wykonawcy za Roboty wykonane poza normalnymi godzinami pracy.

  7. Niedoszacowanie przez Wykonawcę wyceny Robót wymaganych i opisanych w pkt. 1 nie może stanowić podstawy do zmian wynagrodzenia ani żadnych innych stawek.

  8. Wszystkie podane ceny przez Wykonawcę są w polskich złotych.

  9. Wypełnioną tabela ceny ryczałtowych posłuży do rozliczenia prac.

  10. Dodatkowo oferenci proszeni są o podanie ceny jednostkowej za 1 rbg w przypadku wystąpienia prac dodatkowych. Koszty materiałów wykorzystanych do realizacji prac dodatkowych zostaną refakturowane.

Tabela ceny ryczałtowych, która posłuży do rozliczenia prac

Zakres prac

Ryczałtowa cena zawykonaną pracę (PLN) netto

1. Odsłonięcie/odkopanie istniejącego fundamentu. Przygotowanie do wzmocnienia istniejącego fundamentu.

2. Demontaż/usunięcie w całości czterech cokołów z istniejącego fundamentu pod klatkęschodową (metoda bezwibracyjna)

3. Wykonanie wzmocnienia istniejącego fundamentupod klatkę schodową INS 100 wg załącznika nr 12 - wraz z odtworzeniem tac betonowych/posadzek.

3. Wykonawca zapewni:

 1. Wykonawca zapewni całość odpowiedniego i kompetentnego personelu wykonawczego i nadzoru, narzędzia, urządzenia, materiały trwałe i zużywalne, usługi, urządzenia do przeprowadzania prób, magazynowanie oraz poniesie wszelkie wydatki związane z dostawami, wykonaniem, transportem wewnętrznym, holowaniem, rozładunkiem i odbiorem, przeprowadzeniem prób, oraz oceną i zapewnieniem jakości w odniesieniu do standardów i specyfikacji Grupy LOTOS jakie będą obowiązywały przy realizacji przedmiotu zamówienia. Wszystkie prace wykonawcze oraz powykonawcze będą realizowane w ścisłej zgodności z poniżej opisanymi specyfikacjami, rysunkami i innymi dokumentami.

 2. W trakcie wykonywania prac oraz po ich ukończeniu Wykonawca wykona konieczne pomiary geodezyjne zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji technicznej nr 6210 „Wymagania dotyczące zakresu prac geodezyjnych oraz dokumentacji geodezyjno-kartograficznej przekazywanej do Zespołu Planu Generalnego Grupy LOTOS S.A.”

4. Zamawiający zapewni:

 1. Tymczasowe zasilanie w energię elektryczną z istniejących gniazd remontowych w sąsiedztwie miejsca

  budowy. Energia elektryczna wykorzystywana przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu zapytania ofertowego jest nieodpłatna;

 2. W miarę możliwości (na wniosek Wykonawcy), nieodpłatnie, miejsce na zaplecze (biura, magazyny itp). Energia elektryczna wykorzystywana do zasilania zaplecza jest nieodpłatna

5. Wymagania ogólne odnośnie wykonanych prac oraz dokumentacji:

Ofertę cenową należy przestawić na formularzu w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania

Dodatkowo należy przestawić wstępny harmonogram

Wytyczne wg jakich ma być realizowane zamówienie stanowią załącznik Nr 3 oraz załącznik nr 12 oraz Standardy Techniczne GL S.A..

Przedmiot zamówienia powinien być wykonany z uwzględnieniem:

 • obowiązujących przepisów, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej, dokumentacja techniczną

 • standardów technicznych Grupy LOTOS S.A

  Dokumentacja techniczna obiektów istniejących u Zamawiającego udostępniona Wykonawcy (dostępna w archiwum) będzie ostatnią, najnowszą rewizją dokumentacji posiadanej przez Zamawiającego. Niezależenie, Wykonawca na własny koszt i ryzyko powinien dokonać wizji lokalnych, weryfikacji i inwentaryzacji obiektów w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji Przedmiotu Zamówienia.

  Zastosowane materiały muszą posiadać wymagane prawem atesty i dopuszczenia. Wszystkie zakupione materiały oraz zastosowane technologie winny spełniać parametry eksploatacyjne i techniczne wymienione w dokumentacji projektowej.

6. Termin realizacji Prac:

Planowanytermin realizacji przedmiotu Zapytania Ofertowego:

Rozpoczęcie: I kwartał 2019 (luty 2019)

Zakończenie: I kwartał 2019 (marzec 2019)

7. Wizja lokalna:

Przed przygotowaniem Oferty Zamawiający zaprasza Oferentów na wizję lokalną.

Uczestnictwo w wizji lokalnej jest nieobligatoryjne dla każdego Oferenta.

Wizja lokalna może odbyć się w terminie do dnia 11.12.2018 r.

Termin wizji należy ustalić telefonicznie z panemWojciechem Szymula pod nr tel. (58) 308 7887,kom. 505 050 632,adres email:woiciech.szvmula@lotosserwis.pl

II. WYMAGANA ZAWARTOŚĆ OFERTY:

1. Dokumenty podstawowe:

 1. Oferta wykonawcy - wypełniony załącznik nr 1 oraz cena za 1 rgb w przypadku wystąpienia prac dodatkowych

 2. Minimum 3 referencje z wykonywanych prac o podobnym zakresie

 3. Wstępny harmonogram

 4. Potwierdzenie rejestracji podmiotu jako czynny podatnik VAT/VAT-UE

 5. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach nie starsze niż 3 miesiące (wystawione przez Urząd Skarbowy)

 6. Zezwolenie/koncesja lub oświadczenie, że prowadzona działalność nie wymaga ich posiadania.

 7. Oświadczenie z numerem rejestrowym w Bazie Danych o Odpadach (jeśli dotyczy).

2. Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą:

 1. Oferta Wykonawcy powinna być kompletna wraz z wypełnioną tabelką

 2. W przypadku jakichkolwiek kopii dokumentów, muszą one zostać potwierdzone „za zgodność z oryginałem”przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta.

 3. Oferent zobowiązany jest zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym i dołączonymi do niego dokumentami i na ich podstawie przygotować Ofertę.

 4. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze wszystkimi załącznikami do oferty – załącznik nr 2.

 5. Oferta powinna być:

  - sporządzona w języku polskim;

UWAGA:

 1. W przypadku jakichkolwiek kopii dokumentów, muszą one zostać potwierdzone„za zgodność z oryginałem”przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta.

 2. Niedostarczenie na żądanie Komisji dokumentówz ustępu II. może skutkować odrzuceniem Oferty.

  3. Kryteria oceny oferty:

  Cena

  Referencje

  4. Zastrzeżenia Zamawiającego:

  Zamawiający informuje, że:

 1. nie będą refundowane żadne koszty związane z przygotowaniem lub dostarczeniem Oferty;

 2. nadesłane Oferty nie będą zwracane Oferentom;

 3. zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacjiDostawy/Robót/Prac danego zakresu;

 4. zastrzega sobie prawo prowadzenia korespondencji z Oferentami drogą mailową lub faksem na adres wskazany przez Oferenta;

 5. zastrzega sobie prawo do odwołania Zapytania Ofertowego bez podania przyczyny, w każdym czasie;

 6. zastrzega sobie prawo do zamknięcia procesu wyboru kontrahenta bez wyboru którejkolwiek z Ofert;

 7. zastrzega sobie prawo, że po złożeniu Ofert nastąpi ich ocena według kryteriów określonych przez Zamawiającego oraz wybranie Oferenta lub Oferentów, z którymi będą prowadzone dalsze negocjacje;

 8. wybór Oferenta/ów do dalszych negocjacji nie stanowi przyjęcia Oferty;

 9. zastrzega sobie prawo, aż do upływu terminu składania Ofert, wprowadzenia zmian w Zapytaniu Ofertowym, o którym zobowiązani jesteśmy zawiadomić wszystkich Oferentów;

 10. ocena Ofert dokonywana będzie przez Komisję powołaną przez Zamawiającego. Prace Komisji przebiegać będą według zasad określonych w Procedurze SRW 72.04.00.00 „Zasady wyboru kontrahenta…” dostępnej w siedzibie Zamawiającego w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 135.

 11. przed złożeniem Oferty Wykonawca powinien zapoznać się ze szczegółowymi warunkami postępowania przy robotach wykonywanych na terenie Grupy LOTOS S.A. zawartymi w „Informatorze o zasadach postępowania na terenie Grupy LOTOS S.A.” - Informator jest dostępny w Biurze Realizacji Projektów LOTOS Serwis Sp. z o.o. w Gdańsku, przy ul. Elbląskiej 135,

 12. Oferent ma obowiązek zapoznania się z klauzulami, które znajdują się na stronie internetowejwww.lotosserwis.pl, w zakładce: „do pobrania”;

 13. Wykonawca będzie wytwórcą odpadów, w rozumieniu Art. 3.1 pkt 32 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21),w odniesieniu do wszystkich rodzajów i ilości odpadów, które zostaną wytworzone w wyniku prowadzonych robót objętych procesem wyboru kontrahenta (za wyjątkiem złomu, który pozostanie własnością Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany do zgromadzenia i przewiezienia go do Magazynu Złomu na terenie LOTOS Serwis Sp. z o.o. w Gdańsku).

  5. Informacje dotyczące pytań i odpowiedzi:

 1. Na pytania dotyczące Zapytania Ofertowego odpowiedzi udziela Komisja wyboru kontrahenta wyłącznie poprzez Platformę Zakupową.

 2. Wszystkie pytania dodatkowe należy zgłaszaćdo dnia12.12.2018 r. do godz. 23.00.

 3. Odpowiedzi zostaną udzielone wszystkim Oferentom po upływie terminu zadawania pytań.

 4. Pytania i wnioski, które wpłyną po dniu wyznaczonym nie będą rozpatrywane.

6. Opis sposobu uczestniczenia w postępowaniu i złożenia oferty:

1. Oferent zobowiązany jest zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym i dołączonymi do niego dokumentami i na ich podstawie przygotować Ofertę.

2. Oferenta zainteresowanego tematem prosimy o:

a) złożenie Oferty na Platformie Zakupowejdo dnia 17.12.2018 r. do godz. 23.00

Załączniki:*

Nr 1 - Arkusz do stworzenia wyceny

Nr 2- Oświadczenie o zapoznaniu się z zapytaniem i załącznikami

Nr 3- Projekt budowlany - część opisowa

Nr 4- 6210 r2_ wymogi dla prac i operatów geodezyjnych RC

Nr 5- Zasady postępowania na budowie

Nr 6- Zasady BHP i ochrony środowiska

Nr 7- Wymagania dot. Zarzadzania Jakością

Nr 8- Informator o zasadach post na terenie Grupy LOTOS SA

Nr 9 – Pan sytuacyjny istniejącej klatki – fundamenty istniejące

Nr 10 – Rzut fundamentów

Nr 11 – Projekt zagospodarowania terenu

Nr 12 – Rzut fundamentów – Wzmocnienie fundamentu

Nr 13 - Wzór Umowy

*wszystkie wymienione wyżej załączniki stanowią integralną część niniejszego Zapytania Ofertowego.Kopiowanie ich oraz rozpowszechnianie jest zabronione.Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Cena za wykonanie całego zadania zgodnie z zapytaniem ofertowym 1 pcs -

Additional formal conditions:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "LS/033/18/WS/aktualizacja1 Wykonanie fundamentu pod klatkę schodową na INS 100 w ramach realizacji projektu wykonanie i kompletny montaż klatek schodowych"

Item Question title Date of question Status
1. Pytanie odnośnie formy oferty 2018-12-06 11:57


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...