Enquiry creation date: 2018-12-06

Grupa LOTOS S.A.

Elbląska 135

80-718 Gdańsk

Tax Identification Number: 5830000960

BDO: 000019759

www.lotos.pl

Contact person:

Joanna Augusewicz

Phone:

e-mail: joanna.augusewicz@grupalotos.pl

Enquiry No. Z88/108930

To make an offer for the enquiry, please log in at: https://lotos.logintrade.net

Enquiry title

Enquiry contents:

Szanowni Państwo,

Grupa LOTOS S.A. (Zamawiający) w imieniu swoim i spółek: LOTOS Paliwa Sp. z o.o. i LOTOS Oli Sp. z o.o., prowadzi postępowanie wyboru kontrahenta na „Obsługę spółek GK LOTOS w zakresie projektów BTL – kompleksowa obsługa promocji produktowych, prace projektowe dot. materiałów reklamowych i wewnętrznych zawierających elementy identyfikacji wizualnej marki LOTOS i marek produktowych.”.

Niniejsze Zapytanie o informacje jest postępowaniem prekwalifikacyjnym. O ile są Państwo zainteresowani udziałem w postępowaniu i otrzymaniem Zapytania ofertowego, prosimy
o złożenie w wyznaczonym terminie:

  1. „Oświadczenia o zobowiązaniu do zachowania poufności”, którego podpisanie jest obligatoryjne, a jego treść nie podlega modyfikacji.

„Oświadczenie o zobowiązaniu do zachowania poufności” winno zostać podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony Oferenta.

2. Pełnomocnictwo do reprezentacji Oferenta, o ile nie wynika to z KRS.

3. Portfolio i ogólne informacje o Agencji.

4.Tabela z zakresem usług (Załącznik nr 1) podpisana przez umocowane osoby ze strony Oferenta w wersji pdf i excel - wymagane jest świadczenie usług wskazanych jako obowiązkowe (zaznaczone na niebiesko).

5. Udowodnione realizacje (linki, przykłady) z wykonywania usług obowiązkowych wskazanych w Tabeli Załącznika nr 1 z ostatnich 2 lat.

Uwaga! Portfolio oraz przykładowe realizacje zawieszone na platformie zakupowej nie mogą przekraczać 50 MB.

Na podstawie złożonych przez Państwa dokumentów i informacji, Komisja Wyboru Kontrahenta dokona oceny ofert i do kolejnego etapu postępowania zakwalifikuje max. 15 agencji (po max. 5 do obsługi każdej ze spółek). Agencje, które przejdą do kolejnego etapu otrzymają Zapytanie ofertowe i 2 zadania kreatywne do przygotowania.

Wypełnione i podpisane przez Oferenta „Oświadczenie o zobowiązaniu do zachowania poufności” oraz informacje wymagane niniejszym Zapytaniem należy złożyć poprzez Platformę Zakupową, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 grudnia (środa) 2018 r., do godz. 13:00.


Question 1:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "WW/75/2018 - Obsługa spółek GK LOTOS w zakresie projektów BTL – kompleksowa obsługa promocji produktowych, prace projektowe dot. materiałów reklamowych i wewnętrznych zawierających elementy identyfikacji wizualnej marki LOTOS i marek produktowych."

Item Question title Date of question Status


Attachments:

Attachments are avalible after log-in


Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...